HE SORTIT DE PRESÓ

 

Si és alliberat o alliberada de presó, conegui quins són els requisits i tota la informació relacionada per accedir al subsidi de persones alliberades de presó.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit o inscrita durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantenir la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
 • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver estat alliberat o alliberada de presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris o beneficiàries d'aquest subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que al moment del seu alliberament siguin majors d'anys.. 16
  • Les persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.

         Si la persona treballadora tingués dret al subsidi de majors d'anys, 52 és aquest el que percebria.

 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral o la de la finalización de la causa de suspensión.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Quanties per aquest any).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

Documentació necessària

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea:Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual  sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Certificado de la Dirección del Centro Penitenciario, en la que conste la excarcelación por cumplimiento de condena o libertad condicional, así como las fechas de ingreso en prisión y de excarcelación.
 • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la seva situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació.
 • Solament, si l'entitat gestora ho sol·licita, un justificant de rendes.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

Quan, on i com ho tramito

El termini per presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils, que comença a explicar des de l'endemà al compliment del mes d'espera. Est comença al moment d'inscriure's com a demandant d'ocupació després de l'alliberament de presó. El termini per inscriure's és 30 de dies des de la data de l'excarceració. 

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la Sede Electrónica del SEPE o a través del teléfono).
 • En qualsevol oficina de registre públic o
 • Per correu administratiu.