Seu electrónica

Persona amb discapacitat

Si és persona amb discapacitat, prèviament haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la seva oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE) i haurà de complir els següents requisits per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI):

 • Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o ser pensionista por incapacidad.
 • Haber extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo, salvo por sanción.
 • No tener derecho a las prestaciones o subsidios de desempleo o a la renta agraria.
 • Estar inscrito o inscrita ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo durante 12 o más meses. Se considera interrumpida la demanda si se ha trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa de renta activa de inserción o si se ha salido al extranjero.

     No es considerarà interrompuda la inscripció per treball inferior a 90 dies i quan s'acrediti que la sortida a l'estranger ha estat per una estada igual o inferior a 15 dies i s'ha produït per:

  • Matrimoni.
  • Naixement de fill o filla.
  • Fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
  • Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

Tampoc interromprà la inscripció la sortida a països de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, sempre que l'estada sigui inferior a 90 dies, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional.

Cercar activament ocupació, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals o unes altres per incrementar l'ocupabilidad.

Prèviament haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la seva oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE). 

Es consideraran actuacions de la BAE cadascuna de les següents:

 1. Treball per compte propi o aliena.
 2. Inscripció en, almenys, una agència de col·locació .
 3. Enviament o presentació de curriculos en, almenys, tres empreses diferents.
 4. Realització de, almenys, una entrevista de treball.
 5. Inscripción como solicitante de empleo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados.
 6. Presentació, almenys, a una oferta de treball gestionada pels Serveis Públics d'Ocupació o per les agències de col·locació.
 7. Qualsevol acció formativa o d'informació dirigida a l'autoocupació i emprenedoria, oferta pels Serveis Públics d'Ocupació.

Constituirà acreditació suficient del compliment d'aquesta obligació el certificat expedit per una agència de col·locació que inclogui, a més de la inscripció de la persona sol·licitant en la mateixa, la realització per aquesta de dues de les actuacions entre la tercera i sisena anteriors.