Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

M'ha afectat un ERE o ERTE

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació, o després de la reducció de la jornada diària de treball, mesures decidides per l'empresari i comunicades a l'autoritat laboral, o autoritzades per aquesta, o adoptades per resolució judicial en procediment concursal.
En cas d'acomiadament col·lectiu, l'entitat gestora ingressarà les cotitzacions a la seguretat social, assumint l'aportació empresarial, i descomptant de la quantitat a abonar al treballador la seva aportació a la seguretat social.
En cas de suspensió o reducció de jornada l'empresa continua obligada a ingressar l'aportació empresarial íntegra, per totes les contingències, i l'entitat gestora, previ descompte del seu import en la quantia de la prestació, ingressa l'aportació del treballador corresponent al temps en què està aturat.

Requisits

Si et veus afectat per un ERE o un ERTE, per accedir a la protecció per desocupació, hauràs de complir els següents requisits:

  • Inscriure't en els Serveis Públics d'Ocupació Autonòmics corresponents.
  • Tret que es tracti d'un ERTE per força major autoritzat per l'autoritat laboral, per percebre prestació contributiva, has d'haver treballat i cotitzat a la desocupació almenys 360 dies, dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació i no haver utilitzat aquestes cotitzacions per a una prestació anterior. Si has cotitzat un període inferior a 360 dies, podràs percebre el subsidi per desocupació si, a més de complir la resta de requisits exigits, no tens rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, sense tenir en compte la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any).
  • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-te, tret que no  hagis cotitzat el temps suficient per accedir a la pensió contributiva de jubilació o el teu contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la teva jornada diària de treball per ERTE.
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment d'ocupació.
  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.

En cas de suspensió del contracte, aquesta ha d'estar acordada en el corresponent procediment, ser temporal i estar provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, o de força major.

En cas de reducció de jornada de treball amb anàloga reducció del salari, aquesta haurà d'estar acordada en el corresponent procediment per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. Ha de ser una mesura temporal i la reducció podrà ser d'entre un deu i un setanta per cent computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Obligacions, infraccions i sancions