Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contracte Temporal

Indice de Continguts

 1. Contracte temporal
 2. Clàusules específiques del contracte per circumstàncies de la producció
 3. Clàusules específiques del contracte temporal de substitució de persona treballadora
 4. Clàusules específiques del contracte de durada determinada de substitució per a substituir a treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació
 5. Clàusules específiques del contracte de durada determinada de substitució per a substituir a treballadors durant els períodes de descans per naixement, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural o suspensió per paternitat, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant
 6. Clàusules específiques del contracte de durada determinada de substitució per a substituir baixes per incapacitat temporal de persones amb discapacitat
 7. Clàusules específiques del contracte de durada determinada de substitució per a substituir a treballadores víctimes de violència de gènere o violències sexuals
 8. Clàusules específiques del contracte de durada determinada temporal per a persones treballadores en situació d'exclusió social per empreses d'inserció
 9. Clàusules específiques del contracte temporal de foment d'ocupació per a persones treballadores en situació d'exclusió social en empreses d'inserció
 10. Clàusules específiques del contracte temporal de situació de jubilació parcial
 11. Clàusules específiques del contracte temporal de relleu
 12. Clàusules específiques del contracte vinculat a programes d'activació per a l'ocupació
 13. Clàusules específiques del contracte temporal de servei de la llar familiar
 14. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat
 15. Clàusules específiques del contracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació
 16. Clàusules específiques del contracte temporal d'accés de personal investigador doctor
 17. Personal investigador predoctoral en formació
 18. Clàusules específiques del contracte temporal per a penats en institucions penitenciàries
 19. Clàusules específiques del contracte temporal de menors i joves, en centres de menors sotmesos a mesures d'internament
 20. Clàusules específiques del contracte temporal de treball en grup
 21. Clàusules específiques del contracte temporal d'alta direcció
 22. Altres
 23. Clàusules específiques del contracte temporal de substitució per anticipació de l'edat de jubilació

Definició

El contracte temporal, és aquell que té per objecte l'establiment d'una relació laboral entre l'empresa i la persona treballadora per un temps determinat.

Perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat serà necessari que s'especifiqui amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

El contracte de treball temporal podrà celebrar-se a jornada completa o parcial.

El contracte de treball temporal es formalitzarà per escrit, i podrà ser verbal quan, en la situació per circumstàncies de la producció, la seva durada sigui inferior a quatre setmanes i la jornada completa.

Clàusules específiques

Es poden donar com a situacions de temporalitat:

La causada per l'objecte de la contractació (per circumstàncies de la producció, substitució de persona treballadora o cobertura temporal d'un lloc durant el procés de selecció o promoció).

Per la seva finalitat d'incentivació de l'ocupació (temporal de foment d'ocupació de persones amb discapacitat, persones treballadores majors de cinquanta-dos anys beneficiàries dels subsidis per desocupació.

Per la seva funció específica, com seria el supòsit de l'impuls a l'activitat investigadora (d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i la predoctoral o per a personal investigador predoctoral en formació).

També hi ha situacions de temporalitat en els supòsits de persones treballadores penades en institucions penitenciàries i en el cas de menors i joves en centres de menors sotmesos a mesures d'internament.

Els contractes temporals o de durada determinada poden en alguns casos ser beneficiaris d'incentius a la contractació, quan es compleixin els requisits que en cada cas exigeix la normativa aplicable, depenent de les característiques de la situació temporal, de l'empresa, del treballador, de la jornada o de la durada.

L'ús injustificat de la contractació temporal o l'incompliment d'obligacions converteix la contractació temporal en indefinida.

Les persones treballadores que en un període de vint-i-quatre mesos hagin estat contractades durant un termini superior a divuit mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, adquiriran la condició de persones treballadores fixes.

 L'establert en el paràgraf anterior també serà aplicable quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial conforme al que es disposa legalment o convencionalment.

Formalització

La seva formalització pot ser verbal o escrita. Hauran de constar per escrit, els contractes acollits al programa de foment de l'ocupació i quan així ho exigeixi una disposició legal i, en tot cas, els contractes de relleu, els contractes de les persones treballadores que treballin a distància i les persones contractades a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger. Igualment constaran per escrit els contractes per temps determinat la durada del qual sigui superior a quatre setmanes. Així com els contractes de treball d'els/les pescadors/as.

De no observar-se la formalització per escrit quan sigui exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis, tal com estableix l'article 8.2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de persones treballadores fixes, qualsevol que hagi estat la modalitat de la seva contractació, els que no haguessin estat donats d'alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal d'aquests, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

Les persones contractades incomplint el que s'estableix en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors adquiriran la condició de fixes.

Les empreses hauran de notificar a la representació legal de les persones treballadores en les empreses els contractes realitzats d'acord amb les modalitats de contractació per temps determinat previstes en la normativa reguladora quan no existeixi obligació legal de lliurar còpia bàsica d'aquests.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves prorrogues, deguin o no formalitzar-se per escrit.

Quan es formalitzi el contracte amb una persona treballadora amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

En el supòsit de persones treballadores a distància en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el número i distribució de les hores contractades.

Normativa

 • Reial decret-Llei 32/2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Objecte

S'entendrà per circumstàncies de la producció:

A) L'increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, àdhuc tractant-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix, sempre que no respongui als supòsits inclosos en l'article 16 . 1 .

Entre les oscil·lacions al fet que es refereix el paràgraf anterior s'entendran incloses aquelles que deriven de les vacances anuals.

Quan el contracte de durada determinada obeeixi a aquestes circumstàncies de la producció, la seva durada no podrà ser superior a sis mesos. Per conveni col·lectiu d'àmbit sectorial es podrà ampliar la durada màxima del contracte fins a un any. En cas que el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se, mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d'aquesta durada màxima.

B) Igualment, les empreses podran formalitzar contractes per circumstàncies de la producció per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada en els termes previstos en aquest paràgraf. Les empreses solament podran utilitzar aquest contracte un màxim de noranta dies l'any natural, independentment de les persones treballadores que siguin necessàries per atendre en cadascun d'aquests dies les concretes situacions, que hauran d'estar degudament identificades en el contracte. Aquests noranta dies no podran ser utilitzats de manera continuada. Les empreses, en l'últim trimestre de cada any, hauran de traslladar a la representació legal de les persones treballadores una previsió anual d'ús d'aquests contractes.

No podrà identificar-se com a causa d'aquest contracte la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa, sense perjudici de la seva celebració quan concorrin les circumstàncies de la producció en els termes anteriors.

Caracteristicas del contracte

Podrà concertar-se a temps complet o a temps parcial.

Es formalitzaran per escrit.

