Seu electrónica

Compatibilitat substitució treballadors o treballadores en formació per persones beneficiàries de prestacions

Podran acollir-se a aquest programa totes les empreses, independentment de la grandària de la seva plantilla, sempre que les accions de formació estiguin finançades per qualsevol de les Administracions Públiques.

L'aplicació del programa serà obligatòria per a les persones treballadores aturades beneficiàries de prestacions per desocupació.

Les persones aturades contractades percebran el % 50 de la prestació contributiva o del subsidi per desocupació al que tinguin dret, mentre estigui vigent el contracte, i amb el límit màxim del doble del temps que els quedi per percebre de la prestació o del subsidi.