Seu electrónica

Comissions Executives Territorials

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Les Comissions Executives Territorials, d'àmbit autonòmic, són òrgans territorials de participació institucional en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Les Comissions Executives Territorials tindran la seva seu a la capital de la comunitat autònoma corresponent, o on s'estableixi en el si de la mateixa.

Funcions:

Correspon a les Comissions Executives Territorials:

  1. a) Conocer los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva Central.
  2. b) Velar por el cumplimiento de dichos acuerdos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Proponer al Consejo General y Comisión Ejecutiva Central las medidas necesarias en orden al mejor cumplimiento de sus fines.
  4. d) Quantes altres funcions se'ls atribueixin.