CONTRATO INDEFINIDO

Indice de contidos

 1. Contrato indefinido
 2. Cláusulas específicas do contrato indefinido ordinario
 3. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con discapacidade
 4. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con discapacidade en centros especiais de emprego
 5. Cláusulas específicas do contrato indefinido para persoas con discapacidade procedentes de enclaves laborais
 6. Cláusulas específicas do contrato indefinido de persoas con capacidade intelectual limite
 7. Clausulas específicas del contrato indefinido de personas desempleadas de larga duración
 8. Cláusulas específicas del contrato indefinido para trabajadores en situación de exclusión social
 9. Cláusulas específicas do contrato indefinido para traballadores que teñan acreditada pola administración competente a condición de vítima de violencia de xénero, doméstica, vítima do terrorismo ou vítima de trata de seres humanos
 10. Cláusulas específicas del contrato indefinido para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
 11. Clausulas específicas do contrato indefinido de familiar de traballador autónomo
 12. Cláusulas específicas do contrato indefinido para traballadores maiores de cincuenta e dous anos beneficiarios dos subsidios por desemprego
 13. Cláusulas específicas do contrato indefinido de servizo do fogar familiar
 14. Cláusulas específicas do contrato indefinido de traballo en grupo
 15. Cláusulas específicas do contrato indefinido de alta dirección
 16. Outros contratos indefinidos
 17. Cláusulas específicas de conversión de contratos formativos e temporal para o fomento do emprego de persoas con discapacidade en indefinido
 18. Cláusulas específicas de conversión de contrato en prácticas, de relevo, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación en indefinido.

Definición

É aquel que se *concierta sen establecer límites de tempo na prestación dos servizos, canto á duración do contrato.

O contrato de traballo indefinido poderá ser verbal ou escrito.

O contrato de traballo indefinido poderá celebrarse a xornada completa, parcial ou para a prestación de servizos fixos descontinuos.

Cláusulas específicas

Os contratos indefinidos poden nalgúns casos ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola Normativa de aplicación, dependendo das características da empresa, do traballador e, no seu caso, da xornada.

Formalización

A súa formalización pode ser verbal ou escrita. No caso de relación laboral indefinida, deberán constar por escrito: as acollidas ao programa de fomento do emprego, cando así o esixa unha disposición legal e, en todo caso, os contratos a tempo parcial, fixos descontinuos e de substitución, os dos traballadores que traballen a distancia e os contratados en España ao servizo de empresas españolas no estranxeiro. Así como os contratos dos pescadores.

De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal e como establece o artigo 8.2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de traballadores fixos, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

Cando se trate de traballo fixo descontinuo o contrato deberase formalizar necesariamente por escrito no modelo que se estableza, e nel deberá figurar a indicación sobre a duración estimada da actividade, así como sobre a forma e a orde de chamamento que estableza o convenio colectivo aplicable, facendo constar igualmente, de maneira *orientativa, a xornada laboral estimada e a súa distribución horaria.

No suposto de traballadores a distancia no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación. O acordo polo que se estableza o traballo a distancia formalizarase por escrito. Tanto se o acordo establecésese no contrato inicial coma se fose posterior, seranlle de aplicación as regras contidas no artigo 8.4 do Estatuto dos Traballadores para a copia básica do contrato de traballo.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

As conversións de contratos temporais en indefinidos poderán celebrarse con xornada a tempo completo, a tempo parcial ou fixo descontinuo e deberán formalizarse por escrito e do mesmo xeito que os contratos iniciais, no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal e comunicaranse ao Servizo Público de Emprego no dez días seguintes á súa concertación.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1424 / 2002 , de de 27 decembro, polo que se regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego, e o uso de medios telemáticos en relación con aquela. [Permalink ELI]

Neste contrato rexe o establecido con carácter xeral para os contratos indefinidos, sen que dea lugar a súa celebración ao establecemento de contido específico dentro das Cláusulas específicas, ao non dar dereito a incentivo algún pola contratación.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 1424 / 2002 , de de 27 decembro, polo que se regula a comunicación do contido dos contratos de traballo e das súas copias básicas aos Servizos Públicos de Emprego, e o uso de medios telemáticos en relación con aquela. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Estar rexistrado no Servizo Público de Emprego.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

As dúas últimas exclusións non se aplicarán cando se trate de traballadores con especiais dificultades para a súa inserción laboral. A estes efectos considerarase que existen ditas especiais dificultades cando o traballador estea incluído nalgún dos grupos seguintes:

 • a) Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 100 por .
 • b) Persoas con discapacidade física ou sen soria l, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por 100

Requisitos da empresa

Poderán solicitar os beneficios que a continuación se indican as empresas que contraten traballadores con discapacidade por tempo indefinido a xornada completa ou parcial, así como as cooperativas de traballo asociado que incorporen traballadores con discapacidade como socios e cumpran os requisitos seguintes:

 • Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta dos traballadores como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das este obrigacións, producirase a perdida automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no este prazo, téndose en conta este período como consumido para o computo do tempo máximo de bonificación.
 • Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto no artigo 46 . 2 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado no Real Decreto Lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto.

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

As empresas deberán solicitar os traballadores con discapacidade da correspondente Oficina de Emprego. Aínda que este requisito mantense no artigo 8 do Real Decreto 1451 / 1983 , se se quere aplicar a bonificación non é necesario solicitar ao traballador mediante oferta de emprego na oficina correspondente, pero se ademais preténdese solicitar subvención, debe solicitar información  previa á formalización do contrato do Servizo Autonómico de Emprego por se  fose requisito esixido para a obtención da subvención, a presentación da oferta de emprego.

Incentivos

Subvención* de . 3 907 euros por cada contrato celebrado a tempo completo.

Cando o contrato por tempo indefinido se concierte a tempo parcial, a subvención de . 3 907 euros reducirase proporcionalmente á xornada pactada.

Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 2 . 7 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, segundo redacción dada polo artigo 6 .Dous da Lei 27 / 2009 , de de 30 decembro (BOE de de 31 decembro).

