Seu electrónica

Coordinadors Territorials

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Els directors provincials en les comunitats autònomes uniprovincials seran els Coordinadors Territorials. En les comunitats autònomes pluriprovinciales, el Director/a General designarà a un dels  directors provincials del Servei Públic d'Ocupació Estatal com a Coordinador Territorial.

El Coordinador Territorial és el responsable, si escau, de coordinar l'actuació dels directors provincials de la respectiva comunitat autònoma i de representar al Servei Públic d'Ocupació Estatal davant l'Administració de la comunitat autònoma corresponent. Així mateix, i prèvia delegació del Director/a General, el Coordinador Territorial li representarà en els òrgans i amb les funcions que se li atribueixin.