El contracte per circumstàncies de la producció s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, per l'expiració del temps convingut.

A la finalització del contracte, arribat a terme, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de dotze dies de salari per cada any de servei.

Altres característiques

Es transforma en indefinit:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
 • Per falta d'alta en la Seguretat Social, si hagués transcorregut un període superior al període de prova.
 • Si arribat el terme no s'hagués produït denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.
 • Les persones contractades incomplint l'establert en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors adquiriran la condició de fixes.

Normativa

 • Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret-Llei 32/2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Objecte

Substituir a persones treballadores amb dret a reserva del lloc de treball, en virtut de norma, conveni col·lectiu o acord individual, o per a cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva.

Caracteristicas del contracte

Haurà de celebrar-se a jornada completa excepte en dos supòsits:

a) Quan la persona treballadora substituïda estigués contractada a temps parcial o es tracti de cobrir temporalment un lloc de treball la cobertura definitiva del qual es vagi a realitzar a temps parcial.

b) Quan el contracte es realitzi per a complementar la jornada reduïda dels treballadors que exercitin el dret reconegut en l'article 37, apartats 4, 5 i 6 de l'Estatut dels Treballadors, o en aquells altres supòsits en què, de conformitat amb el que s'estableix legal o convencionalment, s'hagi acordat una reducció temporal de la jornada de la treballadora substituïda, així com en els supòsits en què les persones treballadores gaudeixin a temps parcial del permís de maternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent.

Quan el contracte es realitzi per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, la durada serà la del temps que duri el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc, sense que pugui ser superior a tres mesos ni celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte una vegada superada aquesta durada màxima.

Quan el contracte se celebri per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que s'especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. En tal suposat, la prestació de serveis podrà iniciar-se abans que es produeixi l'absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per garantir l'acompliment adequat del lloc i, com a màxim, durant quinze dies.

El contracte haurà de formalitzar-se sempre per escrit, identificar a la persona treballadora substituïda i la causa de la substitució i, en el seu cas, el lloc de treball la cobertura definitiva del qual es produirà després del procés de selecció externa o promoció interna.

El contracte de substitució s'extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, quan es produeixi qualsevol de les següents causes:

 1. La reincorporació de la persona treballadora substituïda.
 2. El venciment del termini legal o convencionalment establert per a la reincorporació.
 3. L'Extinció de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball.
 4. El transcurs del termini de tres mesos en els processos de selecció o promoció per a la provisió definitiva de llocs de treball o del termini que resulti d'aplicació en els processos de selecció en les administracions públiques.

Els contractes de substitució que tinguin establerta legal o convencionalment una durada màxima i que s'haguessin concertat per una durada inferior a la mateixa s'entendran prorrogats tàcitament, fins a la corresponent durada màxima, quan no hagués intervingut denúncia o pròrroga expressa abans del seu venciment i el treballador continués prestant serveis.

Altres característiques

Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:

 • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.
 • Per falta d'alta en la Seguretat Social, si hagués transcorregut un període superior al període de prova.
 • Si arribat el terme no s'hagués produït denúncia d'alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.

També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

Normativa

 • Reial decret-Llei 32/2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Característiques

Regeixen les normes generals exposades en "contracte temporal de substitució de persona treballadora" amb les següents particularitats:

 • Podran acollir-se a aquest programa totes les empreses, qualsevol que sigui la grandària de la seva plantilla, que substitueixin a persones treballadors amb persones desocupades beneficiàries de prestacions per desocupació durant el temps en què aquelles participin en accions de formació, sempre que tals accions siguin finançades per qualsevol de les administracions públiques.
 • L'aplicació d'aquest programa serà obligatòria per a les persones treballadores desocupades beneficiàries de prestacions per desocupació.

Incentius

La persona treballadora desocupada contractada percebrà la prestació contributiva o el subsidi per desocupació al fet que tingui dret pel 50% de la quantia durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent de percebre de la prestació o del subsidi.

L'empresa, durant el període de percepció de la prestació o subsidi que es compatibilitza, haurà d'abonar a la persona treballadora la diferència entre la quantia de la prestació o subsidi per desocupació rebuda per la persona treballadora i el salari que li correspongui, sent així mateix responsable de la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social per totes les contingències i pel total del salari indicat, incloent-hi l'import de la prestació o del subsidi per desocupació.

Les empreses hauran de presentar en l'oficina d'ocupació un certificat expedit per l'Administració pública o entitat encarregada de gestionar la formació mitjançant el qual s'acrediti la participació dels seus treballadors en les accions formatives programades, així com el temps de durada de les mateixes.

Normativa

 • Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Disposició transitòria sisena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de la ocupabilidad.

Incentius

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte de substitució” amb les següents particularitats:

 • Donaran dret a una bonificació en la cotització d'euros/mes 366 en el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació.
 • Les persones treballadores per compte d'altri substituïdes per persones joves aturades, menors d'anys 30 durant el percebo de les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, mitjançant els contractes de substitució.
 • Els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones aturades per a substitució de persones treballadores autònomes, persones sòcies treballadores o sòcies de treball de les societats cooperatives.
 • Així mateix, a la cotització dels socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives, substituïts durant els períodes de descans per naixement i cura de l'o de la menor, exercici corresponsable en la cura del menor o de la menor , lactant, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, mitjançant els contractes de substitució bonificats, celebrats amb persones aturades també els serà aplicable una bonificació d'euros/mes 366 en les quotes empresarials de la Seguretat Social corresponent a tots els conceptes per al cas dels socis enquadrats en un règim de Seguretat Social propi de persones treballadores per compte d'altri.

Exclusions

Els citats beneficis no seran aplicable en els següents casos:

 • A) Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o d'els qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.
 • B) Persones treballadores que hagin estat baixa en el corresponent règim de la Seguretat Social amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs a la data de l'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social amb el contracte incentivat. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu.
 • C) Els ocupadors que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran exclosos per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació. La citada exclusió afectarà a un nombre de contractes igual al de les extincions produïdes. El període d'exclusió s'explicarà a partir del reconeixement o de la declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu.

Normativa

 • Reial decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
 • Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
 • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Característiques del contracte

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques interinitat” amb les següents peculiaritats:

Les persones treballadores contractades han de ser persones amb discapacitat desocupades que substitueixin a persones treballadores amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte de treball per incapacitat temporal durant el període en què persisteixi aquesta situació.

Incentius

Donaran dret a una bonificació en la cotització de 366 euros/mes en el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la situació d'incapacitat temporal.

Normativa

 • Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Característiques del contracte

Regeixen les normes generals exposades en “Contracte temporal: Clàusules especifiques substitució”.