A empresa, para poder bonificarse na cota empresarial, terá que cumprir os requisitos establecidos na Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Subvención* para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal ata 901 , 52 euros.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 9 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 12 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media de persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

* As subvencións pola contratación de persoas con discapacidade é competencia das comunidades autónomas, excepto no caso das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. É importante que antes de formalizar o contrato de traballo, no suposto que se vaia a solicitar subvención, informarse previamente no servizo público de emprego da súa comunidade autónoma, para determinar se a presentación da oferta de emprego, na oficina correspondente, fóra requisito esixido para acceder á citada subvención.
As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento do requisito depende de cada comunidade autónoma.

Obrigacións da empresa

No caso de recibir subvención:

As empresas beneficiarias estarán obrigadas a manter a estabilidade destes traballadores por un tempo mínimo de tres anos e, en caso de cesamento voluntario, despedimento procedente ou extinción da relación laboral por causas obxectivas deberán substituílos por outros traballadores con discapacidade.

En caso de incumprir esta obrigación a empresa deberá reintegrar as cantidades correspondentes ao período de incumprimento; este reintegro de cantidades debe limitarse á subvención recibida, non estando obrigada a devolver cantidade algunha polas bonificacións gozadas ata o momento. A devolución da cantidade correspondente pola subvención será a parte proporcional ao tempo durante o cal o traballador non está no persoal da empresa, é dicir, o tempo que resta desde a data do cesamento voluntario, despedimento procedente ou extinción da relación laboral por causas obxectivas. No suposto de despedimento improcedente a devolución será pola totalidade da cantidade de subvención recibida.

Normativa

 • Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo ou as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Artigo 57 do capítulo II da Lei 46 / 2002 , de de 18 decembro, de reforma parcial do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e pola que se modifican as Leis dos Impostos sobre Sociedades e sobre a Renda de non Residentes. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Ley 27 / 2014 , de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

A diminución da capacidade de traballo apreciarase póndose esta en relación coa capacidade normal de traballo dunha persoa de similar cualificación profesional.

A determinación do grao de discapacidade levará a cabo polos Equipos multiprofesionales en resolución motivada, aplicándose os baremos establecidos na correspondente norma regulamentaria.

Estar rexistrado no Servizo Público de Emprego.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Esta exclusión non se aplicase cando se trate de traballadores con especiais dificultades para a súa inserción laboral. A estes efectos, considerarase que existen ditas especiais dificultades cando o traballador estea incluído nalgún dos grupos seguintes:

 • a) Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 100 por .
 • b) Persoas con discapacidade física ou sen soria l, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 100 por .

Características do contrato

Os contratos que concierten os Centros Especiais de Emprego poderán ser de carácter indefinido con excepción do contrato de traballo a distancia.

Respecto das cotizacións á Seguridade Social, aplicarase o réxime de bonificacións ou exencións de cotas que, con carácter xeral ou específico, resulte máis beneficiosa.

Co fin de facilitar a adaptación profesional do traballador con discapacidade para o desempeño das tarefas que constitúen o contido do seu posto de traballo ou, no seu caso, completar a formación necesaria para o mesmo, nos contratos poderá pactarse un período de adaptación ao traballo que, á súa vez, terá o carácter de período de proba e cuxa duración non poderá exceder de seis meses.

A necesidade de que o traballador con discapacidade pase por un período de adaptación ao traballo e as condicións deste serán determinadas polo Equipo multiprofesional.

En materia de xornada de traballo, descansos, festas, vacacións e permisos estarase ao disposto na sección quinta do capítulo segundo do título I do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo das peculiaridades seguintes:

 • a) Prohíbese a realización de horas extraordinarias salvo as necesarias para previr ou reparar sinistros e outros danos extraordinarios.
 • b) O traballador, previo aviso e xustificación, poderá ausentarse do traballo para asistir a tratamentos de rehabilitación médico-funcionais e para participar en accións de orientación, formación e readaptación profesional, con dereito a remuneración sempre que tales ausencias non excedan de dez días nun semestre.

Requisitos da empresa

Son empresas promovidas principalmente por asociacións de persoas con discapacidade e/ou os seus familiares, sen prexuízo de que calquera persoa física ou xurídica poida constituír un.

O obxectivo principal destes centros é a integración laboral e por tanto social de persoas con discapacidade.

Para obter a cualificación de Centro Especial de Emprego, as empresas deben contar no seu persoal cun mínimo do 70 % de traballadores con discapacidade e solicitar a correspondente cualificación á administración competente.

Os Centros Especiais de Emprego son empresas cuxo obxectivo principal é o de proporcionar aos traballadores con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas características persoais e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario de traballo.

Poden ser creados polas Administracións Públicas, directamente ou en colaboración con outros organismos. Por Entidades, por persoas físicas, xurídicas ou comunidades de bens, que teñan capacidade xurídica e de obrar para ser empresarios.

Poden ter carácter público ou privado, con ou sen ánimo de lucro.

É indispensable a cualificación e inscrición no Rexistro de Centros do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), ou, no seu caso, no correspondente das Administracións Autonómicas.

A xestión está suxeita ás mesmas normas que afectan a calquera empresa.

Poderán solicitar os beneficios que a continuación se indican os Centros Especiais de Emprego que contraten traballadores con discapacidade por tempo indefinido a xornada completa ou parcial.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta dos traballadores como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das este obrigacións, producirase a perdida automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no este prazo, téndose en conta este período como consumido para o computo do tempo máximo de bonificación.

Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto no artigo 46 . 2 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado no Real Decreto Lexislativo 5/2000 , de de 4 agosto.

Os Centros Especiais de Emprego que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

As empresas deberán solicitar os traballadores con discapacidade da correspondente Oficina de Emprego.

Incentivos

As axudas que poden recibir consisten en:

1 . Para financiar parcialmente proxectos xeradores de emprego (creación de centros ou ampliación dos mesmos. Orde Ministerial de de 16 outubro de ). 1998 Subvencións de:

 • 12.020,24 euros por posto de traballo creado con carácter estable, se a CEE supera o 90 % de traballadores con discapacidade respecto do total do seu persoal ou,
 • 9.015,18 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el número de trabajadores con discapacidad del CEE está comprendido entre el 70 % y el 90 % del total de la plantilla.

