Seu electrónica

Cómo puedo reanudar el paro o el subsidio y qué plazo tengo para hacerlo?

La sol·licitud de represa de prestacions es pot presentar:

  • A través d'Internet, a la Seu Electrònicadel Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • Presencialment en la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.

En el cas que la seva prestació o subsidi s'hagi suspès per imposició de sanció per haver comès/fideïcomès una infracció lleu o greu de les establertes en la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social, la represa s'efectuarà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, una vegada hagi transcorregut el període de sanció, sempre que la prestació o el subsidi no es trobi esgotat i vostè estigui inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.

Per reprendre la prestació o subsidi en els altres casos, haurà de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a la finalització de la causa per la qual es va suspendre aquesta prestació o subsidi, sempre que es trobi en situació legal de desocupació, s'hagi inscrit com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i hagi reactivat l'acord d'activitat.

La represa es produirà a partir de que finalitzi la causa de suspensió. Suposarà tornar a percebre la prestació per desocupació pel període que li quedés (excepte en els casos de sanció) i amb la base reguladora i percentatge que li corresponguessin quan es va produir la suspensió.

Si presenta la sol·licitud fora de termini, la represa es produirà a partir d'aquesta sol·licitud, consumint-se tants dies de prestació com els transcorreguts des de la data en què s'hagués iniciat la represa (d'haver-se sol·licitat en termini) fins al dia anterior al que es presenta la sol·licitud, en el cas de represa de prestació contributiva, o fins al mateix dia si és una represa de subsidi.