Seu electrónica

Suspensió i Extinció

Suspensió

La prestación se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por una causa distinta de la aplicación del Mecanismo RED.

També se suspendrà per col·locació a temps complet per compte d'altri o compte propi.

Extinció

La prestació s'extingirà si s'és baixa en l'empresa per qualsevol motiu.

Igualment s'extingirà per imposició de sanció, en els termes previstos en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.