Seu electrónica

Tinc càrregues familiars. Subsidi desocupació

 

Si ha agotado su prestación contributiva y tiene responsabilidades familiares, puede acceder a un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva.

 

Requisits

Per sol·licitar aquest subsidi, haurà de complir les següents condicions:

  • Estar en desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.
  • Subscriure el compromís d'activitat.
  • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
  • Tenirresponsabilitats familiars.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries.(Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant, i a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix els requisits de manca de rendes, o si escau, de responsabilitats familiars, podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que els compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebria est.

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.

Obligacions, infraccions i sancions