Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge

Definició

D'acord amb el previst en l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors, el contracte per a la formació en alternança tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació.

Per al compliment amb l'objectiu de qualificació professional, l'activitat laboral exercida en règim d'alternança ha de complementar, coordinar-se i integrar-se amb l'activitat formativa en un programa comú, en el marc dels acords i convenis de cooperació subscrits pels centres universitaris o de formació professional i les entitats formatives acreditades o inscrites amb les empreses i entitats col·laboradores.

A tal fi, el lloc de treball ha de permetre la formació complementària prevista i l'activitat laboral exercida en l'empresa haurà d'estar directament relacionada amb l'activitat formativa que justifica la contractació laboral.

Clàusules específiques

El contracte de formació en alternança donarà dret, durant la seva vigència, incloses les seves pròrrogues, en els termes establerts en l'article 10, a una bonificació de 91 euros/mes. Així mateix, el citat contracte donarà dret a una bonificació de 28 euros/mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta.

La transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització, en els termes establerts en l'article 10, de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes. En el supòsit de persones treballadores amb contracte formatiu i posades a la disposició d'empreses usuàries, aquestes tindran dret, a idèntiques bonificacions quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquestes persones treballadores un contracte de treball per temps indefinit

Formalització

La formalització del contracte i l'annex relatiu al conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa haurà de constar per escrit en els models oficials establerts pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El contingut del contracte i els seus annexos es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació corresponent en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació o finalització, així com les seves prorrogues.

Quan es formalitzi el contracte amb un treballador amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

L'empresa posarà en coneixement de la representació legal de les persones treballadores els acords de cooperació educativa o formativa que contemplin la contractació formativa, incloent la informació relativa als plans i programes individuals, així com als requisits i les condicions en les quals es desenvoluparà l'activitat de *tutorización.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits dels treballadors

Es podrà celebrar amb persones que manquin de la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional.

Sense perjudici de l'anterior, es podran realitzar contractes vinculats a estudis de formació professional o universitària amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagi tingut un altre contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

El contracte podrà ser concertat amb persones entre 16 i 30 anys en el cas que se subscrigui en el marc de certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, i programes públics o privats de formació en alternança d'ocupació-formació, que formin part del Catàleg d'Especialitats Formatives del Sistema Nacional d'Ocupació.

El límit de trenta anys no serà aplicable en el supòsit de contractes de formació en alternança en el marc de estudis universitaris, de formació professional i certificats de professionalitat de nivell 3.

Tampoc serà aplicable el límit màxim d'edat quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat o amb els col·lectius en situació d'exclusió social prevists en l'article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, en els casos en què siguin contractats per part d'empreses d'inserció que estiguin qualificades i actives en el registre administratiu corresponent.

Característiques del contracte

L'activitat exercida per la persona treballadora en l'empresa haurà d'estar directament relacionada amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral, coordinant-se i integrant-se en un programa de formació comuna, elaborat en el marc dels acords i convenis de cooperació subscrits per les autoritats laborals o educatives de formació professional o Universitats amb empreses i entitats col·laboradores.

Són part substancial d'aquest contracte tant la formació teòrica dispensada pel centre o entitat de formació o la pròpia empresa, quan així s'estableixi, com la corresponent formació pràctica dispensada per l'empresa i el centre.

La durada del contracte serà la prevista en el corresponent pla o programa formatiu, amb un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys, i podrà desenvolupar-se a l'empara d'un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals coincidents amb els estudis, d'estar previst en el pla o programa formatiu. En cas que el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal establerta i no s'hagués obtingut el títol, certificat, acreditació o diploma associat al contracte formatiu, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, fins a l'obtenció d'aquest títol, certificat, acreditació o diploma sense superar mai la durada màxima de dos anys.

En el cas de subscriure's el contracte amb persones amb discapacitat, la durada màxima podrà ampliar-se en un any d'acord amb les previsions especifiques incloses en el pla formatiu i en el conveni de col·laboració.

Solament podrà celebrar-se un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu de formació professional i titulació universitària, certificat de professionalitat o itinerari d'especialitats formatives del Catàleg d'Especialitats Formatives del Sistema Nacional d'Ocupació.

No obstant això, podran formalitzar-se contractes de formació en alternança amb diverses empreses sobre la base del mateix cicle, certificat de professionalitat o itinerari d'especialitats del Catàleg citat, sempre que aquests contractes responguin a diferents activitats vinculades al cicle, al pla o al programa formatiu i sense que la durada màxima de tots els contractes pugui excedir el límit previst.