Poderanse conceder as subvencións anteriores sempre que o centro especial de emprego xustifique adecuadamente o investimento que implica o proxecto para algunha ou algunha das seguintes accións:

 • Subvención para asistencia técnica (estudos de viabilidade, auditorías…).
 • Subvención parcial de xuros de préstamos de ata 3 puntos de interese.
 • Subvención para investimento fixo en proxectos de recoñecido interese social.

2 . Apoio ao mantemento de postos de traballo en CEE (Orde Ministerial de de 16 outubro de ).. 1998

As axudas para o mantemento de postos de traballo en Centros Especiais de Emprego, consisten en:

 • Bonificación do 100 % da cota empresarial á Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidade profesional e as cotas de recadación conxunta.
 • Subvencións do custo salarial por un importe do 50 % do salario mínimo interprofesional. No caso de contrato de traballo a tempo parcial, a subvención experimentará unha redución proporcional á xornada laboral realizada.
 • Subvención del coste salarial en el caso de discapacidad severa (serán por un importe del 55 % del salario mínimo interprofesional).
 • Subvencións para adaptación de postos de traballo e eliminación de barreiras arquitectónicas nunha contía non superior a . 1 803 , 04 euros por posto de traballo.
 • Subvención, por unha soa vez, destinada a equilibrar e sanear financieramente aos centros especiais de emprego.
 • Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad.

Os Centros Especiais de Emprego poderán recibir asistencia técnica destinada ao mantemento de postos de traballo, podendo ser concedida a instancia de parte ou de oficio cando o estudo do expediente así o demande.

3 . Axudas para as Unidades de Apoio á Actividade Profesional (R.D. 469 / 2006 , de de 21 abril).

Enténdese por Unidades de Apoio á Actividade Profesional os equipos multiprofesionales, enmarcados dentro dos Servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego, que mediante o desenvolvemento de distintas funcións e labores, permiten axudar a superar as barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos este centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia no mesmo.

Outras características

O traballo que realice o traballador con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego deberá ser produtivo e remunerado, adecuado ás características individuais do traballador, con vistas a favorecer a súa adaptación persoal e social, e facilitar, no seu caso, a súa posterior integración laboral no mercado ordinario de traballo

Co fin de garantir que o traballo se adecue en todo momento ás características persoais e profesionais do traballador con discapacidade e valorar o grao de adaptación profesional alcanzado, os Equipos Multiprofesionales someteranlles a revisión, polo menos cunha periodicidade de dous anos. Se como consecuencia da revisión dos citados Equipos Multiprofesionales observasen que o traballo que realiza o traballador supón un grave risco para a súa saúde, deberán declarar a inadecuación do mesmo, debendo pasar nese caso o traballador a ocupar outro posto adecuado ás súas características dentro do propio Centro e de non ser iso posible cesarán na prestación de servizos, nas condicións previstas no artigo 16 .

No caso de que o risco queda constatado con anterioridade á revisión periódica do Equipo Multiprofesional, procederase da mesma forma, dando conta diso inmediatamente ao Equipo Multiprofesional.

Normativa

 • Real Decreto 1368/1985 , de de 17 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos minusválidos que traballen nos Centros Especiais de Emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 427/1999 , de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1368 / 1985 , de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo.  [Permalink ELI]
 • Real Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 2273/1985 , de de 4 decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego definidos no artigo 42 da Lei 13/1982 , de de 7 abril, de Integración Social do Minusválido [Permalink ELI] (actual artigo 43 do Real Decreto Lexislativo 1/2013 , de de 29 novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social [Permalink ELI]).
 • Orde de de 16 outubro de por 1998 a que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas e subvencións públicas destinadas ao fomento da integración laboral dos minusválidos en centros especiais de emprego e traballo autónomo. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo Competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Proceder dun enclave laboral e estar en situación de excedencia voluntaria no Centro Especial de Emprego.

Pertencer a algún dos seguintes colectivos (segundo establécese no artigo 6 do Real Decreto 290 / 2004 , de de 20 febreiro):

 • a) As persoas con parálise cerebral, as persoas con enfermidade mental ou as persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.
 • b) As persoas con discapacidade física ou sen soria l cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %.
 • c) As mulleres con discapacidade non incluídas nos parágrafos anteriores cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante un contrato por tempo indefinido ou no últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Requisitos da empresa

Ser empresa colaboradora e reunir os requisitos establecidos no Real Decreto 290 / 2004 , de de 20 febreiro (BOE de de 21 febreiro).

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

Incentivos

A empresa colaboradora que contrate a un traballador do enclave que pertenza ao colectivo do grupo a) ou b) terá as seguintes axudas:

 • Subvención de . 7 814 euros por cada contrato de traballo celebrado a xornada completa. Se o contrato fóra a tempo parcial, a subvención reducirase proporcionalmente segundo a xornada de traballo pactada.
 • Subvención por adaptación de posto de traballo e eliminación de barreiras de conformidade co establecido no Real Decreto 1451 / 83 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro.

Se a empresa colaboradora contrata a un traballador do enclave que pertenza ao colectivo do grupo c), terá dereito ás seguintes axudas:

 • Subvención de . 3 907 euros por cada contrato de traballo celebrado a xornada completa. Se o contrato fóra a tempo parcial, a subvención reducirase proporcionalmente segundo a xornada de traballo pactada.
 • Subvención por adaptación de posto de traballo e eliminación de barreiras de conformidade co establecido no Real Decreto 1451 / 83 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro.

Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacdiade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 2 . 7 a Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), segundo redacción dada polo artigo 6 . 2 da Lei 27 / 2009 , de de 30 decembro (BOE de de 31 decembro).

Obrigacións da empresa

As empresas beneficiarias estarán obrigadas a manter a estabilidade destes traballadores por un tempo mínimo de tres anos e, en caso de despedimento procedente, deberán substituílos por outros traballadores con discapacidade.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social.

Outras características

No non previsto no Real Decreto 290 / 2004 , de de 20 febreiro, será de aplicación ás empresas colaboradoras e a estes contratos o réxime sobre requisitos e exclusións, así como de obrigacións, incluída a de mantemento da estabilidade no emprego dos traballadores, aplicable ás axudas reguladas no Real Decreto 1451 / 83 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro.