Incentius

Les empreses que formalitzin contractes d'interinitat per a substituir a treballadores víctimes de violència de gènere o de violència sexuals que hagin suspès el seu contracte de treball o exercitat el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball tindran dret a una bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda o durant sis mesos en els supòsits de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball. Quan es produeixi la reincorporació, aquesta es realitzarà en les mateixes condicions existents en el moment de la suspensió del contracte de treball.

Normativa

 • Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Disposició Addicional novena del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Les persones Treballadores aturades en situació d'exclusió social. L'exclusió social serà acreditada pels corresponents serveis socials competents i queda determinada per la pertinença a algun dels següents col·lectius:

A) Persones perceptores de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

 • Falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de rehabilitació o reinserció social.

I) Persones internes de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no és¬¬¬te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de persones penades que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmeses a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i les persones ex internes.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

La persona  treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins a el 2 º grau inclusivament, amb la persona  empresària o d'els qui ostentin càrrecs d'adreça o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims .La persona treballadora no ha d'haver estat vinculada a l'empresa en, grup d'empreses o entitat els 24 mesos anteriors a la contractació mitjançant contracte indefinit, o en els últims 6 mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Queden exclosos les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos, previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Característiques del contracte

El contracte de treball entre les empreses d'inserció i les persones treballadores en situació d'exclusió social podrà celebrar-se per durada determinada, ajustant-se a les modalitats de contractació previstes en l'Estatut dels Treballadors i altres normes aplicables, sense perjudici de la durada temporal que necessàriament tingui l'itinerari d'inserció sociolaboral.

Els contractes objecto de les ajudes podran realitzar-se amb caràcter temporal mitjançant contractacions a temps complet o a temps parcial, havent d'en aquest cas ser la jornada diària o setmanal superior a la meitat de la jornada de la persona treballadora a temps complet comparable.

Es formalitzaran per escrit, així com les seves pròrrogues i variacions, en el model que es disposi pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El contracte necessàriament incorporarà en el corresponent annex l'expressió de les obligacions que les parts assumeixen en el desenvolupament de l'itinerari personal d'inserció i les mesures concretes a posar en pràctica.

A la finalització del contracte, la persona treballadora tindrà dret al fet que la persona empresària li lliuri un certificat en el qual consti la durada dels serveis prestats, llocs de treball exercits, principals tasques de cadascuna d'elles així com l'adaptació als mateixos.

Requisits de l'empresa

Ser societat mercantil o societat cooperativa qualificada com a empresa d'inserció, que realitzi una activitat econòmica l'objecte social de la qual sigui la integració i formació soci-laboral de persones en situació d'exclusió social.

Estar promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, és a dir, entitats sense ànim de lucre, associacions sense finalitats lucratives i les Fundacions, l'objecte social de les quals contempli la inserció social de persones desfavorides, que promoguin la constitució d'empreses d'inserció. Aquesta participació serà almenys d'un 51 % del capital social per a les societats mercantils. En el cas de societats cooperatives i societats laborals aquesta participació haurà de situar-se en els límits màxims recollits en les diferents legislacions que els sigui aplicable als socis col·laboradors o associats.

Trobar-se inscrites en el Registre corresponent, així com en el Registre Administratiu d'empreses d'Inserció de la Comunitat Autònoma.

Mantenir en còmput anual, un percentatge de persones treballadores en procés d'inserció, d'almenys el % 30 durant els primers tres anys d'activitat i d'almenys el % 50 del total de la plantilla a partir del quart any, no podent ser inferior a dos.

No realitzar activitats econòmiques diferents a les del seu objecte social.

Aplicar, almenys, el % 80 dels excedents disponibles a la millora o ampliació de les seves estructures productives i d'inserció.

Presentar anualment un Balanç Social que inclogui memòria econòmica i social, grau d'inserció al mercat laboral ordinari i composició de la plantilla, informació sobre les tasques d'inserció realitzades i previsions per al proper exercici.

Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos, derivats dels itineraris d'inserció sociolaboral.
Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No haver estat exclosa de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació segons el previst en l'article 46 del RD Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de agost (BOE de 8 de agost), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Les empreses que hagin extingit o extingeixin, per acomiadament declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a l'empara de les diferents Normatives de programes de foment d'ocupació, segons l'establert en l'article 6 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), quedaran excloses per un període de 12 mesos de les ajudes contemplades en la citada Llei.

Incentius

Cada contracte temporal donarà dret a una bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social de 70 83 , euros/mes durant tota la vigència del contracte.

Quan el contracte es formalitzi amb persones menors d'anys 30 o menors d'anys 35 si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior a el 33 %, donarà dret a una bonificació d'euros/mes, 147 durant tota la vigència del contracte.

Altres característiques

Els beneficis establerts no podran, en concurrència amb altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, superar el % 60 del cost salarial anual corresponent al contracte que es bonifica.

En els supòsits d'obtenció d'ajudes sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió, procedirà la devolució de les quantitats deixades d'ingressar per bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents segons l'establert en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.

No es concediran els Incentius descrits quan es tracti de relacions laborals de caràcter especial.

Normativa

 • Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Persones treballadores desocupades inscrites en l'oficina d'ocupació i que es trobin en situació d'exclusió social. Aquestes situacions són:

A) Persones perceptores de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma, així com els membres de la unitat de convivència beneficiaris d'elles.

B) Persones que no puguin accedir a les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf anterior per alguna de les següents causes:

 • Falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat perceptora.
 • Haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert.

C) Joves majors de divuit anys i menors de trenta procedents d'Institucions de Protecció de Menors.

D) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de rehabilitació o reinserció social.

I) Persones internes de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no és¬¬¬te inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial regulada en l'article 1 del Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de persones penades que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmeses a penes de treball en benefici de la comunitat, així com alliberats condicionals i exreclusos.

F) Menors interns inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 5 / 2002 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació i la relació laboral de la qual no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació de la relació laboral especial al fet que es refereix l'article 53 . 4 del Reglament de la citada Llei, aprovat pel Reial decret 1774 / 2004 , de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5 / 2000 , de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, així com els que es trobin en situació de llibertat vigilada i les persones ex internes.

G) Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu autoritzat per la Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

H) Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social autoritzats per les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

La persona treballadora no tindrà relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, amb la persona empresària o dels qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les societats, així com les contractacions que es produeixin amb aquests últims. No podran ser contractats les persones treballadores que en els dos anys immediatament anteriors haguessin prestat serveis, en la mateixa o diferent empresa d'inserció, mitjançant un contracte de treball, inclosa aquesta mateixa modalitat, tret que, en el supòsit de fracàs d'un procés previ d'inserció o en el de recaiguda en situació d'exclusió, es consideri el contrari pel Servei Públic competent a la vista de les circumstàncies personals del treballador.

