Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Puc cobrar l'atur si em redueixen la jornada de treball?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Podràs tenir dret a la prestació per desocupació si et redueixen la jornada de treball per alguna de les següents causes:

  1. Per decisió empresarial de acord amb l'establert en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La reducció de la jornada ha de ser temporal i estar compresa entre un 10 i un 70 % de la jornada diària, setmanal, mensual o anual, i sempre que el salari es redueixi de forma similar i sigui deguda a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o es produeixi per causes de força major, en aquest cas serà necessària l'autorització de l'Autoritat Laboral.
  2. Per resolució judicial adoptada en un procediment concursal, sense que estiguin compreses les reduccions de jornades definitives o que s'estenguin a tot el període que resta de la vigència del contracte de treball.

No es tindrà dret si la reducció de jornada és definitiva o dura tot el període que quedi pendent de complir del contracte de treball.

Per això, si la teva empresa i tu acordeu reduir la teva jornada de treball no podràs percebre la prestació per desocupació, en entendre's que la reducció de la jornada és acceptada per tu com una modificació de les condicions de treball del teu contracte.