Sede electrónica

Saín de prisión

 

Se es liberado ou liberada de prisión, coñece cales son os requisitos e toda a información relacionada para acceder ao subsidio de persoas liberadas de prisión.

 

Requisitos

 • Estar en desemprego.
 • Inscribirse como demandante de emprego no prazo dun mes desde a excarceración, permanecer rexistrado ou rexistrada durante un mes, subscribir o acordo de actividade e manter a inscrición durante todo o período de duración do subsidio.
 • Non rexeitar oferta de colocación adecuada, nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais desde a inscrición como demandante de emprego.
 • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.
 • Ser liberado ou liberada de prisión, sempre que a privación de liberdade fose por un tempo superior a seis meses.
 • Poden ser tamén beneficiarios ou beneficiarias deste subsidio:
  • As persoas menores privadas de liberdade por máis de seis meses nun centro de internamento como consecuencia dun delito que no momento da súa liberación sexan maiores de 16 anos.
  • As persoas que finalizaron a súa privación de liberdade tras un tratamento de deshabituación da súa drogodependencia por un período superior a seis meses.

         Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio de maiores de 52 anos,  é leste o que percibiría.

 • Carecer de rendas de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante, e ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúnes o requisito de carencia de rendas poderás obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acreditas que o cumpres.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral ou a da finalización da causa de suspensión.

Obrigas, infraccións e sancións