Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Pla de Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 de treball digne per a les persones joves

Imagen lectura fácil Lectura fácil

El “Pla de Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 de treball digne per a persones joves” serveix de referència per a les entitats vinculades al Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el mateix període. Aquest pla permetrà que la Unió Europea alliberi fons del FSE+ destinats a l'ocupació juvenil.

El Pla de Garantia Juvenil Plus té com a objectiu millorar la qualificació de les persones joves perquè adquireixin les competències professionals i tècniques necessàries per accedir al mercat laboral. El Pla de Garantia Juvenil s'inscriu en una inversió global, el Pla Estratègic Joventut Avanza, que agrupa el conjunt d'accions per a l'ocupació juvenil i que destinarà 4 . 950 milions a aquestes finalitats, la major quantitat destinada fins al moment per un Govern per a accions d'ocupació juvenil.

La seva elaboració compta amb les aportacions que les comunitats autònomes van traslladar en la LXXIX Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que es va celebrar el d'abril, 28 amb el coneixement del Diàleg Social i amb la col·laboració de l'Institut de la Joventut i del Consell de la Joventut.

És també una eina fonamental per aconseguir els ODS 5 i 8 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 .

Pilars del Pla

Per aconseguir els objectius de millora de l'ocupabilitat i de l'emprenedoria de les persones joves, el pla se sustenta sobre l'orientació i el seguiment personalitzats de les usuàries i usuaris en totes les actuacions de suport; la formació dirigida a l'adquisició de competències i la millora de l'experiència professional tenint en compte les necessitats de transformació del model productiu; la millora de les oportunitats d'ocupació a través d'incentius dirigits, especialment, a les persones que necessitin una especial consideració; igualtat d'oportunitats; emprenedoria i foment de la iniciativa empresarial i millora de la gestió.

Mesures del Pla de Garantia Juvenil Plus

Per promoure la creació d'oportunitats de l'ocupació i incrementar la qualificació i inserció laboral de les persones joves, dotant-les de més competències professionals, superant la bretxa tecnològica i la segregació, el Pla de Garantia Juvenil Plus ( 2021 - 2027 ) incorpora, entre altres actuacions, les següents mesures:

Flexibilitat i agilitat de la gestió: Per a una orientació més efectiva, les persones inscrites en el pla tindran una atenció immediata amb el compromís que en un termini màxim de quatre mesos hagin rebut una oferta d'ocupació o de formació que comptarà amb un seguiment especial en aquest període. Les persones interessades disposaran d'una línia de telèfon gratuïta que permetrà resoldre els dubtes de l'atenció a més de la disponibilitat de sistemes digitals complementaris.

Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.

Emprenedoria per a persones joves afectades per la crisi sanitària. La situació provocada per la crisi sanitària del COVID- 19 fa necessari recolzar de manera decidida l'emprenedoria juvenil. S'impulsaran ajudes per afrontar el pagament de quotes a la Seguretat Social durant sis mesos i també per a la publicitat i transformació digital del negoci a més de formació en màrqueting digital i comercialització a les persones emprenedores.

Programa emprèn amb microcrèdits: Permetrà obtenir finançament, sense necessitat d'avals, a persones emprenedores que no puguin accedir a un crèdit ordinari. A més de l'aportació econòmica, les persones beneficiàries rebran suport d'orientació i assessorament després de la recepció del préstec.

Reforç de l'orientació: La xarxa Re-Orienta rebrà un nou impuls i es promocionarà l'estabilitat professional i la carrera professional de les persones orientadores. La qualitat del sistema d'orientació serà objecte d'avaluació.

L'orientació dirigida a les persones joves amb responsabilitats familiars, especialment dones les càrregues de les quals de cura no resulten visibles sovint, reforçarà la coresponsabilitat i acabar amb els estereotips de gèneres. La formació en drets laborals, l'accés a contractes formatius i la disposició d'eines digitals seran alguns dels instruments per impulsar la seva integració al mercat laboral.

La igualtat, la conciliació i la coresponsabilitat es fomentaran mitjançant diferents actuacions des de l'àmbit de l'orientació, en el marc dels Planes d'Igualtat vigents, el suport a l'estudi, a l'ocupació i a les dones joves en el mitjà rural que els permeti millorar la seva ocupació i accedir a fórmules de treball autònom i emprenedoria.

S'adoptaran mesures per visibilitzar el paper de les dones joves en les professions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)amb accions formatives específiques i també en l'àmbit de la Responsabilitat Social de les Empreses.

Afavorir la formació: La prevenció de l'abandó escolar tornada a la formació és fonamental per consolidar carreres professionals i respondre a les necessitats del mercat laboral. Els itineraris personalitzats prioritzaran afavorir la reincorporació a l'educació reglada de les persones que hagin abandonat el sistema educatiu de manera prematura.

