PRESTACIÓ DE SOSTENIBILITAT I MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ (RED)

En la Disposició addicional quarantè primera de la Llei General de la Seguretat Social incorporada a la mateixa per l'apartat set de l'article tercer del Reial decret-llei 32 / 2021 , de 28 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, es regula la prestació de sostenibilitat i manteniment de l'ocupació (XARXA).

Quan, d'acord a l'establert en l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors per acord del Consell de Ministres, s'activi el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, i les empreses afectades obtinguin autorització de l'Autoritat Laboral per a la seva aplicació, podran reduir la jornada de treball o suspendre els contractes de treball de les persones treballadores, i aquestes accedir a la prestació de sostenibilitat i manteniment de l'ocupació (RED).

 

 

Persones beneficiàries

Els qui treballin en empreses afectades per una conjuntura macroeconòmica que requereixi adoptar mesures addicionals, o que pertanyin a sectors que precisin processos de requalificació.

Aquesta necessitat ha de ser reconeguda pel Consell de Ministres a través de l'activació del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

Una vegada activat, l'empresa podrà sol·licitar l'aplicació de la mesura a l'Autoritat Laboral, qui l'autoritzarà, si escau.

Tenint en compte l'indicat en els paràgrafs anteriors, podran ser beneficiàries les persones treballadores per compte d'altri, quan reuneixin les següents condicions:

  • Se suspengui temporalment el seu contracte de treball o es redueixi temporalment la seva jornada ordinària de treball.
  • Sempre que el seu salari sigui objecte d'anàloga reducció.
  • Sense que sigui necessari acreditar un període mínim de cotització previ a la Seguretat Social.

També podran ser beneficiàries les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de cooperatives de treball associat i de societats laborals incloses en el Règim General de la Seguretat Social o en alguns dels regimenes especials que protegeixin la contingència de desocupació.

Suspensió i extinció

Compatibilitats i Incompatibilitats

Requisits

  • Haver iniciat la relació laboral o societària en l'empresa autoritzada a aplicar el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació amb anterioritat a la data de l'Acord del Consell de Ministres que declari l'activació del mateix.
  • Estar inscrita la persona treballadora davant el Servei Públic d'Ocupació que li correspongui.
  • No s'exigeix període d'ocupació cotitzat previ.
  • La relació laboral no pot estar suspesa per qualsevol causa aliena a l'aplicació del Mecanisme XARXA.

Sol·licitud i termini de sol·licitud

Sol·licitud

Serà l'empresa qui haurà de formular la sol·licitud, en representació de les persones treballadores, en el model establert que es trobarà publicat a la pàgina web o a la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

En  aquesta sol·licitud, que haurà de comptar amb l'autorització de cada persona treballadora, constaran  les dades de les mateixes que poguessin resultar afectades per l'aplicació del Mecanisme XARXA, així com, en cas de reducció de jornada, el percentatge màxim de reducció autoritzat.

Termini de sol·licitud

L'empresa té de termini d'un mes per presentar la sol·licitud, a explicar des de la data de la notificació de la resolució de l'Autoritat Laboral en la qual s'autoritzi l'aplicació del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació o des de la del certificat del silenci administratiu negatiu.

En cas de presentació fora de termini, el dret naixerà el dia de la sol·licitud. En aquest supòsit, l'empresa haurà d'abonar a la persona treballadora l'import que hagués percebut en concepte de prestació del Mecanisme XARXA des del primer dia en què s'hubierá aplicat la mesura de reducció de jornada o suspensió del contracte.

Durada i quantia

Durada 

Com a màxim, fins a la finalització del període d'aplicació del Mecanisme XARXA en l'empresa.

L'accés a aquesta prestació no implicarà el consum de les cotitzacions prèviament efectuades a cap efecte.

El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo.

El temps de percepció de la prestació no tindrà la consideració de període d'ocupació cotitzat, a l'efecte d'accés a futures prestacions per desocupació. No obstant això, el període de sis anys al fet que es refereix l'article 269 . 1 de la Llei General de la Seguretat Social, es retrotraurà pel temps equivalent al que el treballador hagués percebut la citada prestació.

En el cas de reducció de jornada, s'entendrà com a temps de percepció de prestació el que resulti de convertir a dia a jornada completa el nombre d'hores no treballades en el període temporal de referència.

Quantia

La base reguladora de la prestació serà la mitjana de les bases de cotització en l'empresa en la qual s'apliqui el Mecanisme XARXA, per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, excloses les retribucions per hores extraordinàries, corresponents als 180 dies immediatament anteriors a la data d'inici d'aplicació de la mesura a la persona treballadora.

En cas de no acreditar 180 dies d'ocupació cotitzada en aquesta empresa, la base reguladora es calcularà en funció de les bases corresponents al període inferior acreditat en la mateixa.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge del 70 per cent, durant tota la vigència de la mesura. No obstant això, la quantia màxima mensual a percebre serà l'equivalent al 225 per cent de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual  (IPREM)  vigent al moment del naixement del dret incrementat en una sisena part.

En cas que la relació laboral sigui a temps parcial, la quantia màxima es determinarà tenint en compte l'IPREM calculat en funció de la mitjana de les hores treballades durant el període al fet que es refereixen els paràgrafs primer i segon d'aquest apartat.

Durante la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará la aportación de la cotización que le corresponda, debiendo el Servicio Público de Empleo Estatal ingresar únicamente la aportación de la persona trabajadora, previo descuento de su importe de la cuantía de su prestación.