GUÍA DE CONTRATOS



Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-012-7

Actualizada a xaneiro 2021

A Guía de Contratos enmárcase dentro da política de información e atención ao cidadán do Ministerio de Traballo e Economía Social, e recolle toda a normativa vixente en materia de contratos de traballo e incentivos á contratación.

Oriéntase a satisfacer a demanda de información por parte dos usuarios, así como os distintos axentes que operan no noso mercado de traballo, nun ámbito como as relacións laborais que está suxeito a frecuentes cambios normativos, tanto de contido da propia relación laboral como dos incentivos que se establecen en función da situación dos variados colectivos de traballadores e de empresas.

Adáptase á recente simplificación administrativa de modelos de contrato, e brinda aos operadores xurídicos e económicos un exacto coñecemento dos modelos de contrato de traballo existentes no mercado laboral español. Ademais, pretende facilitar o cumprimento das obrigacións que en materia de contratación esíxese ás empresas.

Estrutúrase de forma que resulte comprensible como manual de coñecemento do catro modelos de contratos (indefinido, temporal, para a formación e a aprendizaxe e en prácticas), as súas características e as cláusulas específicas que poidan presentar cada un deles, en función das peculiaridades do traballador e/ou do empresario.