Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Persones emigrants retornades majors d'anys. 52

Aquest subsidi per desocupació garanteix la protecció a les persones treballadores aturades emigrants retornades majors d'anys.. 52

Requisits

  • Ser persona aturada, estar inscrita com a demandant d'ocupació, romandre inscrita durant un mes i subscriure l'acord d'activitatLa inscripció haurà de mantenir-la durant tot el període de durada del subsidi.   
  • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tingués acumulades en els sis anys anteriors a la seva sortida d'Espanya.
  • Ser persona treballadora emigrant retornada de països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu,ni Austràlia o Suïssa.
  • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social espanyol (haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15).
  • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seva vida laboral.
  • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims 6 anys des de la seva última sortida d'Espanya, en països no pertanyents a el Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa.
  • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Tenir complerta l'edat 52 d'anys al moment de poder accedir al subsidi d'emigrant retornat o retornada, o complir-la durant la percepció del mateix.
  • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi sol si han estat efectuades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.