Seu electrónica

Cobraré l'atur en finalitzar el meu contracte si soc director o directora general d'una empresa?

Sí podria percebre prestacions per desocupació si el lloc que exercia era exclusivament de director o directora general amb un contracte especial d'alta adreça o un contracte ordinari, sempre que compleixi la resta de requisits d'accés a les prestacions.

En caso de que, además de la dirección general, hubiera desempeñado un cargo de consejero/a o de administrador/a en una sociedad, es preciso tener en cuenta que, aunque para la Seguridad Social esta situación se considera asimilada a trabajo por cuenta ajena, está excluida de protección por desempleo por no cotizar por esta contingencia.

En aquesta circumstància, si queda involuntàriament en desocupació, podria sol·licitar les prestacions per donar-se una situació legal de desocupació. No obstant això, el període mínim de cotització requerit per a l'accés a la prestació es calcularia tenint en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a l'inici de l'últim contracte en el qual cessa en el càrrec d'adreça i de conseller/a o administrador/a.

Pot sol·licitar la prestació: