Sede electrónica

Mellorei dunha incapacidade

 

Este subsidio poderano percibir as persoas traballadoras que sexan declaradas plenamente capaces ou incapacitadas no grao de incapacidade permante parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta ou total para a profesión habitual.

 

Requisitos

  • Estar en desemprego.
  • Inscribirse como demandante de empleo en el plazo de un mes desde la fecha de la resolución del expediente de revisión de mejoría, permanecer un mes inscrito o inscrita como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de duración del subsidio.
  • Non rexeitar oferta de colocación adecuadanin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais desde a inscrición como demandante de emprego.
  • Ser declarado ou declarada capaz para o traballo ou en situación de incapacidade parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de invalidez nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos 52 , percibirá leste.

Obrigas, inflacciones e sancións