Normativa

 • Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo ou as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 290 / 2004 , de de 20 febreiro, polo que se regulan os enclaves laborais como medida de fomento do emprego das persoas con discapacidade. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser persoa con capacidade intelectual limite rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados  que acrediten oficialmente , segundo os baremos vixentes de valoración da  situación de discapacidade polo menos dun 20% de discapacidade intelectual e que non alcancen  o 33%.

Quedan excluídos os traballadores/*as que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato, excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

O traballador/a non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o 2º grao inclusive, co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e contrate a un só familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo. Nin no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de 30 anos que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

O traballador/a non  debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores/*as  que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8.2 da Lei 43/2006, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro).

Características do contrato

Os contratos obxecto das axudas que se indican no apartado de incentivos terán que realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial.

Requisitos da empresa

Poderán solicitar os beneficios que a seguir se indican as empresas e os traballadores e traballadoras  autónomos que contraten traballadores con capacidade intelectual limite por tempo indefinido a xornada completa ou parcial, así como as cooperativas de traballo asociado que incorporen traballadores con capacidade intelectual limite como socios e socias e cumpran os requisitos seguintes:

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social tanto na data de alta dos traballadores como durante a aplicación das bonificacións correspondentes. Se durante o período de bonificación existe unha falta de ingreso en prazo regulamentario das #este obrigas, producirase a perdida automática das bonificacións reguladas no presente Programa, respecto das cotas correspondentes a períodos non ingresados no #este prazo, téndose en conta #este período como consumido para o computo do tempo máximo de bonificación.

Non ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións moi graves non prescritas, todo iso de conformidade co previsto no artigo 46.2 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, Texto Refundido aprobado no Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

As empresas que extinguisen ou extingan por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo contratos bonificados quedarán excluídas por un período de doce meses das bonificacións establecidas neste programa.

Incentivos

 • Subvención* de 2000 euros por cada contrato celebrado a tempo completo.
 • Cando o contrato por tempo indefinido se *concierte a tempo parcial, a subvención de 2000 euros reducirase proporcionalmente á xornada pactada.

Bonificación das cotas empresariais da Seguridade Social:

 • 125 *eruros/mes (1500euros/ano) durante 4 anos
 • Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 2.7 da Lei 43/2006, do 29 de decembro, segundo redacción dada polo artigo 6.Dous da Lei 27/2009, do 30 de decembro (BOE do 31 de decembro).
 • Subvención* para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal ata 901,52 euros.

* As subvencións ao ser competencia autonómica a esixencia do cumprimento do requisito depende de cada comunidade autónoma.

Obrigas da empresa

No caso de recibir subvención:

As empresas beneficiarias estarán obrigadas a manter a estabilidade destes traballadores por un tempo mínimo de tres anos e, en caso de cesamento voluntario, despedimento procedente ou extinción da relación laboral por causas obxectivas deberán substituílos por outros traballadores con discapacidade.

En caso de incumprir esta obriga a empresa deberá reintegrar as cantidades correspondentes ao período de incumprimento; este reintegro de cantidades debe limitarse á subvención recibida, non estando obrigada a devolver cantidade algunha polas bonificacións gozadas ata o momento. A devolución da cantidade correspondente pola subvención será a parte proporcional ao tempo durante o cal o traballador non está no persoal da empresa, é dicir, o tempo que resta desde a data do cesamento voluntario, despedimento procedente ou extinción da relación laboral por causas obxectivas. No suposto de despedimento improcedente a devolución será pola totalidade da cantidade de subvención recibida.

Normativa

 • Real Decreto 1451/1983, do 11 de maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, do 7 de abril, regúlase o emprego selectivo ou as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e o emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 368/2021, do 25 de maio, sobre medidas de acción positiva para promover o acceso ao emprego de persoas con capacidade intelectual limite. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-Lei 11/2021, do 27 de maio, sobre medidas urxentes para a defensa do emprego , a reactivación económica e a protección dos traballadores autónomos(disposición final primeira). [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Persoas desempregadas e rexistradas na oficina de emprego polo menos 12 meses nos 18 anteriores á contratación.

Caracteristicas do contrato

Por tempo indefinido a tempo completo ou parcial.

Requisitos da empresa

A empresa deberá manter en emprego ao traballador contratado polo menos 3 anos desde a data de inicio da relación laboral. Así mesmo, deberá manter o nivel de emprego na empresa alcanzado co contrato durante, polo menos, dous anos desde a celebración do mesmo. En caso de incumprimento destas obrigacións deberase proceder ao reintegro do incentivo.

Non se considerasen incumpridas as obrigacións de mantemento do emprego anteriores cando o contrato de traballo extíngase por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, nin as extincións causadas por dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez dos traballadores ou pola expiración do tempo convido ou realización da obra ou servizo obxecto do contrato, ou por resolución durante o período de proba.

No non previsto nesta disposición, será de aplicación o disposto na sección I do capítulo I da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, salvo o establecido no seu artigo 2 . 7 .

Incentivos

Bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de:

 • Homes: 1300 euros/ano.
 • Mulleres : 1500 euros/ano.

Se o contrato celébrase a tempo parcial as bonificacións gozásense de maneira proporcional á xornada de traballo pactada no contrato.

Duración

 • 3 anos

Normativa

 • Real Decreto-lei 8 / 2019 , de de 8 marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados rexistrados na oficina de emprego ou traballando noutras empresas cun contrato a tempo parcial, sempre que a súa xornada de traballo sexa inferior a un terzo da xornada de traballo dun traballador a tempo completo comparable, en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais públicos competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

 • A) Perceptores de Rendas Mínimas de Inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.
 • B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior, por algunha das seguintes causas:
  • Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.

  • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.
 • C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta, procedentes de Institucións de Protección de Menores.
 • D) Persoas con problemas de drogadicción ou outros trastornos *adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

 • E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.

 • F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopan en situación de liberdade vixiada e os ex internos.
 • G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.
 • H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 º o grao inclusive, co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e contrate a un só familiar menor de anos 45 que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo. Nin no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de anos 30 que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade nos 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Características do contrato

Os contratos obxecto das axudas que se indican no apartado de incentivos poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial. Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no Artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de doce meses das axudas contempladas na citada Lei.

