SUBSIDI EXTRAORDINARI PER DESOCUPACI��

 

Haurà de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Prèviament, haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica  de la seva oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació(BAE).

Al subsidi extraordinari per desocupació, regulat en el text refós  de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), podran accedir les persones en desocupació total que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Hagin extingit en últim lloc per esgotament qualsevol dels subsidis per desocupació previstos en l'article 274 de TRLGSS a partir de l'i 05/07/2018 els qui ho hagin esgotat entre el   01/03/2018 i el   04/07/2018 .

 2. Siguin persones parades de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i estiguessin inscrites com a demandants d'ocupació el 01/05/2018 . (Es considera persona parada de llarga durada aquella que hagi romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari).

 

Requisits

Podran ser beneficiàries les persones indicades als apartats a) i b) anteriors, que presentin la sol·licitud d'alta inicial del subsidi extraordinari a partir del 05/07/2018 dia i dins del període de vigència del mateix, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació que, a la data de sol·licitud, acreditin el compliment dels següents requisits:

Requisits generals:

 • Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
 • No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
 • Mancar de rendes , de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any) i acreditar responsabilitats familiars .
 • Haver cessat de forma involuntària en l'últim treball realitzat en cas d'haver treballat després de l'esgotament de l'últim dret.
 • No haver percebut prèviament l'ajuda econòmica d'acompanyament establerta al Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
 • En la data de la seva sol·licitud, no estar treballant per compte d'altri a temps parcial o no tenir suspès el seu contracte de treball.
 • No haver estat beneficiari amb anterioritat del subsidi extraordinari per desocupació.

Requisits específics del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 01/03/2018

Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant aquest termini s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

No es troben incloses en aquest col·lectiu les persones que hagin extingit per esgotament les prestacions següents:

 • El subsidi per a persones treballadores majors d'anys 52 per haver aconseguit l'edat que els permeti accedir a la pensió contributiva de jubilació.
 • El subsidi per desocupació o la renda agrària, en  favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.
 • Los programas de renta activa de inserción (RAI) o los programas de inserción PRODI o PREPARA.

Requisits específics del col·lectiu d'aturats de llarga durada

 1. Haver extingit per esgotament alguna de les següents prestacions:

  • La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació
  • Les ajudes econòmiques vinculades al:
   • Programa de renda activa d'inserció (RAI)
   • Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)
   • Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA).
 2. Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en 18 els mesos anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari.

 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació a 1 data de maig de 2018. Aquest requisit s'entendrà compliment en els supòsits en què la persona treballadora, àdhuc no estant inscrita com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per temps inferior a 90 dies.

 4. Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

 5. Haver cessat de forma involuntària en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret reconegut.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía.

Duraci?n i cuant?a

La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión.

La quantia del subsidi serà igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent a cada moment. (Quanties per aquest any)

El pagament periòdic de l'ajuda econòmica es realitzarà pel Servei Públic d'Ocupació Estatal dins del mes següent al que correspongui la meritació, per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiquis, sempre que siguis titular de la mateixa. 

La persona treballadora podrà compatibilitzar la percepció del subsidi extraordinari amb el treball per compte d'altri a temps parcial, sempre que continuï complint els requisits de manca de rendes i de responsabilitats familiars, en aquest cas es deduirà de l'import del subsidi la part proporcional al temps treballat.

Documentaci?n necess��ria

Per poder accedir al subsidi haurà de presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud que inclou el compromís d'activitat.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero o extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Si al·lega com carrega fills majors d'anys 26 discapacitats, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.
 • En el cas que l'entitat gestora ho requereixi, ha de presentar el justificant de rendes.

Cu?ndo, c?mo i d?nde ho tramito

 1. En el supòsit del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 05/07/2018, el termini serà 15 de dies a partir de que es compleixi un mes d'espera des de l'esgotament del subsidi anterior. El dret al subsidi extraordinari neix a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi aquest termini d'espera. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

  Excepcionalment, si el subsidi s'ha esgotat entre l'i 01/03/2018 el 04/07/2018, la sol·licitud haurà de presentar-se entre l'i 05/07/2018 el 04/09/2018, després d'haver romàs inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes entre la data de l'esgotament del subsidi anterior i la de la sol·licitud del subsidi extraordinari. El dret al subsidi extraordinari naixerà l'endemà al de la sol·licitud. Si es presenta la sol·licitud fora d'aquest termini es reduirà la durada del dret en tants dies com intervinguin entre la finalització d'aquest termini i la data en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

  Si a la data de sol·licitud no quedés acreditada davant els serveis públics d'ocupació la cerca activa d'ocupació, es denegarà la sol·licitud, sense perjudici del dret a formular una nova. En aquest cas, el dret naixerà l'endemà de la nova sol·licitud, sense que la durada del dret es vegi reduïda pel termini que intervingui entre una i una altra sol·licitud.

 2. En el supòsit del col·lectiu d'aturats de llarga durada inscrit el de 01 maig de 2018 no hi ha termini. La sol·licitud es podrà presentar a partir d'haver acreditat que en el mes anterior a la sol·licitud s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació. El dret al subsidi naixerà l'endemà al de la sol·licitud.

  La cerca activa d'ocupació s'acreditarà per la persona sol·licitant del subsidi extraordinari davant el servei públic d'ocupació autonòmica de l'oficina en la qual es trobi inscrita com a demandant d'ocupació.

  La sol·licitud la podrà presentar a través de:

  • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon.
  • En qualsevol oficina de registre públic.
  • Per correu administratiu.

Obligacions, infraccions i sancions.