Queden exclosos les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte excepte en el supòsit previst en l'article 8.2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Requisits de l'empresa

No podran contractar temporalment persones en situació d'exclusió social les empreses que, en els 12 mesos anteriors a la contractació, hagin extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

El període d'exclusió es comptarà a partir del reconeixement o declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'Extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu.

Característiques del contracte

El contracte es realitzarà:

 • Per escrit, en model oficial.
 • El contracte podrà concentrar-se per un període mínim de dotze mesos i màxim de tres anys. No obstant això, podrà celebrar-se per una durada menor si, dins de l'itinerari d'inserció prèviament pactat, així s'aconsella pels Serveis Socials Públics competents per al seguiment del procés d'inserció, sense que en cap cas aquesta durada pugui ser inferior a sis mesos.
 • Si es concerta per una durada inferior a la màxima, podrà prorrogar-se fins a aconseguir aquesta durada màxima, sent la durada mínima de cada programa almenys igual a la durada inicial del contracte.
 • Pròrrogues no inferiors a 12 mesos.

El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

Incentius

Cada contracte temporal de foment d'ocupació donarà dret a una bonificació a les quotes de la Seguretat Social de 70,83 euros al mes durant tota la vigència del contracte.

En el cas de contractes de treball subscrits amb persones menors de 30 anys o menors de 35 anys, donarà dret a una bonificació de 147 euros al mes durant tota la vigència del contracte o durant tres anys en cas de contractació indefinida.

Altres característiques

A la terminació del contracte, la persona treballadora tindrà dret a una indemnització de 12 dies de salari per any de servei.

Normativa

 • Article 15 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.
 • Disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Disposició addició dotzena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i la protecció de les persones desocupades, que modifica l'article 15 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

Definició

És la situació que dona lloc al fet que se celebri un contracte de treball a temps parcial amb la persona treballadora que concerta amb la seva empresa una reducció de jornada de treball i del seu salari d'entre un mínim d'un 25% i un màxim d'un 50%, o del 75% en els supòsits en què la persona treballadora rellevista sigui contractada a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida, sota la modalitat de relleu.

També engloba aquells supòsits a què es refereix la Disposició transitòria quarta núm. 6 de la Llei General de la Seguretat Social fins al 31 -12-2022.

Requisits de les persones treballadores

La persona treballadora que accedeix a la jubilació parcial ha de tenir almenys 60 anys complerts, l'edat mínima dependrà:

 • Si és mutualista: 60 anys d'edat real.
 • Si no tenen la condició de mutualistes l'exigència d'aquest requisit d'edat mínima s'aplicarà de forma gradual des de l'any 2013 al 2027 , en funció dels períodes cotitzats- a partir d'anys 33 cotitzats-, així en 2013 ; 61 anys i un mes, en 2014 : 61 anys i 2 mesos, etc

L'accés estarà en funció dels períodes cotitzats:

 • 33 anys de cotitzacions efectives en general.
 • 25 anys, en el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior a el 33 %.

També s'exigeix un període d'antiguitat en l'empresa d'almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

Característiques del contracte

L'execució d'aquest contracte de treball a temps parcial i la seva retribució seran compatibles amb la pensió que la Seguretat Social reconegui a la persona treballadora en concepte de jubilació parcial, extingint-se la relació laboral en produir-se la jubilació total.

Per a poder realitzar aquest contracte de situació de jubilació parcial, en el cas de persones treballadores que no hagin aconseguit encara l'edat de jubilació, l'empresa haurà de celebrar simultàniament un contracte de treball amb una persona treballadora en situació de desocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir la jornada de treball deixada vacant per la persona treballadora que es jubila parcialment. Aquest contracte de treball, que es podrà celebrar també per a substituir a les persones treballadores que s'hagin jubilat parcialment després d'haver complert l'edat de jubilació, es denominarà contracte de relleu.

Normativa

Requisits de les persones treballadores

Aquest tipus de contracte es concerta amb una persona treballadora inscrita com a aturada en la corresponent Oficina d'Ocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, per a substituir (abans) al treballador (ara) a la persona treballadora de l'empresa que accedeix a la jubilació parcial. Se celebrarà simultàniament amb el contracte a temps parcial que es pacti amb aquest últim.

Caracteristicas del contracte

El contracte de relleu s'ajustarà a les següents regles:

a) Se celebrarà amb una persona treballadora en situació de desocupació o que tingués concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada.

b) Excepte el que s'estableix en els dos paràgrafs següents, la durada del contracte de relleu que se celebri a conseqüència d'una jubilació parcial haurà de ser indefinida o, com a mínim, igual al mateix temps que falti a la persona treballadora substituïda per a aconseguir l'edat de jubilació ordinària que correspongui conforme al que s'estableix en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Si, en complir aquesta edat, la persona treballadora jubilada parcialment continués en l'empresa, el contracte de relleu que s'hagués celebrat per durada determinada podrà prorrogar-se mitjançant acord amb les parts per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total de la persona treballadora rellevada.

En el supòsit en què, la reducció de jornada i de salari pogués aconseguir el 75% quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb durada indefinida, sempre que la persona treballadora complís els requisits establerts en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, el contracte de relleu haurà d'aconseguir almenys una durada igual al resultat de sumar dos anys al mateix temps que li falti a la persona treballadora substituïda per a aconseguir l'edat de jubilació ordinària que correspongui conforme al text refós de la Llei General de la Seguretat Social. En el cas que el contracte s'extingeixi abans d'aconseguir la durada mínima indicada, l'empresa estarà obligada a celebrar un nou contracte en els mateixos termes de l'extingit, pel temps restant.

En el cas la persona treballadora jubilada parcialment després d'haver complert l'edat de jubilació ordinària prevista en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la durada del contracte de relleu que podrà celebrar l'empresa per a substituir la part de jornada deixada vacant pel mateix podrà ser indefinida o anual. En aquest segon supòsit, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, extingint-se en tot cas en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total de la persona treballadora rellevada.

c) Excepte en el supòsit previst en el paràgraf segon de l'apartat b), és a dir que el contracte es formalitzi indefinit i a temps complet, el contracte de relleu podrà celebrar-se a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada per la persona treballadora substituïda. L'horari de treball de la persona treballadora rellevista podrà completar el de la persona treballadora o simultanejar-se amb ell.

d) El lloc de treball de la persona treballadora rellevista podrà ser el mateix de la persona treballadora substituïda. En tot cas, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització de tots dos, en els termes previstos en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

e) En la negociació col·lectiva es podran establir mesures per a impulsar la celebració de contractes de relleu.

Incentius

Les transformacions dels contractes temporals de relleu en indefinit poden donar lloc a bonificació. (Veure:”Conversió de contractes formatius en pràctiques i de relleu i de substitució per anticipació de l'edat de jubilació en indefinits bonificats”).

Altres característiques

La base de cotització a la Seguretat Social i altres aportacions que es recaptin conjuntament amb aquella estarà constituïda per les retribucions efectivament percebudes en funció de les hores o dies de treballats.

Normativa

Les Administracions públiques i, si escau, les entitats sense ànim de lucre podran realitzar contractes vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació previstos en aquesta llei amb les persones participants en aquests programes. La durada d'aquests contractes no podrà excedir de dotze mesos i, en el cas de la contractació realitzada per Administracions públiques, els processos de selecció hauran d'observar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

Excepcionalment, i amb efectes fins a 31 de desembre de 2024, es podran realitzar aquests contractes amb el personal tècnic necessari per a l'execució dels programes citats a l'apartat anterior.

Normativa

Definició

Es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar a la qual concerten el titular d'aquest, com a ocupador i la persona ocupada que depenentment i per compte d'aquell, presta serveis retribuïts en l'àmbit de la llar familiar.

Característiques del contracte

Els ocupadors podran contractar les persones treballadores directament o a través dels serveis públics d'ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.

La forma del contracte de treball s'ajustarà al previst en l'Estatut dels Treballadors.

El contracte es podrà celebrar

 • De paraula
 • Per escrit

Excepte prova en contrari, a falta de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i a jornada completa.

Qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit, fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

La persona treballadora haurà de rebre informació sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral si els mateixos no figuren en el contracte formalitzat per escrit, d'acord amb l'establert en el Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desenvolupa l'article 8, apartat 5, de la Llei de l'Estatut dels Treballadors en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials del contracte de treball.

A més dels extrems al fet que es refereix l'article 2.2 del Reial decret 1659/1998, de 24 de juliol, aquesta informació haurà de comprendre:

a) Les prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.

b) La durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació dels mateixos.

c) El règim de les pernoctes de la persona emprada de llar al domicili familiar, si escau.

D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les persones ocupadores models de contractes de treball, així com la informació necessària per al compliment de l'establert en aquest article.

Extinció del contracte

1. La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingir-se per les causes establertes en l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, aplicant-se la normativa laboral comuna excepte en el que resulti incompatible amb les peculiaritats derivades del caràcter especial d'aquesta relació.

2. Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.

3. Sense perjudici de l'anterior, aquesta relació laboral de caràcter especial podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

a) Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

b) Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora.

L'extinció per aquestes causes es produirà conformement al que es disposa en aquest apartat.

La decisió d'extingir el contracte haurà de comunicar-se per escrit a la persona emprada de la llar, havent de constar de manera clara i inequívoc la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

En el cas que la prestació de serveis hagués superat la durada d'un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís la durada del qual, computada des que es comuniqui a la persona treballadora la decisió d'extinció, haurà de ser, com a mínim, de vint dies. En els altres suposats el preavís serà de set dies.

Durant el període de preavís, la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de cercar nova ocupació.

La persona ocupadora podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d'aquest període.

4. D'incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d'extinció o la posada a la disposició de la indemnització als quals es refereix l'apartat anterior, es presumirà que la persona ocupadora ha optat per l'aplicació del règim extintiu de l'acomiadament regulat en l'Estatut dels Treballadors.

Aquesta presumpció no resultarà aplicable per la no concessió del preavís o l'error *excusable en el càlcul de la indemnització, sense perjudici de l'obligació de la persona ocupadora d'abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta.

5. La decisió extintiva no podrà dur-se a terme respecte de l'empleada o empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l'endemà, tret que l'extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

6. D'acord amb el previst en la disposició addicional tercera, el Ministeri de Treball i Economia Social posarà a la disposició de les ocupadores models i informació per a la deguda notificació de l'extinció del contracte de treball a les persones treballadores.

Incentius

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i li donin de alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en aquest règim.

Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80 per cent en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

Les persones ocupadores que donessin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, podran aplicar, durant tota la situació d'alta en aquest règim, a una bonificació del 45 per 100 o del 30 per 100 en l'aportació empresarial a la cotització al sistema especial, sempre que es compleixin uns certs requisits de patrimoni i/o renda. Aquesta bonificació entrarà en vigor quan es desenvolupi Reglamentàriament.

La reducció del 20% s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que els ascendents o l'ascendent, en el cas de família monoparental, exerceixin una activitat professional per compte d'altri o pròpia fos de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

Aquestes bonificacions solament seran aplicables respecte d'una única persona emprada de llar en alta en el Règim General de la Seguretat Social per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d'una persona emprada de llar en alta en aquest Règim per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament respecte d'aquella que figuri en alta en primer lloc.

Normativa

 • Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.
 • Reial decret Llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar..
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Ser persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior a el 33 % reconegut com a tal per l'Organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Persones aturades inscrites en l'oficina d'ocupació.

La persona treballadora no ha d'haver estat vinculat a l'empresa, grup d'empreses o entitat en els vint-i-quatre mesos anteriors a la contractació mitjançant un contracte per temps indefinit.

Queden exclosos les persones treballadores que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte, excepte en el supòsit previst en l'article 8 . 2 de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre).

Característiques del contracte

El contracte es realitzarà:

 • Per escrit, en model oficial.
 • Durada entre dotze mesos i tres anys.
 • Pròrrogues no inferiors a dotze mesos.

El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

Requisits de l'empresa

No podran contractar temporalment a persones amb discapacitat les empreses que, en els dotze mesos anteriors a la contractació, hagin extingit contractes indefinits per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu.

El període d'exclusió s'explicarà a partir del reconeixement o declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'Extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu.

Les subvencions en ser competència autonòmica l'exigència del compliment del requisit depèn de cada Comunitat Autònoma, segons el Reial decret 818 / 2021 .

Incentius

Si el contracte se celebra a temps complet, l'empresa tindrà dret a les següents bonificacions:

Persones treballadores sense discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 3 . 500 €/any 4 . 100 €/any
Majors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
Persones treballadores amb discapacitat severa Homes Dones
Menors d'anys. 45 4 . 100 €/any 4 . 700 €/any
Majors d'anys. 45 4 . 700 €/any 5 . 300 €/any

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 9 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 33 % i inferior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

Deducció de la quota íntegra la quantitat de 12 000 . euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior a el 65 %, contractats pel contribuent, experimentat durant el període   impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.

En el cas que la contractació es realitzi a jornada parcial les quanties de bonificació es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta en el contracte.