Incentivos

Cada contrato indefinido dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de /mes 50 €( 600 €/ano) durante catro anos.

Cando os contratos iniciais ou transformación en indefinido realícese a tempo parcial, a bonificación aplicarase nos termos do art. 2 . 7 da lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), segundo redacción dado polo art. 6 . 2 da Lei 27/2009 , de de 30 decembro (BOE 31 de decembro).

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses de demora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se considerasen os incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Artigo 2 . 1 . e disposición final terceira da Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Disposición final décimo cuarta da Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia de xénero ou vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia, vítima de terrorismo ou vítima de trata de seres humanos sen que sexa necesaria a condición de estar en desemprego.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e contrate a un só familiar menor de corenta e cinco anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo. Nin no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de anos 30 que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

O traballador non debe estar vinculado á empresa nos vinte e catro meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido ou no últimos seis meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido declarado improcedente, ou por despedimento colectivo, excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Caracteristicas do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial. Formalizaranse por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Poderán celebrar este contrato todas as empresas, incluídas as cooperativas ou sociedades laborais, que incorporen a este colectivo como socios traballadores ou de traballo, sempre que a entidade optase por un réxime de Seguridade Social propio de traballadores por conta allea, así como os autónomos que contraten a traballadores incluídos neste colectivo.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de doce meses das axudas contempladas.

Incentivos

Cada contrato indefinido dará dereito, desde a data de celebración do contrato, a unha bonificación mensual da cota empresarial á Seguridade Social por cada traballador/a contratado/a vítima de:

 • Violencia doméstica, de 70 , 83 €/mes ( 850 €/año) durante 4 años.
 • Violencia de género o de terrorismo, 125 €/mes, ( 1 . 500 €/año) durante 4 años.
 • Trata de seres humanos, 125 €/mes, ( 1 . 500 €/año) durante 2 años.

Cando os contratos iniciais ou transformación en indefinidos realícense a tempo parcial, a bonificación aplicarase nos termos do artigo 2 . 6 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), segundo redacción dada polo artigo 6 . 2 da Lei 27 / 2009 , de de 30 decembro (BOE de de 31 decembro).

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Disposición final primeira do Real Decreto 1917 / 2008 , de de 21 novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero. [Permalink ELI]
 • Artigo 34 da Lei 29 / 2011 , de de 22 setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo.  [Permalink ELI]
 • Disposición final octava de la Ley 26 / 2015 , de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. [Permalink ELI]
 • Disposición final décimo cuarta da Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados en situación de exclusión social. A exclusión social será acreditada polos correspondentes servizos sociais públicos competentes e queda determinada pola pertenza a algún dos seguintes colectivos:

 • A) Perceptores de rendas mínimas de inserción, ou calquera outra prestación de igual ou similar natureza, segundo a denominación adoptada en cada Comunidade Autónoma, así como os membros da unidade de convivencia beneficiarios delas.
 • B) Persoas que non poidan acceder ás prestacións ás que se fai referencia no parágrafo anterior por algunha das seguintes causas:
  • •Falta do período esixido de residencia ou empadroamento, ou para a constitución da Unidade Perceptora.

  • Esgotar o período máximo de percepción legalmente establecido.
 • C) Mozos maiores de dezaoito anos e menores de trinta procedentes de Institucións de Protección de Menores.
 • •D) Persoas con problemas de drogadicción ou outros trastornos *adictivos que se atopen en proceso de rehabilitación ou reinserción social.

 • E) Internos de centros penais cuxa situación penal lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non é­­­té incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial regulada no artigo 1 do Real Decreto 782 / 2001 , de de 6 xullo, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos penados que realicen actividades laborais en talleres penais e a protección de Seguridade Social dos sometidos a penas de traballo en beneficio da comunidade, así como liberados condicionais e ex recluídos.
 • F) Menores internos incluídos no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 5 / 2002 reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego e cuxa relación laboral non estea incluída no ámbito de aplicación da relación laboral especial a que refírese o artigo 53 . 4 do Regulamento da citada Lei, aprobado polo Real Decreto 1774 / 2004 , de de 30 xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 5 / 2000 , de de 12 xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, así como os que se atopen en situación de liberdade vixiada e os ex internos.
 • G) Persoas procedentes de centros de aloxamento alternativo autorizado pola Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.
 • H) Persoas procedentes de servizos de prevención e inserción social autorizados polas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata 2 º o grao inclusive, co empresario ou de quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como as contratacións que se produzan con estes últimos. O traballador non debe estar vinculado á empresa, grupo de empresas ou entidade os 24 meses anteriores á contratación mediante contrato indefinido, ou nos últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada ou temporal ou mediante un contrato formativo, de substitución ou de substitución por xubilación.

Quedan excluídos os traballadores que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de tres meses, previos á formalización do contrato. Esta exclusión non se aplicará cando a finalización do contrato sexa por despedimento recoñecido ou declarado improcedente, ou por despedimento colectivo., excepto no suposto previsto no artigo 8 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Caracteristicas do contrato

Os contratos obxecto das axudas poderán realizarse con carácter indefinido, incluída a modalidade de fixos descontinuos, ou temporal mediante contratacións a tempo completo ou a tempo parcial, debendo neste caso ser a xornada diaria ou semanal superior á metade da xornada do traballador a tempo completo comparable.

Tamén se poderá concertar o contrato temporal de fomento de emprego para traballadores en situación de exclusión social. Formalizaranse por escrito no modelo que se dispoña polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Ser sociedade mercantil ou sociedade cooperativa cualificada como empresa de inserción, que realice unha actividade económica cuxo obxecto social sexa a integración e formación socio-laboral de persoas en situación de exclusión social.

Estar promovidas e participadas por unha ou varias entidades promotoras, é dicir, entidades sen ánimo de lucro, asociacións sen fins lucrativos e as Fundacións, cuxo obxecto social contemple a inserción social de persoas desfavorecidas, que promovan a constitución de empresas de inserción. Esta participación será polo menos dun 51 % do capital social para as sociedades mercantís. No caso de sociedades cooperativas e sociedades laborais dita participación deberá situarse nos límites máximos recolleitos nas diferentes lexislacións que lles sexa de aplicación aos socios colaboradores ou asociados.

