RENDA AGRÀRIA PER A PERSONES TREBALLADORES A ANDALUSIA I EXTREMADURA

La renda agrària és una prestació per desocupació dirigida a persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social (SEASS) residents en les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.

Requisits

 • Pertànyer al col·lectiu de treballador eventual agrari per compte d'altri. A més,  estar empadronat o empadronada i amb residència en alguna localitat d'Andalusia o Extremadura un mínim d'anys.. 10
 • No haver-se beneficiat del subsidi per desocupació agrària en algun dels 3 anys anteriors a la sol·licitud.
 • Estar inscrita o inscrit en el cens del SEASS ininterrompudament en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud, i els majors d'anys, 45 entre 5 i 20 anys. Així mateix, estar al corrent del pagament de la quota fixa.
 • Haver cotitzat en el SEASS en 12 els mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació un mínim de 35 jornades reals.
 • No tenir rendes de qualsevol tipus que en càlcul anual superin la quantia del salari mínim interprofessional,  sense explicar les pagues extraordinàries, i no superar el límit familiar de rendes establert. Per al càlcul de les rendes es tindrà en compte el seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, serà el que resulti de la diferència entre els ingressos i les despeses que es necessitin per obtenir aquests ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.

Obligacions, infraccions i sancions.

Durada i quantia

La cuantía se fijará según el número de jornadas reales trabajadas que se justifiquen y el indicador público de la renta de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento, según la siguiente escala:

Quantia i pagament de la renda segons nombre de jornades
Número de jornadas reales   Porcentaje sobre el IPREM
De a. 35 64 80%
De a. 65 94 85%
De a. 95 124 91%
De a. 125 154 96%
De a. 155 179 101%
Des de 180 107%

El número máximo de días que se percibirán al mes se calcula restando a 30 el número de días trabajados o percibidos de prestación por incapacidad temporal, maternidad o paternidad.

La durada de la renda dependrà de l'edat de la persona sol·licitant i de les responsabilitats familiars que tingui en la data de la sol·licitud, així com del nombre de jornades reals treballades en 12 els mesos anteriors a la situació de desocupació, segons la següent escala:

Durada de la renda segons edat i càrregues familiars
Edat Sin responsabilidades familiares Con responsabilidades familiares
De 16 24 a anys 3, 4 días de renta/día trabajado, con un máx. de 180 días de derecho 180 dies
De 25 51 a anys 180 dies 180 dies
D'o 52 més anys 300 dies 300 dies

Comenzará a percibir la renta al día siguiente en que se cumplan tres meses desde su fecha de solicitud, salvo que en dicho plazo consiga trabajo o participe en acciones de inserción laboral en cuyo caso, el pago comienza el día siguiente al que finalice la primera colocación o inicie la primera acción de inserción laboral.

El pagament de la renda es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud de renda agrària,degudament emplenat.
 • Identificació de la persona sol·licitant i els seus familiars, fins a º 2 grau de consanguinitat o afinitat, que apareguin en la sol·licitud, mitjançant la següent documentació original i en vigor (solament serà necessari mostrar-la per a la comprovació d'aquestes dades):
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
    • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen. 
    • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual vostè sigui titular.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol..
 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual consti el consentiment de l'entitat pública que a cada territori tingui encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.
 • Sentència i/o conveni regulador, en cas de separació o divorci.
 • Altres documents:
  • Justificant , si escau, dels ingressos obtinguts en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, pel sol·licitant, i els membres de la unitat familiar que constin als apartats 3 . 2 , 3 . 3 i 3 . 4 de la sol·licitud, diferents als obtinguts per treballs en tasques agrícoles com a treballador o treballadora per compte d'altri de caràcter eventual.
  • Si escau, certificat dels períodes en els quals hagi estat inclòs o inclosa en el Padró Municipal d'Habitants, emès pels ajuntaments de Andalucía Extremadura o .
  • Certificat d'empresa signat i segellat per les diferents empreses en les quals hagi treballat.
  • Certificació emesa per les Delegacions o Subdelegacions del Govern, en la qual constin les jornades treballades en feines agrícoles temporals a l'estranger.

Quan, on i com ho tramito

 • Abans o al mateix moment de fer la seva sol·licitud ha d'inscriure's com a demandant d'ocupació.
 • Si sol·licita per primera vegada la renda agrària, podrà presentar la sol·licitud a partir de la situació de desocupació. Si ha percebut la renda amb anterioritat, la podrà presentar a partir de que hagin passat, almenys, 12 mesos des que va començar la renda anterior.

La sol·licitud haurà de presentar-se a través de:

 • La Seu Electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia a laSeu Electrònicadel SEPE o per telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha de resoldre la sol·licitud de la renda en 15 els dies següents a la data en què aquesta s'hagués presentat i ha de notificar la resolució a la persona sol·licitant en el termini de 10 dies a partir de la data en què s'hagi dictat.

Pot obtenir més informació en el telèfond'atenció a la ciutadania.