SAÍN DE PRISIÓN

 

Se é liberado ou liberada de prisión, coñeza cales son os requisitos e toda a información relacionada para acceder ao subsidio de persoas liberadas de prisión.

 

Requisitos

 • Estar en desemprego.
 • Inscribirse como demandante de emprego no prazo dun mes desde a excarceración, permanecer inscrito ou inscrita durante un mes, subscribir o compromiso de actividade e manter a inscrición durante todo o período de duración do subsidio.
 • No haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
 • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
 • Ser liberado ou liberada de prisión, sempre que a privación de liberdade fose por un tempo superior a seis meses.
 • Poden ser tamén beneficiarios ou beneficiarias deste subsidio:
  • As persoas menores privadas de liberdade por máis de seis meses nun centro de internamento como consecuencia dun delito que no momento da súa liberación sexan maiores de anos.. 16
  • As persoas que finalizaron a súa privación de liberdade tras un tratamento de deshabituación da súa drogodependencia por un período superior a seis meses.

         Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio de maiores de anos, 52 é leste o que percibiría.

 • Carecer de rendas de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante, e ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral o la de la finalización de la causa de suspensión.

Obrigacións, infraccións e sancións

Duración e contía

Duración

Seis meses, prorrogables por outros dous períodos de igual duración, ata un máximo de meses.. 18

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Contías para este ano).

O pago do subsidio realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

A documentación que se deberá achegar é a seguinte:

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que  sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Certificado de la Dirección del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en prisión y de excarcelación.
 • Certificado de empresa no caso de traballar durante a súa situación de privación de liberdade, no caso de que non se atope nas bases de datos do Servizo Público de Emprego.
 • Soamente, se a entidade xestora solicítao, un xustificante de rendas.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

Cando, onde e como o tramito

O prazo para presentar a solicitude é 15 de días hábiles, que empeza a contar desde o día seguinte ao cumprimento do mes de espera. Leste comeza no momento de inscribirse como demandante de emprego tras a liberación de prisión. O prazo para inscribirse é 30 de días desde a data da excarceración. 

O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

Pode presentar a solicitude a través de:

 • A sede electrónica do SEPE.
 • En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la Sede Electrónica del SEPE o a través del teléfono).
 • En calquera oficina de rexistro público ou
 • Por correo administrativo.