Atoparse rexistradas no Rexistro correspondente, así como no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción da Comunidade Autónoma.

Manter en cómputo anual, unha porcentaxe de traballadores en proceso de inserción, de polo menos o 30 % durante o primeiros tres anos de actividade e de polo menos o 50 % do total do persoal a partir do cuarto ano, non podendo ser inferior a dous.

Non realizar actividades económicas distintas ás do seu obxecto social.

Aplicar, polo menos, o 80 % dos excedentes dispoñibles á mellora ou ampliación das súas estruturas produtivas e de inserción.

Presentar anualmente un Balance Social que inclúa memoria económica e social, grao de inserción no mercado laboral ordinario e composición do persoal, información sobre as tarefas de inserción realizadas e previsións para o próximo exercicio.

Contar cos medios necesarios para cumprir cos compromisos, derivados dos itinerarios de inserción sociolaboral.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do R.D. Lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

Cada contrato indefinido dará dereito a unha bonificación da cota empresarial á Seguridade Social de , 70 83 €/mes ( 850 €/ano) durante 3 anos.

Cando o contrato se formalice con persoas menores de anos 30 ou menores de anos 35 se teñen recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, dará dereito a unha bonificación de , 137 50 €/mes ( 1 . 650 €/ano), durante 3 anos.

As empresas que extinguisen ou extingan, por despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo, contratos bonificados ao amparo das distintas Normativas de programas de fomento de emprego, segundo o establecido no artigo 6 . 2 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro), quedarán excluídas por un período de meses 12 das axudas contempladas na citada Lei.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social coa recarga e os intereses de demora correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial.

Normativa

 • Lei 44 / 2007 , de de 13 decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser cónxuxe, ascendientes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive do traballador autónomo.

Estar desempregado e rexistrado na oficina de emprego.

Caracteristicas do contrato

Por tempo indefinido a tempo completo ou parcial.

Requisitos do traballador autonomo

Non extinguise contratos de traballo, ben por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que fosen declarados xudicialmente improcedentes, ben por despedimentos colectivos que fosen declarados non axustados a Dereito, nos doce meses anteriores á celebración do contrato que dá dereito á bonificación prevista.

O empregador deberá manter o nivel de emprego no seis meses posteriores á celebración dos contratos que dan dereito á citada bonificación.

A efectos de examinar o nivel de emprego e o seu mantemento, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a Dereito, así como as extincións causadas por dimisión, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez dos traballadores ou pola expiración do tempo convido ou realización da obra ou servizo obxecto do contrato, ou por resolución durante o período de proba.

No non previsto nesta disposición, será de aplicación o disposto na sección I do capítulo I da Lei 43/2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, salvo o establecido nos seus artigos 2.7, 6.1 .b) e 6.2.

Incentivos

 • Bonificación do 100 por en 100 a cota empresarial por continxencias comúns.

Duracion

 • Período de 12 meses

Normativa

 • Ley 6 / 2017 , de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Traballadores desempregados maiores de cincuenta e dous anos, inscritos no Servizo Público de Emprego, que sexan beneficiarios de calquera dos subsidios recolleitos no artigo 274 do Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social ou do subsidio por desemprego en favor dos traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

A aplicación desta medida será voluntaria.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos.

Caracteristicas do contrato

O contrato realizarase a tempo completo e de forma indefinida.

Formalizarase por escrito no modelo que dispoña o Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos da empresa

Non se poderá aplicar esta medida cando se trate de contratos de inserción ou de contratos subvencionados polo Servizo Público de Emprego Estatal ao amparo do Programa de Fomento de Emprego Agrario ou cando a contratación sexa efectuada por:

 • Empresas que teñan autorizado expediente de regulación de emprego no momento da contratación.

 • Empresas nas que o desempregado beneficiario do subsidio por desemprego traballase nos últimos doce meses, salvo no caso de contratos con traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social.

Incentivos

As axudas que poderán recibir os beneficiarios do subsidio e as empresas que os contraten son as seguintes:

 1. Abono mensual ao traballador do 50% da contía do subsidio, durante a vixencia do contrato, co límite máximo do dobre do período pendente de percibir do subsidio e sen prexuízo da aplicación das causas de Extinción do dereito previstas nas letras a), e), *f) e *g) e do artigo 272 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

 2. Abono ao traballador, nun só pago, de tres meses da contía do subsidio se o traballo que orixina a compatibilidade obriga ao beneficiario a cambiar de lugar habitual de residencia

 3. Bonificación que corresponda en caso de contratación indefinida se se cumpren os requisitos da lei 43/2006 do 29 de decembro (BOE 30 de decembro) ou do Real Decreto-lei 8/2019, é *decr se o traballador inclúese nalgún dos seguintes colectivos: persoa con discapacidade; persoa en exclusión social; vítima de violencia de xénero, doméstica, terrorismo ou trata de seres humanos; ou no *artítulo 8 do Real Decreto-lei 8/2019, do 8 de marzo (BOE do 12 de marzo), é dicir, ser persoa desempregada de longa duración..

O abono mensual a que refírese o apartado 1 anterior percibirao o traballador da entidade xestora das prestacións durante o tiempoa establecido no este apartado, descontando, no seu caso, o período de tres meses de subsidio da axuda á mobilidade xeográfica prevista no apartado 2 anterior equivalente a seis meses de abono do subsidio no réxime de compatibilidade sinalado.

O empresario, durante este tempo, terá cumprida a obrigación do pago do salario que corresponde ao traballador, completando a contía do subsidio recibido polo traballador ata o importe do este salario, sendo así mesmo responsable das cotizacións á Seguridade Social por todas as continxencias e polo total do salario indicado incluíndo o importe do subsidio. No caso de traballadores eventuais incluídos no Réxime Especial Agrario, o empresario será responsable da cotización por jorn adas reais ao REASS polas continxencias que correspondan.

Normativa

 • Disposición transitoria quinta da Lei 45 / 2002 , de de 12 decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad.  [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-Lei 8 / 2019 , de de 8 marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo. [Permalink ELI]

Definición

Considérase relación laboral especial do servizo do fogar familiar á que *conciertan o titular do mesmo, como empregador e o empregado que *dependientemente e por conta daquel, presta servizos retribuídos no ámbito do fogar familiar.