Altres característiques

A la terminació del contracte la persona treballadora tindrà dret a una indemnització de dotze dies de salari per any de servei.

Possibilitat d'obtenir els beneficis establerts en la Llei 43 / 2006 , de 29 de setembre, per la transformació del contracte temporal en indefinit.

Normativa

 • Article 2 . 2 i disposició addicional 1 .ª de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Llei 27 / 2014 , de 27 de novembre, de l'Impost de societats.
 • Reial decret-llei 1 / 2023 ,de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.
 • Reial decret 818 / 2021 , de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

Requisits de les persones treballadores

Les persones que, prestant els seus serveis laborals per compte i dins de l'organització dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids:

 • Tinguin reconeguda una discapacitat en grau igual o superior a el 33 % i, com a conseqüència d'això, una disminució de la seva capacitat de treball almenys igual o superior a aquest percentatge,
 • O siguin pensionistes de les Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalideu,
 • O siguin pensionistes de Classes Passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

La disminució de la capacitat de treball s'apreciarà posant-se aquesta en relació amb la capacitat normal de treball d'una persona de similar qualificació professional.

La determinació del grau de discapacitat es durà a terme pels Equips *multiprofesionales en resolució motivada, aplicant-se els barems establerts en la corresponent norma reglamentària.

Característica del contracte

Els contractes que concertin els Centres Especials d'Ocupació podran ajustar-se a qualsevol de les modalitats del contracte de treball de durada determinada previstes en l'Estatut dels Treballadors i en les seves normes de desenvolupament, a excepció del contracte de treball a distància.

El contracte de formació en alternança s'ajustarà al que es preveu en l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors i en les seves normes de desenvolupament, amb les peculiaritats següents:

 • a) La durada màxima del contracte podrà ampliar-se previ informe favorable de l'Equip *multiprofesional quan, a causa del grau de discapacitat i altres circumstàncies personals i professionals    de la persona treballadora, aquest no hagués aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per exercir el lloc de treball, sense que, en cap cas, pogués excedir de sis anys.
 • b) El Pla de formació haurà de ser informat favorablement per l'Equip *multiprofesional.
 • c) El temps global corresponent a l'ensenyament podrà aconseguir fins al límit màxim de dos terços. No es requerirà la fixació de temps dedicat a l'ensenyament quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat psíquica el grau de la qual de discapacitat no li permeti desenvolupar aquella. Quan les circumstàncies ho requereixin, l'Empresa podrà designar a una persona treballadora a fi de que es realitzi la supervisió i seguiment del treballador amb discapacitat al llarg del procés formatiu.
  Quan les circumstàncies ho requereixin, l'Empresa podrà designar a un treballador a fi de que es realitzi la supervisió i seguiment del treballador amb discapacitat al llarg del procés formatiu.
 • d) Respecte de les cotitzacions a la Seguretat Social, s'aplicarà el règim de bonificacions o exempcions de quotes que, amb caràcter general o específic, resulti més beneficiosa.
  El contracte de treball podran celebrar-se contractes de treball de durada determinada conformement al que es disposa en l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

Amb la finalitat de facilitar l'adaptació professional de la persona treballadora amb discapacitat per a l'acompliment de les tasques que constitueixen el contingut del seu lloc de treball o, si escau, completar la formació necessària per al mateix, en els contractes podrà pactar-se un període d'adaptació al treball que, al seu torn, tindrà el caràcter de període de prova i la durada de la qual no podrà excedir de sis mesos.

La necessitat que la persona treballadora amb discapacitat passi per un període d'adaptació al treball i les condicions d'aquest seran determinades per l'Equip *multiprofesional.

En matèria de jornada de treball, descansos, festes, vacances i permisos s'estarà al que es disposa en la secció cinquena del capítol segon del títol I de l'Estatut dels Treballadors, sense perjudici de les peculiaritats següents:

 • a) En cap cas es podran realitzar més de vuit hores diàries de treball efectiu.
 • b) Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries excepte les necessàries per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris.
 • c) La persona treballadora, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball per assistir a tractaments de     rehabilitació mèdic-funcionals i per participar en accions d'orientació, formació i readaptació professional, amb dret a remuneració sempre que tals absències no excedeixin de deu dies en un semestre.

Requisits de l'empresa

Són empreses promogudes principalment per associacions de persones amb discapacitat i/o els seus familiars, sense perjudici que qualsevol persona física o jurídica pugui constituir un.

L'objectiu principal d'aquests centres és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

Per obtenir la qualificació de Centre Especial d'Ocupació, les empreses han d'explicar en la seva plantilla amb un mínim de el 70 % de treballadors amb discapacitat i sol·licitar la corresponent qualificació a l'administració competent.

Els Centres Especials d'Ocupació són empreses que el seu objectiu principal és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d'un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d'aquests al mercat ordinari de treball.

Poden ser creats per les Administracions Públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes. Per Entitats, per persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per ser empresaris.

Poden tenir caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre.

És indispensable la qualificació i inscripció en el Registre de Centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o, si escau, en el corresponent de les Administracions Autonòmiques.

La gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten a qualsevol empresa.

Incentius

Les ajudes que poden rebre consisteixen en:

1 . Subvencions recollides en el RD 818 / 2021 de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

2 . Bonificació de el 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta.

Els Centres Especials d'Ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, podent ser concedida a instàncies de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho demandi.

3 . Ajudes per a les Unitats de Suport a l'Activitat Professional (RD 469 / 2006 , de 21 de abril).

S'entén per Unitats de Suport a l'Activitat Professional els equips *multiprofesionales, emmarcats dins dels Serveis d'Ajust Personal i Social dels Centres Especials d'Ocupació, que mitjançant el desenvolupament de diferents funcions i comeses, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència en el mateix.

Altres característiques

El treball que realitzi la persona treballadora amb discapacitat als Centres Especials d'Ocupació haurà de ser productiu i remunerat, adequat a les característiques individuals de la persona treballadora, amb vista a afavorir la seva adaptació personal i social, i facilitar, si escau, la seva posterior integració laboral al mercat ordinari de treball.

Amb la finalitat de garantir que el treball es *adecue a tot moment a les característiques personals i professionals del treballador amb discapacitat i valorar el grau d'adaptació professional aconseguit, els Equips *Multiprofesionales els sotmetran a revisió, almenys amb una periodicitat de dos anys. Si com a conseqüència de la revisió els Equips *Multiprofesionales observessin que el treball que realitza (abans) el treballador (ara) la persona treballadora suposa un greu risc per a la seva salut, hauran de declarar la inadequació del mateix, havent de passar en aquest cas la persona treballadora a ocupar un altre lloc adequat a les seves característiques dins del propi Centre i de no ser això possible cessaran en la prestació de serveis, en les condicions previstes en l'article 16 .

