Sede electrónica

Teño máis de anos 45 e non teño cargas familiares

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo.

Requisitos

  • Estar en desemprego.
  • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  • Subscribir o compromiso de actividade.
  • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.
  • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, das continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos, 52 percibiría leste.

Obrigacións, infraccións e sancións