Caracteristicas do contrato

Os empregadores poderán contratar aos traballadores directamente ou a través dos servizos públicos de emprego ou das axencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía plena do principio de igualdade e non discriminación.

A forma do contrato de traballo axustarase ao previsto no Estatuto dos Traballadores.

O contrato poderase celebrar

 • De palabra.
 • Por escrito.

Salvo proba en contrario, en defecto de pacto escrito, o contrato de traballo presumirase concertado por tempo indefinido e a xornada completa.

Calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito, mesmo durante o transcurso da relación laboral.

A persoa traballadora deberá recibir información sobre os elementos esenciais do contrato e as principais condicións de execución da prestación laboral se os mesmos non figuran no contrato formalizado por escrito, #de acordo con o establecido no Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, polo que se desenvolve o artigo 8, apartado 5, da Lei do Estatuto dos Traballadores en materia de información ao traballador sobre os elementos esenciais do contrato de traballo.

Ademais dos extremos a que refírese o artigo 2.2 do Real Decreto 1659/1998, do 24 de xullo, dita información deberá comprender:

a) As prestacións salariais en especie, cando se conveu a súa existencia.

b) A duración e distribución dos tempos de presenza pactados, así como o sistema de retribución ou compensación dos mesmos.

c) O réxime de pásalas a noite da persoa empregada de fogar no domicilio familiar, no seu caso.

De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das persoas empregadoras modelos de contratos de traballo, así como a información necesaria para o cumprimento do establecido neste artigo.

Extinción do contrato

1. A relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar poderá extinguirse polas causas establecidas no artigo 49.1 do Estatuto dos Traballadores, aplicándose a normativa laboral común salvo no que resulte incompatible coas peculiaridades derivadas do carácter especial desta relación.

2. Despedimento disciplinario, mediante notificación escrita, polas causas previstas no Estatuto dos Traballadores.

3. Sen prexuízo do anterior, esta relación laboral de carácter especial poderá extinguirse por algunha das seguintes causas, sempre que estean xustificadas:

a) Diminución dos ingresos da unidade familiar ou incremento dos seus gastos por circunstancia sobrevinda.

b) Modificación substancial das necesidades da unidade familiar que xustifican que se prescinda da persoa traballadora do fogar.

c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

A extinción por estas causas producirase de acordo co disposto neste apartado.

A decisión de extinguir o contrato deberá comunicarse por escrito á persoa empregada do fogar, debendo constar de modo claro e inequívoco a vontade da persoa empregadora de dar por finalizada a relación laboral e a causa pola que se adopta dita decisión.

Simultaneamente á comunicación da extinción, a persoa empregadora deberá pór a disposición da persoa traballadora unha indemnización, en contía equivalente ao salario correspondente a doce días por ano de servizo co límite de seis mensualidades.

No caso de que a prestación de servizos superase a duración dun ano, a persoa empregadora deberá conceder un prazo de aviso previo cuxa duración, computada desde que se comunique á persoa traballadora a decisión de extinción, haberá de ser, como mínimo, de vinte días. Nos demais supostos o aviso previo será de sete días.

Durante o período de aviso previo, a persoa que preste servizos a xornada completa terá dereito, sen perda da súa retribución, a unha licenza de seis horas semanais co fin de buscar novo emprego.

A persoa empregadora poderá substituír o aviso previo por unha indemnización equivalente aos salarios do este período.

4. De incumprirse os requisitos relativos á forma escrita da comunicación de extinción ou a posta a disposición da indemnización aos que se refire o apartado anterior, presumirase que a persoa empregadora ha optado pola aplicación do réxime *extintivo do despedimento regulado no Estatuto dos Traballadores.

Esta presunción non resultará aplicable pola non concesión do aviso previo ou o erro excusable no cálculo da indemnización, sen prexuízo da obriga da persoa empregadora de aboar os salarios correspondentes ao #este período ou ao pago da indemnización na contía correcta.

5. A decisión *extintiva non poderá levar a cabo respecto da empregada ou empregado interno entre o dezasete horas e o oito horas do día seguinte, salvo que a extinción do contrato estea motivada por falta moi grave aos deberes de lealdade e confianza.

6. De acordo con o previsto na disposición adicional terceira, o Ministerio de Traballo e Economía Social porá a disposición das empregadoras modelos e información para a debida notificación da extinción do contrato de traballo ás persoas traballadoras.

Incentivos

As persoas que teñan contratada ou contraten baixo calquera modalidade contractual a unha persoa traballadora ao servizo do fogar e déanlle de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, terán dereito a unha redución do 20 por cento na achega empresarial á cotización á Seguridade Social por continxencias comúns correspondente ao Sistema Especial para Empregados de Fogar establecido no #este réxime.

Así mesmo, terán dereito a unha bonificación do 80 por cento nas achegas empresariais á cotización por desemprego e ao Fondo de Garantía Salarial nese Sistema Especial.

A redución do 20% ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45% para familias numerosas sempre que os empregados de fogar presten servizos de maneira exclusiva e que os *ascendientes ou o *ascendiente, no caso de familia monoparental, exerzan unha actividade profesional por conta allea ou propia fose do fogar ou estean incapacitados para traballar.

Estas bonificacións só serán aplicables respecto dunha única persoa empregada de fogar en alta no Réxime Xeral da Seguridade Social por cada persoa empregadora. Se houbese máis dunha persoa empregada de fogar en alta no #este Réxime por cada persoa empregadora, a bonificación será aplicable unicamente respecto daquela que figure en alta en primeiro lugar.

Normativa

Real decreto Lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar. [Permalink ELI]

Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar. [Permalink ELI]

Definición

Celebrado cun grupo de traballadores considerado na súa totalidade.

Caracteristicas do contrato

O empresario non terá fronte a cada un dos seus membros os dereitos e deberes que como tal compétenlle.

O xefe de grupo ostentase a representación dos que o integran, respondendo as obrigacións inherentes á este representación.

O contrato poderá ser verbal ou escrito.

A súa duración poderá ser indefinida.

