?QU? OBRIGACI��NS TE��EN AS EMPRESAS EN MATERIA DE PRESTACI��NS POR DESEMPREGO?

A normativa establece como obrigacións dos empresarios e as empresarias nesta materia:

  • Cotizar pola achega empresarial á continxencia de desemprego.
  • Ingresar as achegas propias e as dos seus traballadores e traballadoras na súa totalidade, sendo responsables do cumprimento da obrigación de cotización.
  • Proporcionar la documentación e información necesaria para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones.
  • Entregar á persoa traballadora o certificado de empresa en tempo e forma.
  • Abonar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) as prestacións satisfeitas por leste ás persoas traballadoras cando a empresa fose declarada responsable da prestación por incumprir as súas obrigacións en materia de afiliación, alta ou cotización á Seguridade Social.
  • Comunicar ao SEPE a readmisión da persoa traballadora despedida, no prazo de cinco días desde que se produza. Así mesmo, ingresar as prestacións que o SEPE satisfixese ás persoas traballadoras polo concepto de salarios de tramitación.