TEÑO MÁIS DE ANOS 45 E NON TEÑO CARGAS FAMILIARES

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo.

Requisitos

 • Estar en desemprego.
 • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
 • Subscribir o compromiso de actividade.
 • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
 • Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.
 • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, das continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se, dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos, 52 percibiría leste.

Obrigacións, infraccións e sancións

Duración e contía

Duración

 • Seis meses.
 • No suposto de persoas traballadoras fixas descontinuas a duración será equivalente ao número de meses cotizados por desemprego no ano anterior á solicitude cando a data do feito causante sexa anterior ao 2 de marzo de . 2022 Se o feito causante ha tido lugar a partir de dita data, a duración do subsidio será a establecida con carácter xeral.

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM). (Contías para este ano)

No caso de que a relación laboral que deu dereito á prestación contributiva que esgotou fose a xornada parcial, a contía do subsidio verase reducida no mesmo porcentaxe.

Ás persoas traballadoras fixas descontinuas maiores de anos, 52 cuxo feito causante tivese lugar antes do dous de marzo de , 2022 ingresaráselles a cotización pola continxencia de xubilación durante todo o período de percepción do subsidio. A base de cotización será o 125 por cento do tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

Ás persoas traballadoras fixas descontinuas menores de anos 52 que acrediten 180 días ou máis de cotización e o feito causante do subsidio tivese lugar antes do dous de marzo de , 2022 os primeiros 60 días de cobro do subsidio ingresaráselles a cotización para a xubilación. A base de cotización  por xubilación neste caso, é o tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

O pago do subsidio realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Documento de identificación de la persona solicitante (solamente será necesaria su exhibición, para verificar dichos datos):
 • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Estranxeiros e estranxeiras residentes en España:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Soamente se a entidade xestora solicítao, o xustificante de rendas.

Cando, onde e como o tramito

El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles a partir del cumplimiento del mes de espera. El mes de espera comienza a contar a partir del día siguiente al agotamiento de la prestación contributiva.

O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

A solicitude poderaa presentar a través de:

 • A sede electrónica do SEPE.
 • Na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede electrónica do SEPE ou por teléfono..
 • En calquera oficina de rexistro público.
 • Por correo administrativo.