Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Renda Activa d'Inserció para persones emigrants retornades (RAI)

 

L'objectiu d'aquesta ajuda és incrementar les oportunitats d'inserció al mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar ocupació.

Requisits

  • Ser persona aturada i estar inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure l'acord d'activitat.
  • Tenir 45 o més anys d'edat i ser menor d'anys.. 65
  • No tenir dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació.
  • No tenir ingressos propis superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI). (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Si escau, la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la unitat familiar, (el cònjuge i els fills o filles menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits), dividida pel nombre de membres que la componen no pot superar el % 75 del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
  • No haver estat persona beneficiària de la renda activa d'inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa de la renda activa d'inserció, excepte en el cas de víctimes de violència de gènere, sexual o domèstica i persones amb discapacitat.
  • No haver estat persona beneficiària de tres RAI anteriors. La RAI es pot cobrar com a màxim tres períodes.
  • Haver treballat almenys 6 mesos a l'estranger des de l'última sortida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.