Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacions i Reduccions al Treball Autònom amb Caràcter General

Bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral

Contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral establerta en l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Quantia: 115 euros/mes.

Durada: Durant la vigència del contracte.

Normativa: Article 27 del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

 

Bonificació en la cotització empresarial a la Seguretat Social del personal investigador

Contractació indefinida, per empreses dedicades a activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, entenent com a tals les activitats descrites respectivament en l'article 34.1.a) i 35.2.a) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats, de personal per a la realització amb caràcter exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball.

Quantia: Bonificació del 40 per 100 sobre la quota empresarial a la seguretat social per contingències comunes.

La contractació de persones investigadores joves, entenent per tals aquelles que siguin menors de 30 anys, i la contractació de dones investigadores donarà, respectivament, dret a una bonificació addicional d'un 5 per 100, sent aquestes acumulables, en el seu cas, entre si.

Durada: 3 anys.

Normativa:

Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador

Disposició addicional setena i disposició final dècima del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023