Sede electrónica

Bonificacións e Reducións para o Mantemento do Emprego

Mantemento do emprego a traballadores maiores

Maior de 65 anos con 38 anos e 6 meses de cotización efectiva á Seguridade Social e contrato indefinido (novo ou vixente) ou ter 67 anos e 37 anos de cotización.

Redución do 100 %da cota empresarial por continxencias comúns, salvo incapacidade temporal. Se o traballador non ten a antigüidade necesaria ao cumprir a idade, a exención aplícase desde o cumprimento do requisito.

Duración: indefinida.

Normativa:

Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social.

Contratación indefinida de personas trabajadoras readmitidas tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta

A contratación indefinida que supoña a readmisión de persoas traballadoras que cesasen na empresa por incapacidade permanente total ou absoluta, segundo os supostos previstos no artigo 2 . 1 e 2 do Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos.

Tamén de aplicación nos supostos de persoas maiores de anos 55 con incapacidade permanente reincorporadas á súa empresa noutra categoría, así como de persoas maiores desa idade que recuperan a súa capacidade e puidesen ser contratadas por outra empresa.

Contía: 138 euros/mes, a condición de que a citada readmisión non responda a un dereito das persoas traballadoras a reincorporarse ao posto de traballo.

Duración: 2 anos.

Normativa: artigo 15 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Prolongación do período de actividade fixos descontinuos (meses: febreiro, marzo e novembro)

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores de turismo, así como os de comercio e hostalaría, sempre que se atopen vinculados ao #este sector do turismo, que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo e novembro de cada ano e que inicien e/ou manteñan en alta durante os #este meses a ocupación das persoas traballadoras con contratos de carácter fixo-descontinuo.

Contía: 262 euros/mes (exclusivamente os meses de febreiro, marzo e novembro).

Duración: indefinida.

Normativa: artigo 30 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cambio de posto de traballo por risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, así como nos supostos de enfermidade profesional

Traballadoras que por razón de risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural (artigo 26 da Lei 31 / 1995 ), así como por razón de enfermidade profesional sexan destinadas a un posto ou función compatible co seu estado.

Contía: 138 euros/mes.

Duración: durante o cambio de posto.

Normativa: artigo 19 do Real Decreto-lei 1/2023, de de 10 xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023