La jornada dels contractes de formació en alternança serà la suma del temps de treball efectiu en l'empresa i del temps de formació teòrica. Sense perjudici que aquesta summa pugui resultar inferior a la durada màxima de la jornada ordinària, aquests contractes s'entendran assimilats a contractes a temps complet. En tot cas, el temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65 per cent, durant el primer any, o al 85 per cent, durant el segon, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu d'aplicació en l'empresa, o, en defecte d'això, de la jornada màxima legal.

En els supòsits en què la jornada diària de treball inclogui tant temps de treball efectiu com a activitat formativa, els desplaçaments necessaris per assistir al centre de formació computaran com a temps de treball efectiu no retribuït.

Les persones contractades amb contracte de formació en alternança no podran realitzar hores complementàries ni hores extraordinàries, excepte en el supòsit previst en l'article 35.3. de l'Estatut dels Treballadors. Tampoc podran realitzar treballs nocturns ni treball a torns.

Excepcionalment, podran realitzar-se activitats laborals en els citats períodes quan les activitats formatives per a l'adquisició dels aprenentatges previstos en el pla formatiu no puguin desenvolupar-se en altres períodes, a causa de la naturalesa de l'activitat.

No es podran celebrar contractes formatius en alternança quan l'activitat o lloc de treball corresponent al contracte hagi estat aturat amb anterioritat per la persona treballadora en la mateixa empresa sota qualsevol modalitat per temps superior a sis mesos.

No podrà establir-se període de prova en aquests contractes.

La retribució serà l'establerta per a aquests contractes en el conveni col·lectiu d'aplicació. A falta de previsió convencional, la retribució no podrà ser inferior al seixanta per cent el primer any ni al setanta-cinc per cent el segon, respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

Activitat formativa

El contracte per a la formació en alternança haurà d'incorporar com a annex el conveni de col·laboració subscrit entre el centre o entitat formativa en la qual l'o l'estudiant desenvolupi la seva formació i l'empresa.

Els convenis de col·laboració que se subscriguin entre els centres o entitats de formació i les empreses, per a la celebració de contractes de formació en alternança, definiran amb caràcter previ les competències i coneixements que es pretenen aconseguir, de forma complementària i coordinada amb els quals s'adquireixin durant la formació a el centre o entitat per la persona treballadora, de conformitat amb el que es disposa en la normativa d'aplicació.

El conveni de col·laboració contemplarà, com a mínim, els següents aspectes:

A) Criteris per a l'establiment de la jornada i horari al centre i en l'empresa.

B) Pla formatiu individual, que haurà de contenir, com a mínim:

a) Itinerari formatiu-laboral, que concreti els continguts de l'activitat laboral en l'empresa al llarg del contracte, fins a aconseguir el total de funcions o coneixements necessaris per al desenvolupament integral del lloc de treball o tasques. Per a això hauran d'establir-se objectius mesurables i fites calendariçats.

b) Mecanismes de coordinació entre l'activitat formativa i l'activitat en l'empresa, per al seguiment dels objectius i fites integrades en l'itinerari formatiu-laboral.

c) Mecanismes de tutoria i supervisió.

d) Sistemes d'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada.

C) Si escau, compromisos de contractació ordinària per part de l'empresa, una vegada conclòs el contracte de formació en alternança.

L'empresa posarà en coneixement de la representació legal de les persones treballadores els acords de col·laboració que es concertin per a la contractació formativa, així com, de forma específica, els plans individuals.

Tutelatge vinculat al contracte

La persona treballadora titular del contracte de formació en alternança comptarà amb la tutela d'una persona designada pel centre o entitat de formació, i una altra designada per l'empresa, que haurà de comptar amb l'experiència o formació adequades.

La persona tutora de l'empresa haurà de tutelar el desenvolupament de l'activitat laboral, assegurant que es desenvolupa de conformitat amb el previst en el conveni de col·laboració, i serà responsable del seguiment de l'itinerari formatiu-laboral, la supervisió de la persona treballadora i l'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada, havent d'elaborar, en finalitzar l'activitat laboral de la persona treballadora, un informe sobre l'acompliment del lloc de treball, tot això en els termes fixats en el pla formatiu individual.

Sense perjudici de l'anterior, si així es preveu en el propi pla, el tutor o tutora principal en l'empresa podrà designar a altres persones treballadores de l'empresa que, per les seves competències professionals, participaran en el desenvolupament de l'itinerari formatiu-laboral.

L'empresa haurà de garantir que la persona que sigui designada com a tutora compta amb el temps i els mitjans necessaris per assegurar el compliment del pla formatiu individual, tot això sense perjudici de la fixació, si escau, d'una retribució específica que compensi el desenvolupament d'aquestes funcions.

La persona tutora designada pel centre o entitat de formació haurà de garantir, més enllà de l'especificat en el conveni de col·laboració, la coordinació efectiva amb la persona tutora designada per l'empresa.

Els centres de formació professional, les entitats formatives acreditades o inscrites i els centres universitaris, en el marc dels acords i convenis de cooperació, elaboraran, amb la participació de l'empresa, els plans formatius individuals on s'especifiqui el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels seus objectius..

Altres característiques

L'acció protectora de la Seguretat Social per a la formació en alternança, comprendrà totes les contingències, situacions *protegibles i prestacions, inclòs la desocupació. Així mateix, es tindrà dret a la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

Es considera prorrogat tàcitament, excepte prova en contrari, com a contracte ordinari per temps indefinit, si complert el terme màxim del contracte es continués prestant servei en l'empresa.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes per a la formació en alternança amb les persones treballadores contractades per ser posades a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte. Aquestes empreses de treball temporal hauran de complir les obligacions en matèria formativa establerta en l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors i les seves normes de desenvolupament.

La ETT serà la responsable dels aspectes formatius del contracte.

L'empresa usuària haurà de tutelar el desenvolupament de l'activitat laboral, designant la persona responsable de la mateixa en el contracte de posada a disposició entre la *ETT i l'empresa usuària.

Incentius

En el supòsit de persones treballadores contractats per a la formació en alternança i llocs a la disposició d'empreses usuàries, aquestes tindran dret, en els termes establerts en l'article 10, a una bonificació de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones aquesta bonificació serà de 147 euros/mes, quan sense solució de continuïtat concertin amb aquestes persones treballadores un contracte de treball per temps indefinit.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

L'acció protectora de la Seguretat Social en els contractes per a la formació en alternança subscrits amb alumnes treballadors als programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, comprendrà les mateixes contingències, situacions *protegibles i prestacions que per a la resta de treballadors contractats sota aquesta modalitat, tal com estableixen l'article 11.2.h) de l'estatut dels Treballadors incloent a partir de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, la cobertura de la contingència de desocupació, tal com s'estableix en la seva disposició transitòria cinquena.

En resum tindran les següents particularitats:

 • No és aplicable el límit màxim d'edat d'aquests contractes, tampoc els temps de durada mínima i màxima en els mateixos, ni tampoc quant al límit i durada de les pròrrogues.
 • No interrompran el còmput de durada total del contracte les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat.
 • No serà necessari emplenar de l'Annex relatiu a l'acord per a l'activitat formativa, ni obtenir l'autorització d'inici de la mateixa, per estar implícita en l'aprovació del projecte.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Contractes celebrats amb persones amb discapacitat igual o superior al 33% i altres situacions assimilades, tindran les següents particularitats:

Si existeix discapacitat intel·lectual, podrà realitzar-se fins a un 25% del temps de treball a rehabilitació, habilitació o per a ajust personal o social.

L'oferta formativa podrà flexibilitzar-se així com facilitació de l'accessibilitat als centres de formació, si fos necessari, d'acord amb la Normativa específica

Incentius

Les empreses tindran dret a una bonificació, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, de el 50 % de la quota empresarial de la Seguretat Social previstes per als contractes per a la formació en alternança.

Les conversions en contractes indefinits a temps complet, o a temps parcial, podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (Article 2 . 2 ).

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Contractes celebrats amb persones amb capacitat intel·lectual limiti, s'entén per tals aquelles persones inscrites en els Serveis Públics d'Ocupació com a demandants d'ocupació no ocupats que acreditin oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i no aconsegueixin el 33%.

Tindran les següents particularitats:

La durada màxima del contracte podrà ampliar-se, previ informe favorable del Servei Públic d'Ocupació competent, que a aquests efectes podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents, quan, a causa del tipus i grau de discapacitat i altres circumstàncies individuals i professionals del treballador, així com les característiques del procés formatiu a realitzar, el treballador no hagués aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per exercir el lloc de treball, sense que, en cap cas, pugui excedir de quatre anys.

Les persones amb capacitat intel·lectual límit podran realitzar en el lloc de treball o en processos formatius presencials la formació de mòduls formatius que no siguin a distància.

Incentius

Quan la contractació se celebri amb un treballador aturat, inscrit com a demandant d'ocupació:

El contracte de formació en alternança donarà dret, durant la seva vigència, incloses les seves pròrrogues, en els termes establerts en l'article 10, a una bonificació de 91 euros/mes. Així mateix, el citat contracte donarà dret a una bonificació de 28 euros/mes en les quotes de la persona treballadora a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta.

Conversió en indefinits:

La transformació en indefinits de contractes formatius a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, donarà dret a una bonificació en la cotització, en els termes establerts en l'article 10, de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-009-2

Actualitzat a setembre de 2023