Seu electrónica

CERCA ACTIVA D'OCUPACIÓ

Es consideraran actuacions de cerca activa d'ocupació (BAE) cadascuna de les següents:

  1. Treball per compte propi o aliena.
  2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació.
  3. Enviament o presentació de currículums en, almenys, tres empreses diferents.
  4. Realització de, almenys, una entrevista de treball.
  5. Inscripció com a sol·licitant d'ocupació en, almenys, dos portals d'ocupació públics o privats.
  6. Presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada pels Serveis Públics d'Ocupació.
  7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria, oferta pels Serveis Públics d'Ocupació.

Constituirà acreditació suficient del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció de la persona sol·licitant en la mateixa, la realització per aquesta de dues de les actuacions entre la tercera i sisena anteriors.