Seu electrónica

He sortit de presó

 

Si ets alliberat o alliberada de presó, coneix quins són els requisits i tota la informació relacionada per accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure l'acord d'activitat i mantenir la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver estat alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'aquest subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que al moment del seu alliberament siguin majors de 16 anys.
  • Les persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tingués dret al subsidi de majors de 52 anys, és aquest el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneixes el requisit de manca de rendes podràs obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredites que ho compleixes.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions