Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Més informació sobre la Renda Activa d'Inserció

L'objectiu del Programa és incrementar les oportunitats de tornada al mercat de treball de les persones treballadores aturades amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar ocupació.

Comprèn polítiques actives d'ocupació gestionades pels Serveis Públics d'Ocupació amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de tornada al mercat de treball, i si escau, una ajuda econòmica gestionada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, denominada Renda Activa d'Inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no comportin retribucions salarials.

No tindran dret les persones treballadores que:

 • Estiguessin ingressades a la presó, com a preventiva o penada, tret que la seva situació fos compatible amb la realització de treballs fos del centre penitenciari i reuneixin els requisits exigits.
 • Anessin  perceptores de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, incompatibles amb el treball.
 • Anessin beneficiàries d'ajudes socials que es poguessin reconèixer a les víctimes de violència de gènere que no puguin participar en programes d'ocupació, que es recullen en l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004 , de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere i regulats en el Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, sempre que aquestes ajudes s'estiguessin percebent al moment de la sol·licitud d'admissió al programa. No obstant això, quan transcorrin els períodes de sis, dotze o divuit mesos de durada de l'ajuda, es podrà sol·licitar l'admissió al programa RAI.

Les persones treballadores, per a la seva incorporació i manteniment al programa, deuran:

 • Subscriure i complir les exigències de l'acord d'activitati aquelles que es concreten en el pla d'inserció laboral.
 • Proporcionar la documentació i informació que es consideri necessària a l'efecte de la seva inclusió i manteniment al programa de renda activa d'inserció (RAI) i comunicar als Serveis Públics d'Ocupació Autonòmics (SPE) i al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el domicili i, si escau, el canvi del domicili, facilitat a l'efecte de notificacions, al moment en què aquest es produeixi.
 • Participar als programes d'ocupació o en accions d'inserció, promoció, formació o reconversió professionals, o en aquelles altres de millora de l'ocupabilidad.
 • Acceptar la col·locació adequadaoferta per l'oficina del SPE o per l'agència de col·locaciósense finalitats lucratives i participar en programes d'ocupació o en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
 • Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que es determini en el document de renovació de la demanda i comparèixer quan siguin prèviament requerides davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal o davant els Serveis Públics d'Ocupació.
 • Sol·licitar la baixa en la RAI, quan es produeixin situacions de suspensió o extinció del dret o es deixin de reunir els requisits exigits per a la seva percepció. Si es col·loquen i el treball que realitzen és a temps parcial, s'aconsella que s'informin en la seva oficina sobre la possibilitat de compatibilitzar aquest treball amb la percepció de la RAI.
 • Presentar-se a cobrir l'oferta d'ocupació i retornar als Serveis Públics d'Ocupació en el termini de cinc dies el corresponent justificant d'haver comparegut en el lloc i data indicats per cobrir les ofertes d'ocupació facilitades per aquells.
 • Cercar activament ocupació, participar en les accions de millora de l'ocupabilidad que es determinin pels SPE, si escau, dins d'un itinerari d'inserció. Hauran d'acreditar davant el SEPE i els SPE, quan siguin requerides per a això, aquestes actuacions
 • Reintegrar les quantitats de la RAI indegudament percebudes.

L'incompliment d'aquestes obligacions comporta l'inici d'un procediment sancionador conforme a l'establert en el Text Refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (Reial decret Legislatiu 5 / 2000 de 4 de agost).

Seran baixadefinitivaal programa les persones treballadores incorporades al mateix en les quals concorri algun dels fets següents:

  • Treball per compte propi o aliena a temps complet, per un període igual o superior a sis mesos.
  • Obtenir pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedeixin en la seva quantia dels límits que es fixen per poder percebre la renda activa d'inserció, així com obtenir ajudes socials com a víctima de violència de gènere que no puguin participar en programes d'ocupació.
  • Deixar de reunir el requisit de manca de rendes per període superior a sis mesos.
  • Accedir a una prestació per desocupació, a un subsidi per desocupació o a la renda agrària.
  • Trasllat a l'estranger, excepte en el supòsit de trasllat per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període superior a sis mesos.
  • L'ingrés a la presó si la seva situació fos incompatible amb la realització de treball, o la participació en accions d'inserció laboral fos del centre penitenciari, quan la privació de llibertat el sigui per temps igual o superior a sis mesos.

Les persones treballadores que siguin baixa definitiva al programa no podran tornar a ser incorporades al mateix, si bé podran obtenir un altre dret  a l'admissió al programa, quan compleixin els requisits exigits.

Seran baixatemporalal programa, sense consum en la durada del mateix, les persones treballadores en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • El treball per compte propi o aliena a temps complet per un període inferior a sis mesos.
  • La superació del límit de rendes, per un període inferior a sis mesos.
  • El trasllat a l'estranger per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període inferior a sis mesos.
  • La permanència a l'estranger, prèvia comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal i autorització per est, durant un període màxim de 90 dies continuats o no, dins de cada any natural. No suposa la baixa temporal al programa la sortida a l'estranger per un temps no superior a 15 dies naturals, continuats o no, durant cada any natural, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de l'acord d'activitat .
  • L'ingrés a la presó, quan la privació de llibertat sigui per temps inferior a sis mesos, si la seva situació és incompatible amb la realització de treball o la participació en accions d'inserció laboral fos del centre penitenciari.

 

 

La persona interessada sol·licitarà la reincorporació al Programa, prèvia inscripció com a demandant d'ocupació i reactivació de l'acord d'activitat, en 15 els dies següents al cessament en el treball per compte propi, a la tornada a Espanya o a l'excarceració.

La petició fora de termini suposarà la pèrdua de tants dies de renda com intervinguin entre l'endemà al del cessament en el treball per compte propi o al de la tornada i el dia de la sol·licitud.

En el cas de tornar a reunir el requisit de manca de rendes individual o de la unitat familiar, podrà sol·licitar la reincorporació al Programa sempre que s'acrediti novament la concurrència d'aquests requisits, dins del període de sis mesos a partir de la data de baixa temporal al Programa.

En el cas del cessament en el treball per compte d'altri a temps complet, es recuperarà d'ofici la percepció de la renda activa d'inserció, sempre que la persona treballadora figuri inscrita com a demandant d'ocupació.

La renda activa es reporta des de l'endemà al cessament en el treball per compte d'altri a temps complet si la persona treballadora figura inscrita com a demandant d'ocupació, a la data d'extinció del contracte o si s'inscriu dins del termini dels 15 dies següents a l'extinció del contracte de treball.

La seva inscripció com a demandant d'ocupació fos del termini assenyalat implicarà l'abonament de la renda des del dia de la inscripció sense descompte dels dies consumits per fora de termini.

La Renda Activa d'Inserció serà incompatible

 • Amb l'obtenció de rendes de qualsevol naturalesa que facin superar els límits establerts per a la renda activa d'inserció, sense que es computin a aquests efectes les rendes que provinguin d'accions o treballs compatibles amb la percepció de la renda.
 • Amb la percepció de les prestacions, dels subsidis per desocupació o de la renda agrària.
 • Amb la realització simultània de treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet.
 • Amb les ajudes socials que es poguessin reconèixer a les víctimes de violència de gènere que no puguin participar en programes d'ocupació.
 • Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedeixin en la seva quantia dels límits establerts per a la Renda Activa d'Inserció.

La Renda Activa d'Inserció serà compatible:

 • Amb les beques i ajudes, de qualsevol naturalesa, que es poguessin obtenir per l'assistència a accions de formació professional i inserció professional.
 • Amb els treballs realitzats en benefici de la comunitat en compliment d'una pena, per tractar-se de treballs no retribuïts.
 • Amb el treball per compte d'altri a temps parcial, en aquest cas es deduirà de l'import de la renda la part proporcional al temps treballat, i el període de la renda pendent per percebre s'ampliarà en la mateixa proporció.
 • La realització del treball per compte d'altri a temps parcial no suposarà la baixa al Programa. La no renovació de la demanda d'ocupació suposarà la interrupció en l'abonament de l'ajuda econòmica, així com l'inici del corresponent procediment sancionador.