Seu electrónica

Emigrants que han retornat i que van cotitzar a Espanya abans d'emigrar

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària d'una ocupació. L'import que es percep depèn de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats. Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, protecció a la família i assistència sanitària.

Requisits

  • Ser espanyol o espanyola.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació, romandre inscrit o inscrita mentre es percep la prestació, acreditar estar disponible per cercar activament ocupació i per acceptar una col·locació adequada, així com complir l'acord d'activitatque s'inclou en la sol·licitud.
  • Haver cotitzat a Espanya un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la data d'emigració, i que aquestes cotitzacions no s'hagin tingut en compte per accedir a una prestació anterior.
  • No estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeuo Suïssa.
  • No haver complert l'edat ordinària que s'exigeixi en cada cas per tenir dret a la pensió de jubilació espanyola, tret que no es pogués accedir a ella per no aconseguir el període de cotització que es requereix.

Obligacions, infraccions i sancions