MELLOREI DUNHA INCAPACIDADE

 

Este subsidio poderano percibir as persoas traballadoras que sexan declaradas plenamente capaces ou incapacitadas no grao de incapacidade permante parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta ou total para a profesión habitual.

 

Requisitos

 • Estar en desemprego.
 • Inscribirse como demandante de emprego no prazo dun mes desde a data da resolución do expediente de revisión de melloría, permanecer un mes inscrito ou inscrita como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividade. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
 • No haber rechazado oferta de colocación adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
 • Ser declarado ou declarada capaz para o traballo ou en situación de incapacidade parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de invalidez nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez.
 • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos 52 , percibirá leste.

Obrigacións, inflacciones e sancións

Duración e contía

Duración

Seis meses prorrogables ata un máximo de , 18sempre que o solicite.

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego é igual ao 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples. (Contías para este ano).

O pago do subsidio realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

A documentación que deberá achegar é a seguinte:                                                         

 • Documento de identificación de la persona solicitante (solamente será necesaria su exhibición, para verificar dichos datos):
 • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa TITULAR e onde desexe percibir a prestación.
 • Fotocopia da resolución do expediente de revisión por melloría.
 • Soamente se a entidade xestora solicítao, xustificante de rendas.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía

Cando, onde e como o tramito

Debe solicitar la prestación en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del mes de inscripción como demandante de empleo. Dispone de 30 días desde la fecha de la declaración de capacidad o incapacidad permanente parcial para inscribirse.

O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

Pode presentar a solicitude a través de:

Puede obtener más información en el teléfono de atención al ciudadanía.