Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Funcions de la Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE)

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Funcions de la Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE)

a) Avaluació de programes d'orientació, de prospecció i intermediació laboral i d'emprenedoria que puguin qualificar-se de bones pràctiques, tant respecte de programes propis per transferir el seu coneixement a la resta de serveis públics d'ocupació, com de programes externs per a la seva aplicació, si escau, al seu respectiu territori. 

b) Disseny d'accions innovadores i desenvolupament de projectes experimentals en matèria d'orientació i de prospecció i intermediació laboral. 

c) Desenvolupament i execució d'un Pla específic de formació permanent dirigit al personal del propi servei públic d'ocupació que realitza funcions d'orientació professional per a l'ocupació i d'assistència per a l'autoocupació, així com de prospecció empresarial i intermediació laboral, i que inclogui formació específica en matèria d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

d) Disseny de models d'emprenedoria i aplicació de projectes pilot. 

i) Suport a la coordinació dels projectes d'emprenedoria associats a la capitalització de la prestació per desocupació (pagament únic).

f) Seguiment, amb una visió integradora, de totes les actuacions realitzades pels diferents organismes competents en matèria de foment de l'ocupació autònoma, així com en matèria de suport a la creació i a l'ocupació en cooperatives i societats laborals, dins del mateix àmbit d'actuació. 

g) Interlocució amb les associacions representatives, en el corresponent àmbit territorial, de treballadors autònoms i de l'economia social, sense perjudici de la qual pogués mantenir amb altres agents econòmics i socials en l'àmbit de l'orientació i innovació per a l'ocupació. 

El servei públic d'ocupació competent podrà addicionar qualsevol altra funció tendent a la millora de l'eficiència o reforç de les seves accions d'orientació, de prospecció i intermediació laboral i de foment de l'emprenedoria, si ben aquesta funció haurà de quedar recollida al corresponent programa anual de treball, al fet que fa referència l'apartat 2 , perquè pugui tenir la cobertura financera prevista a l'apartat 3 . En el desenvolupament de les funcions assenyalades en aquest apartat, els serveis públics d'ocupació integraran de manera efectiva la perspectiva de gènere.