Primera experiència professional: Les persones inscrites en Garantia Juvenil podran participar al programa de primera experiència professional en les administracions públiques que permetrà dotar-se d'experiència i accedir a una ocupació de qualitat, un eix transversal del pla.

Reincorporació al mercat laboral: De les persones joves que no cerquen una ocupació perquè creuen que no ho trobaran. Els serveis públics d'ocupació treballaran des d'una perspectiva local, mitjançant accions coordinades amb els serveis socials i de joventut per facilitar la seva integració en els serveis d'orientació, en el Sistema Nacional d'Ocupació o bé en el sistema educatiu.

Accions d'ocupació per a persones LGTBI: La discriminació associada a la LGTBIfobia condiciona la integració laboral d'aquest col·lectiu que disposarà d'un programa pilot d'inserció sociolaboral per incorporar mesures específiques per erradicar situacions discriminatòries.

Les persones orientadores rebran qualificació específica en aquest àmbit, es finançaran accions de visibilización, especialment per afavorir les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa i es realitzaran campanyes de sensibilització en les empreses per facilitar que totes les persones puguin accedir al mercat laboral amb independència de la seva identitat sexual.

Migrants: En el cas de les persones joves migrants s'incidirà en l'orientació i la inserció laboral.

Persones amb discapacitat: El col·lectiu de joves amb discapacitat suporta taxes d'atur, especialment de llarga durada, d'inactivitat i de risc d'exclusió per sobre de la mitjana. S'incidirà en la qualificació específica de les persones orientadores que atenguin aquest col·lectiu i es finançaran accions que donin visibilitat a la inclusió d'aquest col·lectiu en l'ocupació i també les que permetin sensibilitzar a les empreses.

Es reforçarà el "Servei Puente" amb la contractació de preparadors laborals de suport per al desenvolupament d'itineraris personalitzats d'inserció per afavorir una ocupació digna, de qualitat i amb autonomia personal.

Regeneració d'espais rurals i urbans en declivi: La recuperació d'aquests entorns obre una finestra d'oportunitat per generar ocupació juvenil. L'orientació per a la regeneració d'espais rurals i urbans és una mesura dirigida especialment a joves amb iniciativa creativa que cerquin dur a terme accions amb una fi principalment social. Tot això permetrà obtenir un doble impacte: la creació d'ocupació i respondre a demanda habitacional de persones vulnerables.

Les mesures de successió generacional en l'àmbit rural estan encaminades a donar relleu generacional en ocupacions tradicionals

A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.

Als programes d'Ocupació-Formació s'inclourà l'experiència professional en les empreses de la zona d'intervenció, amb especial atenció a la formació i l'ocupació en el marc del turisme rural.

El programa Xarxes Taller Jove facilitarà la mobilitat dins del territori nacional en funció dels interessos de les persones joves amb una ajuda específica que permetrà millorar les seves oportunitats.

Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías renovables, transición ecológica y economía azul.

L'economia digital és un dels eixos fonamentals de transformació econòmica. Afavorir l'accés a la a tecnologia i desenvolupar habilitats/habilitats digitals incideix en la capacitat de relació social i també en la cerca i d'accés a les oportunitats laborals.

La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial.

En una altra transició, cap a una economia sostenible i eficient, l'economia circular es perfila com un sector amb gran demanda laboral amb gran incidència en els perfils especialitzats en matèries relacionades amb la tecnologia i la recerca, característiques que comparteixen amb les energies renovables o la transició ecològica, amb fort potencial de creació d'ocupació. Un potencial que també s'observa en el camp de l'economia blava amb oportunitats en matèries com la logística portuària i de transport, recursos marins, turisme o renovables d'origen marí.

En aquests àmbits es durà a terme un mapa d'oportunitats i necessitats als diferents territoris, desenvolupar itineraris integrals d'ocupació amb programes de formació específics.

El Pla de Garantia Juvenil Plus recolzarà l'estada de les persones joves en centres de recerca i empreses tecnològiques

Escoles professionals duals: Permetran connectar la Formació Professional amb l'ocupació mitjançant una oportunitat laboral real i remunerada en empreses i un acompanyament personalitzat d'entri 12 i 18 mesos de durada.

Escoles de segona oportunitat: Permetran incrementar les oportunitats laborals d'aquelles persones que van abandonar els seus estudis a una edat primerenca, adquirint formació en matèries clau que permetin l'accés a la formació per obtenir Certificats de Professionalitat.

INICIATIVA FONS DISPONIBLES
Pla GJ+ ( 2021 - 2027 ) 3 . 263 M€ en todo el periodo (A través del Fondo Social Europeo +)
Inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Primeras Experiencias: 330 M€ - Investigo: 315 M€ - Tándem: 120 M€ - Total: 765 M€
Altres inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 172 M€
Programes de Formació en alternança de l'ocupació 600 M€
Conveni amb la Secretaria d'Estat de Digitalització Intel·ligència Artificia 150 M€
TOTAL 4 . 950 M €