Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Son vítima de violencia de xénero ou sexual

Considérase vítima de violencia de xénero, a muller que é ou foi obxecto de actos de violencia física ou psicolóxica, agresións á liberdade sexual, ameazas, coacción ou privación de liberdade exercida polo seu cónxuxe, excónyuge, parella de feito ou expareja, aínda que non convivisen.

É vítima de violencia doméstica, o home que sufra violencia exercida polo seu cónxuxe, excónyuge, parella ou expareja, pais ou nais, fillos ou fillas e a muller que sufra violencia exercida polos seus pais ou nais, fillos ou fillas, cónxuxe, excónyuge ou parella de feito do seu proxenitor ou proxenitora.

Para os efectos da protección por desemprego, son vítimas de violencia sexual as mulleres e adolescentes maiores de anos 16 que sufrisen esta violencia en España, con independencia da súa nacionalidade, ou no estranxeiro, sempre que sexan de nacionalidade española. Considérase violencia sexual calquera acto de natureza sexual non consentido ou que condicione o libre desenvolvemento da súa vida sexual en calquera ámbito público ou privado, incluíndo o ámbito dixital.

Solicitar la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, la suspensión temporal de tu relación laboral con reserva del puesto de trabajo o su extinción definitiva.

Tanto a suspensión como a extinción consideraranse situación de desemprego involuntario, o que che permite solicitar e cobrar a prestación contributiva ou subsidio por insuficiencia de cotización, sempre que reúnas o resto de requisitos esixidos con carácter xeral.

Se tras percibir a prestación por desemprego durante o período de suspensión do contrato debido á violencia de xénero ou sexual sufrida, o teu contrato de traballo extínguese por calquera causa allea á túa vontade, mesmo por verche obrigada ou obrigado a abandonar o posto de traballo de forma definitiva como consecuencia da violencia sufrida, este período de suspensión considerarase como traballado para os efectos de o recoñecemento dun novo dereito, no que non se terá en conta o percibido na prestación anterior.

O período polo que podes solicitar a suspensión temporal da túa relación laboral con reserva do posto de traballo é 6 de meses, podendo prorrogalo por períodos de meses 3 ata alcanzar os 18 , sempre que a autoridade xudicial acredite a necesidade de manter a suspensión para garantir a túa protección e seguridade.

Este período de suspensión do contrato considérase como de cotización efectiva tamén para efectos de as prestacións de xubilación, incapacidade permanente, morte ou supervivencia, maternidade.

 

 

Se es vítima de violencia de xénero, sexual ou doméstica podes acceder ao programa de Renda Activa de Inserción de apoio á integración laboral de colectivos con especiais dificultades para incorporarse ao mercado de traballo e en situación de necesidade económica.

Comporta o pago dunha renda mensual e axudas suplementarias en determinados supostos.

Xestiónase polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) coa colaboración dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas.