Sede electrónica

Emigrantes que retornaron e que cotizaron en España antes de emigrar

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria dun emprego. O importe que se percibe depende das cotizacións realizadas durante os períodos traballados. Inclúe a cotización á Seguridade Social por xubilación, incapacidade temporal, invalidez, morte e supervivencia, protección á familia e asistencia sanitaria.

Requisitos

  • Ser español ou española.
  • Atoparse en situación legal de desemprego
  • Inscribirse como demandante de emprego, permanecer rexistrado ou rexistrada mentres se percibe a prestación, acreditar estar dispoñible para buscar activamente emprego e para aceptar unha colocación adecuada, así como cumprir o acordo de actividadeque se inclúe na solicitude.
  • Cotizar en España un período mínimo de días 360 dentro do seis anos anteriores á data de emigración, e que estas cotizacións non se tiveron en conta para acceder a unha prestación anterior.
  • Non estar a percibir a prestación por desemprego en ningún outro Estado do Espazo Económico Europeoou Suíza.
  • Non cumprir a idade ordinaria que se esixa en cada caso para ter dereito á pensión de xubilación española, salvo que non se puidese acceder a ela por non alcanzar o período de cotización que se require.

Obrigas, infraccións e sancións