TINC CÀRREGUES FAMILIARS. SUBSIDI DESOCUPACIÓ

 

Si ha agotado su prestación contributiva y tiene responsabilidades familiares, puede acceder a un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva.

 

Requisits

Per sol·licitar aquest subsidi, haurà de complir les següents condicions:

 • Estar en desocupació.
 • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
 • Tenir responsabilitats familiars.
 • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año). Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y gastos necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix els requisits de manca de rendes, o si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que els compleix.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Si tuviera derecho al subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años, percibiría este.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía.

Obligacions, infraccions i sancions

 

Durada i quantia

La durada serà 6 de mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació per desocupació que hagi esgotat i de la seva edat, sempre que ho sol·liciti en termini i mantingui els requisits, d'acord al següent:

 • Si és menor d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 4 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 18 mesos.
 • Si és menor d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 24 mesos.
 • Si és major d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva de 4 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 24 mesos.
 • Si és major d'anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a 6 mesos de subsidi, prorrogables fins a un màxim 30 mesos.

L'edat ha de tenir-la en la data d'esgotament de la prestació contributiva per desocupació. En el cas de persones treballadores fixes discontínues la durada serà:

- En el cas que la data del fet causant del subsidi per cotització insuficient o del d'esgotament (així com qualsevol d'ells com a via d'accés al major de 52 ) sigui posterior al de 2 març de 2022 , se li aprovarà un d'ells sempre que reuneixi la resta de requisits.
- Si la data del fet causant va ser anterior al de 2 març de 2022 , les condicions de durada i cotització seran les mateixes que anteriorment (durada equivalent al nombre de mesos cotitzats l'any anterior a la sol·licitud i impossibilitat de transformació en subsidis de majors d'anys.). 52
 

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Quanties per aquest any).

En el cas que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que ha esgotat hagués estat a jornada parcial, la quantia del subsidi es veurà reduïda en el mateix percentatge.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys, 52 el fet causant dels quals hagi tingut lloc abans del dos de març de 2022 , se'ls ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

 

 

Documentació necessària

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant, del seu cònjuge i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figurin en la sol·licitud (solament és necessària la seva exhibició per verificar les dades):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea en el que consta el NIE junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.
 • En el cas que l'entitat gestora ho requereixi, ha de presentar el justificant de rendes.

Més informació sobre la documentació a aportar

 

Quan, on i com ho tramito

El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles a partir del cumplimiento del mes de espera. El mes de espera comienza a contar a partir del día siguiente al agotamiento de la prestación contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

La sol·licitud la podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.