HE TREBALLAT MENYS D'UN ANY

Si vostè ha treballat menys d'un any, pot accedir a un subsidi per desocupació, però cal tenir en compte que la durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si té o no responsabilitats familiars.

 

Requisits

 • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, si vostè té responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no les té, i no arribar 360 a dies. En el cas de tenir els 360 dies cotitzats, tindria dret a la prestació contributiva.
 • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, sense explicar la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i despeses que hagin estat necessaris per aconseguir aquests ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Haurà de reunir els requisits al moment del fet causant i, a més, al moment en què present la sol·licitud del subsidi, de les seves pròrrogues o represes i mentre percebi el subsidi.

Se considera fecha del hecho causante aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, o en la que se agote el derecho semestral o en la que termine la causa de suspensión.

Si no reuneix els requisits de manca de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtenir el subsidi si vostè justifica que compleix aquests requisits dins del termini d'un any des de la data del fet causant. En tal cas, podrà obtenir el subsidi a partir de l'endemà a la seva sol·licitud, sense que la seva durada disminueixi.

Si vostè és major d'anys, 52 té dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys.. 52

Haurà de tenir en compte que:

Si usted interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar este último período de menos de 360 días, debe solicitar la reanudación de dicha prestación.

Si va interrompre un subsidi per desocupació per treballar menys de 12 mesos, haurà de reprendre-ho. No obstant això, si no és la primera vegada que ho suspèn, té diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, ha de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions

Duraci?n i cuant?a

Durada

La duración depende del número de meses cotizados y de si usted tiene o no responsabilidades familiares.

 • Si té responsabilitats familiars:
  • El subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente.
  • El subsidi durarà 21 mesos, si ha cotitzat 6 o més mesos (en aquest supòsit, el dret es reconeixerà per sis mesos, i es pot prorrogar per períodes de 6 mesos fins a la seva durada final).
 • Si no tiene responsabilidades familiares: el subsidio durará 6 meses, si ha cotizado 6 o más meses.

En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

Las cotizaciones que sirvieron para aprobar este subsidio, no podrán ser tenidas en cuenta en una situación legal de desempleo posterior, para acceder a una nueva prestación de nivel contributivo o asistencial.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (Quanties per aquest any).

En el cas de pèrdua de treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades en l'últim contracte.

Durant la percepció del subsidi, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les prestacions d'assistència sanitària i, si escau, protecció a la família.

En el supòsit del subsidi per desocupació per a treballadors majors d'anys, 52 el SEPE haurà de cotitzar, a més, per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys 52 se'ls cotitzarà també per a la jubilació. Es prendrà com a base de cotització el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Si són menors d'anys 52 i han justificat un període d'ocupació cotitzada d'o 180 més dies, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ingressarà les cotitzacions per jubilació a la Seguretat Social durant un període de 60 dies, a partir de la data en què neixi el dret al subsidi. Es prendrà com a base de cotització el  topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Documentaci?n necess��ria

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que apareguin en la sol·licitud, bastarà amb mostrar algun d'aquests documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE), en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui titular i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • Certificat d'empresa en el qual s'acrediti la situació legal d'ocupació (si no ha estat enviat per l'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal). Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no fos suficient per acreditar la situació legal de desocupació, és necessari aportar un altre document acreditatiu que correspongui.
 • Justificant de les rendes, si ho sol·licita el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Més informació sobre la documentació a aportar.

Cu?ndo, d?nde i c?mo ho tramito

Deberá presentar la solicitud en el plazo de 15 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo.

El dret al subsidi naixerà l'endemà de la situació legal de desocupació. Si l'empresa li hagués abonat les vacances per no haver-les gaudit, el subsidi naixerà l'endemà per fi del període que correspongui a aquestes vacances. Si presenta la sol·licitud fora de termini, tindrà dret al fet que s'aprovi a partir de l'endemà a la data de la sol·licitud, tenint en compte que es restaran de la durada del subsidi els dies compresos entre la data en què hagués correspost l'inici de la prestació (si s'hagués sol·licitat en termini) i la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:
• La  seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal SEPE.
• En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon) .
• En qualsevol oficina de registre públic.
• Per correu administratiu.