TINC MÉS D'ANYS. 52


Si vostè té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació de major d'anys.. 52Nota informativa subsidi per desocupació per a majors d'anys. 52

Nota informativa per a persones beneficiàries del subsidi per desocupació de majors d'anys. 55

 

Requisits

1 .- Estar en desocupació.

Les persones treballadores fixes discontínues no podran accedir quan la seva data de fet causant sigui anterior al de 2 març de 2022 .  

2 .- Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir al subsidi per trobar-se en algun dels següents suposats:

 •  Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.
 • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d'haver treballat a l'estranger com a mínim 12 mesos en els últims sis anys, des de la seva última sortida d'Espanya, en països no pertanyents a la Unió Europea (UE) o a l'Espai Econòmic Europeu (EEE)) i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació.
 • Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat hagués estat per temps superior a 6 mesos.
 • Haver estat declarat o declarada plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total per a la professió habitual.
 • Estar en situació legal de desocupació i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat per desocupació, almenys, entre 90 i 359 dies.

   Si en la data en què es trobi en algun d'aquests supòsits no  hagués complert l'edat 52 d'anys però des d'aquesta data romangués inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació, podrà sol·licitar el subsidi quan compleixi aquesta edat, tret que hagi estat persona beneficiària de la protecció per cessament d'activitat o de la prestació per desocupació per a eventuals agraris, o hagi extingit l'últim dret a protecció per desocupació reconeguda per imposició de sanció ferma.

   Es considerarà complert el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d'ocupació hagi tingut una durada inferior a 90 dies, no computant-se els períodes que corresponguin a la realització d'una activitat per compte propi o aliena.

   En el cas de la persona treballadora per compte d'altri no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l'últim treball hagi estat voluntari.

3 .- Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgoti la prestació per desocupació que vostè estava percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), o des de la data de la inscripció com a demandant d'ocupació si s'accedeix al subsidi per ser emigrant retornat, alliberat o alliberada de presó o per revisió de la incapacitat, i no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.

4 .- Complir el compromís d'activitat, que està inclòs en la sol·licitud del subsidi.

5 .- Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors a el  75 % del salari mínim interprofessionalexclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Si no complís aquest requisit en la data del fet causant, podrà accedir al subsidi si ho compleix i ho acredita dins del termini d'un any des de llavors. En tot cas, el compliment d'aquest requisit haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.

6 .- Acreditar que en la data del fet causant i en la de la sol·licitud del subsidi reuneix tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol - haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 - i que ha cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seva vida laboral. Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi sol si han estat realitzades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació.

Es considera com a data del fet causant:

 • Per els qui tinguin complerta l'edat 52 d'anys llavors, la data en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes (si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per haver esgotat una prestació contributiva, per haver estat alliberat o alliberada de presó, per haver retornat de l'estranger o per haver estat declarat o declarada plenament capaç o incapaç permanent parcial) o la data de la situació legal de desocupació (si l'accés al subsidi per a majors d'anys 52 és per acreditar situació legal de desocupació i cotitzacions insuficients per accedir a la prestació contributiva).

 • Per els qui no tinguin complerta l'edat 52 d'anys en la data de trobar-se en algun dels supòsits d'accés a un subsidi, aquella en què es compleixi aquesta edat.

 • Per a aquelles persones que a 13 data de març de 2019 ja tinguessin complerts 52 anys però no haguessin pogut accedir al subsidi per a majors d'anys 55 - bé per ser menors d'aquesta edat, bé per ser majors però haver-la complert sense estar percebent ni tenir dret a percebre cap subsidi -, la data del fet causant és el de 13 març de 2019 , dia en què va entrar en vigor el Reial decret-llei 8 / 2019 , que els permet accedir al subsidi per a majors d'anys 52 sempre que compleixin tots els requisits anteriorment exposats, excepte el de no haver percebut la protecció per cessament d'activitat o la prestació com a eventual agrari. Sí han de complir el requisit d'inscripció  ininterrompuda com a demandants d'ocupació en els serveis públics d'ocupació, en aquest cas, des de la data en què es van trobar en algun dels supòsits d'accés al subsidi  previstos en el punt 3 , fins al de 13 març de 2019 .

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

Durada

La duración será hasta que usted alcance la edad ordinaria que se le exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Quantia

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). (Cuantías para este año).

La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la jubilación. La base de cotización por jubilación será el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará, salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que usted indique, siempre que sea titular de la misma. 

Documentació necessària

Com i on puc tramitar la sol·licitud del subsidi

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Documento de identificación de la persona solicitante, para comprobar los datos bastará con mostrar uno de los siguientes documentos:
  • Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjeros/as (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.
 • Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que usted sea titular y donde desee percibir la prestación.
 • Solamente si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, el justificante de rentas.

Para mantener el derecho al subsidio, debe justificar que sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias. Para ello, debe presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal una declaración de sus rentas cada doce meses, a contar desde la fecha del nacimiento del derecho al subsidio o desde la fecha en que lo reanudó por última vez. El plazo para presentar esta declaración es de 15 días a partir de aquel en el que se cumplan los doce meses.

Si no presenta esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.

Si presenta la declaración fuera de plazo, se reanudará el cobro del subsidio, pero con efectos desde la fecha en que entregue dicha declaración.

Quan, on i com ho tramito

Quan sol·licito el subsidi i quan neix el dret

Poden donar-se diversos supòsits:

 1. tiene 52 años o más en el momento de cumplir todos los requisitos para acceder a un subsidio, debe solicitarlo en el plazo de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que cumpla el plazo de espera de un mes o acredite siutación legal de desempleo por haber cesado involuntariamente en un trabajo, acreditando un periodo de ocupación superior a 90 días e inferior a 360.

  En estos casos, solicitado en plazo, el subsidio para mayores de 52 años nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el mes de espera o a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo.

 2. Si en la fecha en la que se encuentra en algún supuesto de acceso a un subsidio no tiene cumplida la edad de 52 años, deberá presentar la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de dicha edad, siempre que hasta entonces se haya mantenido inscrito o inscrita, de acuerdo con lo establecido en al apartado anterior.

  Si cuando cumpla dicha edad está percibiendo cualquier otro subsidio, este quedará extinguido y se reconocerá el subsidio para mayores de 52 años. 

  En ambos casos, solicitado en plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan 52 años.

 3. Si el día 13 de marzo de 2019 ya tiene cumplidos 52 años, pero no ha podido acceder al subsidio para mayores de 55 años por ser menor de 55 años el día 12 de marzo de 2019, o por ser mayor de 55 años habiendo cumplido dicha edad sin estar percibiendo ni tener derecho a percibir ningún subsidio, el plazo para presentar la solicitud será de 15 días hábiles siguientes al 13 de marzo de 2019 y el subsidio nacerá a partir del día 14 de marzo de 2019.

  En todos los casos, si se presenta la solicitud fuera de plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, siempre que los requisitos exigidos se cumplan no solo en la fecha de la solicitud, sino también en la fecha del hecho causante y que no haya concurrido ninguna causa de extinción del derecho.

  Pot presentar la sol·licitud a través de:

  • La seu electrònica del SEPE.
  • En la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o por teléfono).
  • En qualsevol oficina de registre públic.
  • Per correu administratiu.