Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Glossari de termes sobre Bonificacions i Reduccions a la Seguretat Social

Bonificació

Són deduccions en la quota a la Seguretat Social que resulten de l'aplicació de determinats percentatges o quantitats a la mateixa i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral. (Amb càrrec al Servei Públic d'Ocupació Estatal). Aquestes bonificacions podran estar cofinançades pel FSE.

Reducció

Són deduccions en la quota a la Seguretat Social que resulten de l'aplicació de determinats percentatges o quantitats a la mateixa i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral. (Amb càrrec a la Tresoreria General de la Seguretat Social).

Programa de Foment d'Ocupació (PFE)

Fa referència a qualsevol norma que contingui mesurades per incentivar la contractació.

Víctima de violència de gènere

La dona que té acreditada la condició de “víctima de violència de gènere” d'acord amb la seva norma reguladora, derivada de la violència exercida amb tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

Víctima de violència terrorista

La persona que té acreditada la condició de” víctima de violència terrorista”, d'acord amb la seva norma reguladora, definida aquesta com la duta a terme per persones integrades en organitzacions o grups criminals que tinguin per finalitat o per objecte subvertir l'ordre constitucional o alterar greument la pau pública.

Víctima de tracta d'éssers humans

La persona que té acreditada la condició de” víctima de tracta d'éssers humans” d'acord amb la seva norma reguladora, que implica la compra i venda de persones, on la víctima està sotmesa a l'autoritat d'un altre subjecte. L'habitual és que la tracta es realitzi amb finalitats d'explotació, obligant a treballar a la persona en la prostitució o altres tasques anàlogues a l'esclavitud. La tracta de persones és un delicte que consisteix en el segrest, el trasllat o l'acolliment d'éssers humans per mitjà de l'amenaça, la violència o altres mecanismes coercitius (estafa, abús d'una posició dominant, etc.).

Exclusió social

La persona que té acreditada la condició de la “situació d'exclusió social” per la pertinença a algun dels col·lectius establerts en l'article 2 de la Llei 44 / 2007 , de 13 de desembre , per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, relacionats a continuació:

  • Perceptors de Rendes Mínimes d'Inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.
  • Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, per alguna de les següents causes: 1 .º Falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la Unitat Perceptora. 2 .º Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
  • Joves majors de divuit anys i menors de trenta, procedents d'Institucions de Protecció de Menors.
  • Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns addictius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.
  • Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, així com alliberats condicionals i exreclusos.
  • Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els ex interns.
  • Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
  • Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

Persona amb discapacitat

Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Es consideren que presenten una discapacitat igual o superior al 33 per cent els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Discapacitat severa

Es considera severa quan hi ha paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %; o en cas de discapacitat física o sen soria l amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 .

Centre Especial d'Ocupació

Són aquells que el seu objectiu principal és el de realitzar una activitat productiva de béns o de serveis , participant regularment en les operacions del mercat, i tenint com a finalitat l'assegurar una ocupació remunerada per a les persones amb discapacitat, alhora que sigui un mitjà d'integració del major nombre d'aquestes persones en el règim d'ocupació ordinària.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023