Sede electrónica

Bonificacións e Reducións ao Traballo Autónomo con Carácter Xeral

Bonificación pola contratación de persoal investigador baixo a modalidade de contrato predoctoral

Contratación de persoal investigador baixo a modalidade de contrato predoctoral establecida no artigo 21 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

Contía: 115 euros/mes.

Duración: Durante a vixencia do contrato.

Normativa: Artigo 27 da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Bonificación na cotización empresarial á Seguridade Social do persoal investigador

Contratación indefinida, por empresas dedicadas a actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, entendendo como tales as actividades descritas respectivamente no artigo 34.1.a) e 35.2.a) da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, de persoal para a realización con carácter exclusivo e pola totalidade do seu tempo de traballo.

Contía: Bonificación do 40 por 100 sobre a cota empresarial á seguridade social por continxencias comúns.

A contratación de persoas investigadoras novas, entendendo por tales aquelas que sexan menores de 30 anos, e a contratación de mulleres investigadoras dará, respectivamente, dereito a unha bonificación adicional dun 5 por 100, sendo estas acumulables, no seu caso, entre si.

Duración: 3 anos.

Normativa:

Real Decreto 475/2014, do 13 de xuño, sobre bonificacións na cotización á Seguridade Social do persoal investigador

Disposición adicional sétima e disposición final décima da Real Decreto-lei 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

Cofinanciamento do Fondo Social Europeo

As bonificacións das cotas á Seguridade Social descritas poderán estar cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-015-2

Actualizado a setembro de 2023