En el cas que el risc quedés constatat amb anterioritat a la revisió periòdica de l'Equip *Multiprofesional, es procedirà de la mateixa forma, donant compte d'això immediatament a l'Equip *Multiprofesional.

Normativa

 • Reial decret 1368 / 1985 , de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials d'Ocupació.
 • Reial decret Legislatiu 1 / 2013 , de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Reial decret 2273 / 1985 , de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13 / 1982 , de 7 de abril, d'Integració Social del Minusvàlid.
 • Ordre de 16 de octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom.
 • Reial decret 818 / 2021 , de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.
 • Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Requisits de les persones treballadores

Estar en possessió del títol de Doctor o Doctora.

Requisits de l'empresa

Podran celebrar aquests contractes els Organismes Públics de Recerca de les Administracions Públiques, les Universitats públiques quan siguin perceptores de fons la destinació dels quals inclogui la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis de R+D+i, Universitats privades i de l'Església Catòlica quan percebin fons la destinació del qual inclogui la contractació de personal investigador, Entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats R+D tecnològic en els termes de la disposició addicional 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, Consorcis Públics i Fundacions del sector públic en els termes de la disposició adicioanl 1 ª de la Llei 14 / 2011 , de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i altres organismes de recerca de la A.G.I. quan realitzin activitat investigadora i siguin beneficiaris d'ajudes i subvencions que incloguin la contractació de personal investigador.

Caracteristicas del contracte

La finalitat del contracte serà la de realitzar primordialment tasques de recerca, desenvolupament, transferència de coneixement i innovació, orientades a l’obtenció pel personal investigador d’un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que condueixin a la consolidació de la seva experiència professional.

El contracte serà de durada determinada i amb dedicació a temps complet.

La durada del contracte serà almenys de tres anys, i podrà prorrogar-se fins al límit màxim de sis anys. Les pròrrogues no podran tenir una durada inferior a un any.

Cap persona treballadora podrà ser contractada mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior a sis anys, incloses les possibles pròrrogues, excepte en el cas de les persones treballadores amb discapacitat per a les quals el temps no podrà ser superior a vuit anys.

La retribució d’aquests investigadors no podrà ser inferior a la qual correspongui al personal investigador que realitzi activitats anàlogues.
Aquest personal investigador podrà prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l’activitat de recerca proposada fins a un màxim de 100 hores anuals.

Normativa

 • Article 22 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Requisits de les persones treballadores

Estar en possessió del Títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau d'almenys 300 crèdits ECTST ((European Credit Transfer System), o master universitari, o equivalent i hagin estat admesos a un programa de doctorat. Aquest personal tindrà la consideració de personal investigador predoctoral en formació.

Caracteristicas del contracte

El contracte es formalitzarà per escrit entre el personal investigador predoctoral en formació en la seva condició de treballador i la Universitat pública o organisme de recerca titular de la unitat investigadora en la seva condició d'ocupador, i haurà d'acompanyar-se d'escrit d'admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si escau.

El contracte serà de durada determinada amb dedicació a temps complet.

La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de quatre anys. Quan es concerti per una durada inferior a quatre anys podrà prorrogar-se successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una durada inferior a un any.

En cap cas el contracte inicial més les pròrrogues podrà excedir de quatre anys.

En el cas de persones amb discapacitat el contracte podrà aconseguir una durada màxima de sis anys, prorrogues incloses, tenint en compte les característiques de l'activitat investigadora i l'impacte del grau de les limitacions en el desenvolupament de l'activitat, previ informe favorable del Servei Públic d'Ocupació competent, que a aquests efectes podrà recaptar informe dels equips tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Quan el contracte resulti prorrogable, i la persona treballadora continuï desenvolupant les activitats objecte d'aquest, s'entendrà prorrogat automàticament, excepte informe desfavorable d'avaluació motivat emès per la comissió acadèmica del programa de doctorat, o en el seu cas de l'escola de doctorat, fins a completar la seva durada màxima.

El personal investigador predoctoral en formació no podrà ser contractat mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior al màxim possible de quatre o sis anys, segons els casos.

Sense perjudici de l'establert en els paràgrafs anteriors, en el cas que, per haver estat ja contractat el treballador sota aquesta modalitat, el temps que resti fins al màxim de quatre anys, o de sis en el cas de persones amb discapacitat, sigui inferior a un any, podrà concertar-se el contracte, o la seva pròrroga, pel temps que resti fins al màxim establert en cada cas.

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat, suspendran el còmput de la durada del contracte. Igualment ho suspendran les situacions previstes en l'article 45 . 1 .n) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

La retribució d'aquest contracte no podrà ser inferior a el 56 100 per de el salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col·lectius del seu àmbit d'aplicació durant els dos primers anys, a el 60 100 per durant el tercer any, i a el 75 100 per durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al salari mínim interprofessional que s'estableixi cada any, segons l'article 27 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Per a l'establiment de les retribucions anteriors es prendrà com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

Incentius

La contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral donarà dret, durant la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues, a una bonificació de 115 euros al mes.

Normativa

 • Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.
 • Article 21 i disposicions addicionals primera i divuitena de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 • Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
 • Article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Requisits de les persones treballadores

Estar en un centre penitenciari com penat.

Característiques del contracte

La relació laboral es regularà d'acord amb el Reial decret 782 / 2001 , de 6 de juliol.

La durada coincidirà amb la de l'obra o el servei que se li encomani.

Es realitzarà en el model oficial establert a aquest efecte i es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels deu dies següents a la seva concertació.

Requisits de l'empresa

Entitat Estatal Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació o òrgan autonòmic equivalent.

Incentius

Bonificació de el 65 % de les cotitzacions, relatives als mateixos, pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial.

Així mateix, a les quotes empresarials per contingències comunes que es determinin per a dites treballadores se'ls aplicarà una bonificació del 45 per cent. Quan resultin d'aplicació les bonificacions que poguessin estar establertes o s'estableixin per a les relacions laborals de caràcter especial, s'optarà per les quals resultin més beneficioses..

Normativa

 • Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat.
 • Disposición adicional 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.

Requisits de les persones treballadores

Els menors interns que tinguin l'edat laboral legalment establerta, tenen dret a un treball remunerat, dins de les disponibilitats de l'entitat pública, i a les prestacions socials que legalment els corresponguin.

Requisits de l'empresa

Tindrà la consideració de persona ocupadora l'entitat pública corresponent o la persona física o jurídica amb la qual tingui establert l'oportú concert, sense perjudici de la responsabilitat solidària de l'entitat pública, respecte dels incompliments en matèria salarial i de Seguretat Social.

