Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Teño máis de 45 anos e non teño cargas familiares

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo.

Requisitos

  • Estar en desemprego.
  • Estar rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego durante o período dun mes desde o esgotamento da prestación (data en que finaliza a prestación concedida, que sempre será anterior á data do último cobro da prestación), sen rexeitar oferta de colocación adecuada,nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional, desde o esgotamento da prestación contributiva. A inscrición deberá manterse durante todo o período de percepción do subsidio.
  • Subscribir o acordo de actividade.
  • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Ter cumpridos 45 anos na data de esgotamento da prestación contributiva.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, das continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúnes o requisito de carencia de rendas poderás obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acreditas que o cumpres.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos, 52 percibiría leste.

Obrigas, infraccións e sancións