Seu electrónica

Puc cobrar l'atur si em redueixen la jornada de treball?

Podrà tenir dret a la prestació per desocupació si li redueixen la jornada de treball per alguna de les següents causes:

  1. Per decisió empresarial de acord de l'establert en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La reducció de la jornada ha de ser temporal i estar compresa entre un 10 i un 70 % de la jornada diària, setmanal, mensual o anual, i sempre que el salari es redueixi de forma similar i sigui deguda a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o es produeixi per causes de força major, en aquest cas serà necessària l'autorització de l'Autoritat Laboral.
  2. Per resolució judicial adoptada en un procediment concursal, sense que estiguin compreses les reduccions de jornades definitives o que s'estenguin a tot el període que resta de la vigència del contracte de treball.

No es tindrà dret si la reducció de jornada és definitiva o dura tot el període que quedi pendent de complir del contracte de treball.

Per això, si la seva empresa i vostè acorden reduir la seva jornada de treball no podrà percebre la prestació per desocupació, en entendre's que la reducció de la jornada és acceptada per vostè com una modificació de les condicions de treball del seu contracte.