DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA O SUBSIDIO POR ESGOTAMENTO DA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Para solicitar a ALTA INICIAL do subsidio por esgotamento de prestación contributiva con responsabilidades familiares, a persoa solicitante deberá presentar:

 • O modelo oficial de solicitude.
 • No caso de que a entidade xestora requírao debe presentar o xustificante de rendas.

Para a acreditació de responsabilitats familiars haurà de presentar:

 • Xustificante dos ingresos obtidos no mes anterior á solicitude polo seu cónxuxe e/ou fillos ou fillas que fixese constar na solicitude.
 • En caso de cónxuxe e/ou fillos ou fillas que non residan en España e estean traballando:
  • Formulario U006 o E-302, para países membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo ou cos que hai un acordo sobre protección por desemprego (Suiza ou Australia).
  • Certificación consular ou da embaixada de España no país de residencia, ou certificación do organismo competente nese país sobre a situación laboral do seu cónxuxe e/ou fillos ou fillas, para países que non sexan membros da Unión Europea ou Espazo Económico Europeo, ou cos que non exista convenio sobre protección por desemprego.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con tradución oficial ao español.

En caso de ter fillos ou fillas maiores de 26 anos con discapacidade:

 • Ben mediante resolución ou certificado expedido polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou órgano competente da comunidade autónoma correspondente, ben mediante o cartón acreditativo do grao de discapacidade.

No suposto de ter menores en acollida:

 • Resolución xudicial ou escrito de formalización de acollemento no que conste o consentimento da Entidade Pública que en cada territorio teña encomendada a protección de menores e a data de efectos do acollemento.

En caso de separación ou divorcio:

 • Sentenza e/ou convenio regulador onde figure a cantidade por pensión alimenticia a favor dos fillos ou fillas e da pensión compensatoria.