A aquests efectes, l'entitat pública durà a terme les actuacions necessàries per facilitar que dits menors desenvolupin activitats laborals remunerades de caràcter productiu, dins o fora dels centres, en funció del règim o tipus d'internament.

La relació laboral de les persones internes que es desenvolupi fos dels centres i estigui sotmesa a un sistema de contractació ordinària amb empresaris es regularà per la legislació laboral comuna, sense perjudici de la supervisió que en el desenvolupament d'aquests contractes es pugui realitzar per l'entitat pública competent sobre la seva adequació amb el programa d'execució de la mesura.

El treball productiu que es desenvolupi als centres específics per a menors infractors serà dirigit per l'entitat pública corresponent, directament o a través de persones físiques o jurídiques amb les quals s'estableixin concerts.

Característiques del contracte

A les persones treballadores menors de 18 anys se'ls aplicaran les normes següents:

 1. No podran realitzar treballs nocturns, ni aquelles activitats o llocs de treball prohibits als menors.
 2. No podran realitzar hores extraordinàries.
 3. No podran realitzar més de vuit hores diàries de treball efectiu, incloent, si escau, el temps dedicat a la formació i, si treballessin per a diversos ocupadors, les hores realitzades per a cadascun d'ells.
 4. Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedeixi de quatre hores i mitja, haurà d'establir-se un període de descans durant aquesta jornada no inferior a 30 minuts.
 5. La durada del descans setmanal serà com a mínim de dos dies ininterromputs..
 6. Si escau, es podran establir reglamentàriament altres especialitats que es considerin necessàries en relació amb la Normativa existent per als penats.

En tot cas, el treball que realitzin les persones internes tindrà com a finalitat essencial la seva inserció laboral, així com la seva incorporació al mercat de treball. A aquest efecte, la pràctica laboral es complementarà amb cursos de formació professional ocupacional o altres programes que millorin la seva competència i capacitat laboral i afavoreixin la seva futura inserció laboral.

Els serà aplicable la Normativa reguladora de la relació laboral especial penitenciària i de la protecció de Seguretat Social establerta en la legislació vigent per al col·lectiu de menors.

Normativa

 • Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 • Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 • Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat.

Característiques del contracte

Celebrat amb un grup de persones treballadores considerat íntegrament.

L'empresa no tindrà enfront de cadascun dels seus membres els drets i deures que com tal li competeixen.

El/la cap/a de grup ostentés la representació dels quals ho integren, responent de les obligacions inherents a aquesta representació.

El contracte podrà ser verbal o escrit.

La seva durada podrà ser durada determinada.

El contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació en el termini de deu dies i es comunicarà la seva celebració en el mateix termini si és verbal.

Normativa

Definició

Es considera personal d'Alta Direcció a aquelles persones treballadores que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, i els relatius als objectius generals de la mateixa amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l'Entitat que respectivament ocupi aquella titularitat.

Característiques del contracte

Es formalitzarà per escrit, en exemplar duplicat, un per a cada part contractant. En absència de pacte escrit, s'entendrà que l'empleat és personal d'alta adreça quan es donin els supòsits de l'article 8 . 1 . de l'Estatut dels Treballadors i la prestació professional es correspongui amb la qual defineix l'article 1 . 2 . del Reial decret 1382 / 1985 , de 1 de agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta adreça.

Podrà concertar-se un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït desistiment, el contracte produirà plens efectes, computant-se el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador en l'Empresa.

El contracte de treball tindrà la durada que les parts acordin.

La jornada, horaris, festes i permisos, així com per a vacances, serà el fixat en les clàusules del contracte, quan no configurin prestacions a càrrec de l'empleat que excedeixin notòriament de les quals siguin usuals en l'àmbit professional corresponent.

Normativa

 • Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta adreça.

Qualsevol altra relació laboral que no pugui incloure's en cap de les definides en aquesta guia.

(Queda derogat des del 1 1 / / 2013 , disposició derogatòria única llei 27 / 2011 , de 1 de agost, excepte para els supòsits que s'indiquen)

Definició

Aquest contracte té per objecte la contractació de persones treballadores aturades en substitució de persones treballadores que anticipin la seva edat ordinària de jubilació de seixanta-cinc a seixanta-quatre anys.

Aquesta mesura de foment d'ocupació queda derogada d'acord amb la disposició ja citada,a excepció dels següents suposats d'acord amb l'establert en la disposició final 10 . 2 de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.

Se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d'accés i condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor de la citada Llei, a les pensions de jubilació que es causin abans de gener d'en 2019 els següents suposats:

 • a) Les persones la relació laboral de les quals s'hagi extingit abans de la publicació de la Llei 27 / 2011 , de 1 de agost.
 • b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit i/o acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats o subscrits amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, amb independència que l'Extinció de la relació laboral s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .
 • c) Els qui hagin accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de publicació de la present Llei, així com les persones incorporades abans de la data de publicació d'aquesta Llei a plans de jubilació parcial, recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empreses, amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat al de 1 gener de 2013 .

Característiques del contracte

La seva durada serà com a mínim d'un any.

A la persona treballadora que es jubila li ha de faltar un any com a màxim per aconseguir l'edat ordinària de jubilació.

El contracte de substitució podrà concertar-se a l'empara de qualsevol de les modalitats de contractació, excepte la contractació a temps parcial i la modalitat prevista en l'article 15 . 1 .b) de l'Estatut dels Treballadors (eventual per circumstàncies de la producció).

Haurà de formalitzar-se per escrit, havent de constar en el mateix el nom de la persona treballadora a qui se substitueix.

El contracte es comunicarà en el termini dels deu dies següents a la seva concertació al Servei Públic d'Ocupació corresponent, on quedarà dipositat un exemplar; una altra còpia del contracte serà lliurada al treballador que es jubili, perquè el present en l'entitat gestora a la qual correspongui el reconeixement del dret a la pensió de jubilació.

Altres característiques

En els supòsits en què estigui prevista l'aplicació de coeficients reductors de l'edat mínima de seixanta-cinc anys, aquests coeficients s'aplicaran a l'edat de seixanta-quatre anys.

Si durant la vigència del contracte es produeix el cessament de la persona treballadora, l'empresa queda obligada a substituir-ho, en el termini de quinze dies, per una altra persona treballadora aturada pel temps que resti per aconseguir la durada mínima del contracte, excepte cas de força major.

En caso de incumplimiento, la empresa deberá abonar a la entidad gestora el importe de la prestación de jubilación devengada hasta el cese del trabajador contratado.

Normativa

 • Llei 27/2011, de 1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-009-2

Actualitzat a setembre de 2023