CONTRATO EN PRÁCTICAS

Definición

De acordo con o previsto no artigo 11.3 do Estatuto dos Traballadores, o contrato terá por obxecto a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos ou de formación obxecto do contrato, mediante a adquisición das habilidades e capacidades necesarias para o desenvolvemento da actividade laboral correspondente ao título obtido pola persoa traballadora con carácter previo.

Cláusulas específicas

Os contratos formativos para a obtención da práctica profesional poden ser beneficiarios de incentivos á contratación. Cando o contrato se *concierte con traballadores con discapacidade que teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, terase dereito a unha redución do 50% da cota empresarial á Seguridade Social por continxencias comúns correspondente ao traballador contratado durante a vixencia do contrato.

Formalización

A súa formalización deberá constar por escrito. De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal como establécese o artigo 8 . 2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de traballadores fixos, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

Presumiranse por tempo indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei.

Os empresarios haberán de notificar á representación legal dos traballadores nas empresas, os contratos realizados de acordo con as modalidades de contratación por tempo determinado, cando non exista obrigación legal de entregar copia básica dos mesmos.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prorrogas, deban ou non formalizarse por escrito.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

No suposto de traballadores a distancia, no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

Normativa

 • Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo. [Permalink ELI]
 • Artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Lei 3/2012, de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Poderá concertarse con quen estivesen en posesión dun título universitario ou dun título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional, #de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, así como con quen posúan un título equivalente de ensinos artísticos ou deportivos do sistema educativo, que habiliten ou capaciten para o exercicio da actividade laboral.

O contrato de traballo para a obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro do tres anos, ou do cinco anos se se concierta cunha persoa con discapacidade, seguintes á terminación dos correspondentes estudos.

No caso de persoas que realizasen os seus estudos no estranxeiro, #este cómputo efectuarase desde a data do recoñecemento ou homologación do título en España, cando tal requisito sexa esixible para o exercicio profesional.

Non poderá subscribirse con quen xa obtivese experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma actividade dentro da empresa por un tempo superior a tres meses, sen que se computen para estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido para a obtención da titulación ou certificado que habilita esta contratación.

No entanto, as empresas poderán concertar contratos para a obtención da práctica profesional con persoas que ocupasen o mesmo posto de traballo mediante un contrato formativo previo, a condición de que non se alcanzou o máximo previsto no seguinte artigo, nese caso poderá concertarse polo período restante ata alcanzar o este máximo.

Ningunha persoa poderá ser contratada na mesma ou distinta empresa por tempo superior aos máximos previstos, en virtude da mesma titulación ou certificado profesional.

Para estes efectos, os títulos de grao, máster e doutoramento correspondentes aos estudos universitarios non se considerarán a mesma titulación, salvo que ao ser contratada por primeira vez mediante un contrato para a obtención de práctica profesional a persoa traballadora estivese xa en posesión do título superior de que se trate.

Características do contrato

O posto de traballo deberá permitir a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos ou de formación obxecto do contrato. A empresa elaborará o plan formativo individual no que se especifique o contido da práctica profesional, e asignará titor ou titora que conte coa formación ou experiencia adecuadas para o seguimento do plan e o correcto cumprimento do obxecto do contrato.

Deberá formalizarse por escrito facendo constar expresamente a titulación do traballador, a duración do contrato e o posto a desempeñar durante as prácticas.

Deberá comunicarse ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prórrogas.

 • Cando se formalice o contrato cun traballador discapacitado o contrato formalizarase, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.
 • No suposto de traballadores a distancia, no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.
 • Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

Outras características

A duración deste contrato non poderá ser inferior a seis meses nin exceder dun ano. Dentro destes límites os convenios colectivos de ámbito sectorial estatal ou autonómico, ou na súa falta, os convenios colectivos sectoriais de ámbito inferior poderán determinar a súa duración, atendendo ás características do sector e das prácticas profesionais a realizar.

Se o contrato concertouse por unha duración inferior á máxima establecida, as partes poderán acordar a súa prórroga, salvo disposición en contrario por convenio, sen que a duración total do contrato poida exceder da citada duración máxima.

En ningún caso a duración de cada prórroga poderá ser inferior á duración mínima do contrato establecida legal ou convencionalmente.

No entanto, as persoas contratadas con contrato de formación para a obtención de práctica profesional non poderán realizar horas extraordinarias, salvo no suposto previsto no artigo 35.3 do Estatuto dos Traballadores.

A retribución polo tempo de traballo efectivo será a fixada no convenio colectivo aplicable na empresa para estes contratos ou na súa falta a do grupo profesional e nivel retributivo correspondente ás funcións desempeñadas. En ningún caso a retribución poderá ser inferior á retribución mínima establecida para o contrato para a formación en alternancia nin ao salario mínimo interprofesional en proporción ao tempo de traballo efectivo.

Poderase establecer un período de proba que en ningún caso poderá exceder dun mes, salvo o disposto en convenio colectivo.

Plan formativo individual e certificación de práctíca realizada

1. O plan formativo individual de cada contrato para a obtención de práctica profesional deberá incorporar, como mínimo, os seguintes contidos:

a) Itinerario formativo-laboral, que concrete os contidos da actividade laboral na empresa ao longo do contrato, ata alcanzar o total de funcións ou coñecementos necesarios para o desenvolvemento integral do posto de traballo ou tarefas.

b) Sistemas de avaliación da actividade laboral desenvolvida.

c) Actividades de *tutoría a realizar.

2.- Á finalización do contrato para a obtención da práctica profesional, a persoa traballadora terá dereito á certificación do contido da práctica realizada.

Incentivos ás empresas

En suposto de traballadores con discapacidade, as empresas terán dereito a unha redución, durante a duración do contrato, a tempo completo ou parcial, do 50% da cota empresarial da Seguridade Social correspondente ás continxencias comúns (Disposición adicional vixésima do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores).

As conversións en contratos en indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial, dos contratos en prácticas así como no suposto de traballadores contratados en prácticas e postos a disposición de empresas usuarias, cando, sen solución de continuidade, concierten cos este traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido terán dereito a:

Bonificación nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en 500 Euros/ano, durante tres anos. Se o contrato celebrouse cunha muller será de 700 Euros/ano.

Poderán ser beneficiarias destas bonificacións as empresas de menos de 50 traballadores no momento da contratación.

As conversións dos contratos en prácticas de traballadores con discapacidade en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43/2006, do 29 de decembro (artigo 2.2).

Normativa

 • Artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Lei 3/2012, de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 6/2019, de de 1 marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. [Permalink ELI]

As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos de traballo para a adquisición da práctica profesional cos traballadores contratados para ser postos a disposición das empresas usuarias #de acordo con o previsto na normativa reguladora do citado contrato.

Incentivos

No suposto de traballadores contratados para a adquisición da práctica profesional e postos a disposición de empresas usuarias, estas terán dereito, cando, sen solución de continuidade, concierten cos #este traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido nos mesmos termos, e con idénticas bonificacións que as establecidas no apartado 2 do artigo 7 da Lei 3/2012:


Bonificación nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en 500 €/ano, durante tres anos. Se o contrato celebrouse cunha muller será de 700 €/ano.

Normativa

 • Artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser persoa traballadora con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33% recoñecido como tal polo organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Que estea en posesión de título universitario ou dun título de grao medio ou superior, especialista, *master profesional ou de certificado do sistema de formación profesionalidade #de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, así como con quen posúan un título equivalente de ensinos artísticos ou deportivos do sistema educativo que habiliten ou capaciten para o exercicio da actividade laboral.

Que non transcorresen máis de cinco anos desde a terminación dos estudos.

Características do contrato

O contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

Incentivos

As empresas terán dereito a unha bonificación, durante a duración do contrato, a tempo completo ou parcial, do 50% da cota empresarial da Seguridade Social correspondente ás continxencias comúns.

Subvención para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal, sempre que a súa duración sexa igual ou superior a doce meses.

As conversións en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43/2006, do 29 de decembro (Artigo 2.2).

Outras características

A retribución do traballador será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60 % ou ao 75 % durante o primeiro ou o segundo ano de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.

En ningún caso o salario será inferior ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en función da xornada pactada.

Á terminación do contrato, o empresario deberá expedir ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo ocupados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.

Ningún traballador poderá estar contratado en prácticas na mesma ou distinta empresa por tempo superior a dous anos en virtude da mesma titulación.

Se ao termo do contrato o traballador continuase na empresa, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas para efectos de antigüidade na empresa.

Posibilidade de obter os beneficios establecidos no Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, e na Lei 43 / 2006 , de de 29 setembro (BOE do 20 de decembro), pola transformación do contrato temporal en indefinido.

Normativa

 • Artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Ligazón permanente ELI]
 • Real Decreto 170/2004, de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Ligazón permanente ELI]
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Ligazón permanente ELI]

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-015-8

Actualizado marzo de 2022