Seu electrònica

He sortit de presó

 

Si és alliberat o alliberada de presó, conegui quins són els requisits i tota la informació relacionada per accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantenir la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
 • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver estat alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'aquest subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que al moment del seu alliberament siguin majors d'anys.. 16
  • Les persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tingués dret al subsidi de majors d'anys, 52 és aquest el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral o la de la finalización de la causa de suspensión.

Obligacions, infraccions i sancions