Sede electrónica

Mellorei dunha incapacidade

 

Este subsidio poderano percibir as persoas traballadoras que sexan declaradas plenamente capaces ou incapacitadas no grao de incapacidade permante parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta ou total para a profesión habitual.

 

Requisitos

  • Estar en desemprego.
  • Inscribirse como demandante de emprego no prazo dun mes desde a data da resolución do expediente de revisión de melloría, permanecer un mes rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego e subscribir o acordo de actividade. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
  • Non rexeitar oferta de colocación adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesionais desde a inscrición como demandante de emprego.
  • Ser declarado ou declarada capaz para o traballo ou en situación de incapacidade parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de invalidez nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez.
  • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúnes o requisito de carencia de rendas poderás obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acreditas que o cumpres.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de 52 anos, percibirá leste.

Obrigas, inflacciones e sancións