Seu electrónica

Tinc més d'anys 45 i no tinc càrregues familiars

Subsidi dirigit a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

Requisits

  • Estar en desocupació.
  • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
  • Subscriure el compromís d'activitat.
  • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
  • Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys, 52 percebria est.

Obligacions, infraccions i sancions