Normativa

 • Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 , de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]

Definición

Considérase persoal de Alta Dirección a aqueles traballadores que exercitan poderes inherentes á titularidade xurídica da empresa, e os relativos aos obxectivos xerais da mesma con autonomía e plena responsabilidade só limitadas polos criterios e instrucións directas emanadas da persoa ou dos órganos superiores de goberno e administración da Entidade que respectivamente ocupe aquela titularidade.

Caracteristicas do contrato

Formalizarase por escrito, en exemplar duplicado, un para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, entenderase que o empregado é persoal de alta dirección cando se dean os supostos do artigo 8 . 1 . do Estatuto dos Traballadores e a prestación profesional correspóndase coa que define o artigo 1 . 2 . do Real Decreto 1382 / 1985 , de de 1 agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección.

Poderá concertarse un período de proba que en ningún caso poderá exceder de nove meses, se a súa duración é indefinida.

Transcorrido o período de proba sen que se produciu desistimiento, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na Empresa.

O contrato de traballo terá a duración que as partes acorden.

A xornada, horarios, festas e permisos, así como para vacacións, será o fixado nas cláusulas do contrato, en canto non configuren prestacións a cargo do empregado que excedan notoriamente das que sexan usuais no ámbito profesional correspondente.

Normativa

 • Real Decreto 1382/1985 , de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. [Permalink ELI]

Calquera outra relación laboral que non poida incluírse en ningunha das definidas nesta guía.

Requisitos dos traballadores

Ser un traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo Organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

O traballador deberá ter subscrito e en vigor un contrato temporal para fomento do emprego ou un contrato formativo (de prácticas ou para a formación e a aprendizaxe). O contrato temporal de fomento de emprego pódense transformar en indefinido con bonificación en calquera momento da vixencia do mesmo. Os contratos formativos para ter dereito ao incentivo, transformásense en indefinido á finalización da súa duración inicial ou prorrogada.

Requisitos da empresa

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

No caso da transformación do contrato temporal de fomento de emprego para persoas con discapacidade: subvención de . 3 907 euros por cada contrato transformado en indefinido a tempo completo.

Cando o contrato por tempo indefinido se concierte a tempo parcial, a subvención de . 3 907 euros reducirase proporcionalmente á xornada pactada.

Se o contrato celébrase a tempo completo, a empresa terá dereito ás seguintes bonificacións:

Traballadores sen discapacidade esevera Homes Mulleres
Menores de 45 anos 4.500 €/ano 5.350 €/ano
Maiores de 45 anos 5.700 €/ano 5.700 €/ano
Traballadores con discapacidade severa Homes Mulleres
Menores de 45 anos 5.100 €/ano 5.950 €/ano
Maiores de 45 anos 6.300 €/ano 6.300 €/ano

Se a contratación realízase a tempo parcial, a contía da bonificación corresponderá ao establecido no artigo 2 . 7 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, segundo redacción dada polo artigo 6 . 2 do Real Decreto Lei 2 / 2009 , de de 6 marzo (BOE de de 7 marzo).

Subvención para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal ata 901,52 euros.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 9 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media do persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Dedución da cota íntegra a cantidade de . 12 000 euros por cada persoa/ano de incremento da media do persoal de traballadores con discapacidade nun grao igual ou superior ao 65 %, contratados polo contribuínte, experimentado durante o período impositivo, respecto do persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica.

Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social, coa recarga e os intereses de moura correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial, salvo que o empregador sexa un Centro Especial de Emprego.

Normativa

 • Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo ou as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13 / 1982 , de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Real Decreto Lexislativo 1 / 2013 , de de 29 novembro , polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

O traballador deberá ter subscrito e en vigor un contrato en prácticas, de substitución ou substitución por anticipación da idade de xubilación.

Os contratos en prácticas á finalización da súa duración inicial ou prorrogada, pódense transformar en indefinidos con bonificación; os de substitución e de substitución, calquera que sexa a data de celebración, pódense transformar en indefinidos con bonificación en calquera momento durante a súa vixencia.

O traballador non terá relación de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive co empresario ou con quen ostenten cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das sociedades, así como coas contratacións que se produzan con estes últimos. Non será de aplicación esta exclusión cando o empregador sexa un traballador autónomo sen asalariados e transforme o contrato cando se trate dun só familiar menor de corenta e cinco anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo, ou no suposto dos fillos do traballador autónomo menores de anos 30 que traballen con el, tanto se conviven coma se non conviven.

Requisitos da empresa

Poderán ser beneficiarios das bonificacións que se indican no apartado seguinte, as empresas que teñan menos de traballadores 50 no momento da contratación, incluídos os autónomos e sociedades laborais ou cooperativas, sempre que estas últimas optasen por un réxime de Seguridade Social propio dos traballadores por conta allea.

Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

Non ser excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego segundo o previsto no artigo 46 do Real Decreto lexislativo 5 / 2000 , de de 4 agosto (BOE de de 8 agosto), polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Incentivos

Bonificación da cota empresarial á Seguridade Social por cada contrato en prácticas, de substitución ou de substitución por anticipación da idade de xubilación por transformación en indefinido: 500 €/ano durante tres anos, e de /ano, 700 €se é muller.

Cando a transformación dos contratos realícese a tempo parcial, a bonificación aplicarase nos termos do artigo 2 . 7 da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (BOE de de 30 decembro).

Outras características

Os beneficios establecidos non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60 % do custo salarial anual correspondente ao contrato que se bonifica. Nos supostos de obtención de axudas sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, procederá a devolución das cantidades deixadas de ingresar por bonificación de cotas á Seguridade Social, coa recarga e os intereses de moura correspondentes segundo o establecido nas normas recadatorias en materia de Seguridade Social.

Non se concederán os Incentivos descritos cando se trate de relacións laborais de carácter especial, salvo que o empregador sexa un Centro Especial de Emprego.

Será de aplicación o establecido na sección primeira do capítulo primeiro da Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego.

* A  substitución por anticipación da idade de xubilación como medida de fomento de emprego foi derrogada con efectos de segundo 01/01/2013 disposición derogatoria única da Lei 27 / 2011 , DE de 1 agosto, sobre actualización adecuación e modernización do sistema de seguridade social.

Normativa

 • Lei 43/2006 , de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]
 • Lei 3/2012 , de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-015-8

Actualizado marzo de 2022