Seu electrónica

Compatibilitat subsidis dels majors d'anys 52 amb el treball per compte d'altri

La norma general estableix que, si s'està cobrant un subsidi per desocupació i es comença a treballar per compte d'altri a temps complet, s'interromp l'abonament del subsidi i en finalitzar el contracte poden donar-se aquestes possibilitats:

  • Si el contracte ha durat menys de 360 dies, es pot sol·licitar la represa del subsidi que estava interromput.
  • Però si s'han tingut més contractes des que es va iniciar el subsidi i entre aquests contractes i el que acaba d'acabar es reuneix un mínim de 360 dies, o si el contracte dura 360 o més dies, s'ha de sol·licitar una prestació de nivell contributiu en lloc de la represa del subsidi que es té interromput, perquè la prestació per desocupació contributiva és prioritària.

Malgrat l'indicat anteriorment, existeix l'excepció que s'indica a continuació:

Podran compatibilitzar, en general, els subsidis per desocupació amb el treball per compte d'altri les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació, beneficiàries de qualsevol subsidi, sempre que siguin contractades a temps complet, de forma indefinida o temporal, en aquest cas, la durada del contracte ha de ser superior a tres mesos.

En aquest cas, i durant el temps que duri el contracte, l'empresa completarà la quantia del subsidi rebut per la persona treballadora fins a l'import del salari que li correspongui a la mateixa i, al seu torn, l'empresa cotitzarà a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari incloent l'import del subsidi. 

No s'admet aquest supòsit de compatibilitat amb el contracte d'inserció, amb el contracte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a l'empara del Programa de Foment de l'Ocupació Agrària ni amb els contractes als càrrecs directius d'una empresa o als membres dels òrgans d'administració de les entitats o empreses que revesteixin la forma jurídica de societat. 

L'empresa contractant no ha de tenir autoritzat un Expedient de Regulació d'Ocupació d'extinció, suspensió o reducció de jornada, ni haver-li mantingut contractat o contractada en els últims dotze mesos.

L'empresària o empresari, les persones que ocupin càrrecs directius o siguin membres dels òrgans d'administració de l'empresa, no poden ser ni el seu cònjuge ni parents seus fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 

Encara que la contractació té efectes de sol·licitud de la compatibilitat, la empresa o vostè han de presentar el contracte registrat en l'oficina de prestacions. Si es verifica el compliment de tots els requisits se li remetrà a vostè i a la seva empresa una comunicació de la resolució aprovatòria, per la qual se li reprendrà l'abonament del subsidi des de la data de la col·locació, reduint la seva quantia a el 50 %. 

 Si el treball que origina la compatibilitat li obligués a canviar de lloc habitual de residència, podrà sol·licitar en document annexo al contracte, l'abonament de tres mensualitats de subsidi en un sol pagament. 

En el cas de cessament en el treball, i sempre que no es reuneixin els requisits d'accés a la prestació contributiva per desocupació, ni s'hagi esgotat la durada del subsidi, per mantenir la seva percepció la persona treballadora haurà de comunicar el cessament en l'oficina d'ocupació dins dels 15 dies següents al mateix i reactivar l'acord d'activitat, obtenint, sempre que es reuneixin els requisits exigits a aquest efecte, aquest subsidi pel total de la seva quantia; en tal cas es considerarà com a període consumit del dret la meitat del període en el qual es va compatibilitzar el subsidi amb el treball.

La no comunicació en termini suposarà la pèrdua de tants dies de subsidi com intervinguin entre l'endemà al del cessament en el treball i el dia de la seva comunicació.

També podran compatibilitzar voluntàriament el subsidi per desocupació en favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, regulat pel Reial decret 5 / 1997 , de 10 de gener, amb el treball per compte d'altri, les persones treballadores aturades majors d'anys, 52 inscrites en les oficines d'ocupació i beneficiàries d'aquest subsidi.