Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Tinc càrregues familiars. Subsidi desocupació

 

Si has esgotat la teva prestació contributiva i tens responsabilitats familiars, pots accedir a un subsidi per desocupació amb responsabilitats familiars per esgotament de la prestació contributiva.

 

Requisits

Per sol·licitar aquest subsidi, hauràs de complir les següents condicions:

  • Estar en desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat oferta de col-ocació adequada, ni haver-te negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi
  • Subscriure l'acord d'activitat.
  • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
  • Tenir responsabilitats familiars.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneixes els requisits de manca de rendes, o si escau, de responsabilitats familiars, podràs obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredites que els compleixes.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si tinguessis dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52, percebries est.

Pots obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.

Obligacions, infraccions i sancions