QUIN DOCUMENT HAIG DE PORTAR A UK PERQUÈ TINGUIN EN COMPTES LES MEVES COTITZACIONS ESPANYOLES?

Haurà de sol·licitar al SEPE el document O 1 abans de la seva sortida d'Espanya. 
Si no porta l'O 1 quan vagi a realitzar la sol·licitud de la seva prestació per desocupació en Regne Unit, la institució britànica de desocupació sol·licitarà la informació de les seves cotitzacions per mitjans telemàtics a Espanya.