TINC MÉS D'ANYS 45 I NO TINC CÀRREGUES FAMILIARS

Subsidi dirigit a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación (fecha en que finaliza la prestación concedida, que siempre será anterior a la fecha del último cobro de la prestación), sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, desde el agotamiento de la prestación contributiva. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.
 • Subscriure el compromís d'activitat.
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
 • Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys, 52 percebria est.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada i quantia

Durada

 • Sis mesos.
 • En el supòsit de persones treballadores fixes discontínues la durada serà equivalent al nombre de mesos cotitzats per desocupació l'any anterior a la sol·licitud quan la data del fet causant sigui anterior al de 2 març de 2022 . Si el fet causant ha tingut lloc a partir d'aquesta data, la durada del subsidi serà l'establerta amb caràcter general.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). (Quanties per aquest any)

En el cas que la relació laboral que va donar dret a la prestació contributiva que ha esgotat hagués estat a jornada parcial, la quantia del subsidi es veurà reduïda en el mateix percentatge.

A les persones treballadores fixes discontínues majors d'anys, 52 el fet causant dels quals hagi tingut lloc abans del dos de març de 2022 , se'ls ingressarà la cotització per la contingència de jubilació durant tot el període de percepció del subsidi. La base de cotització serà el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

A les persones treballadores fixes discontínues menors d'anys 52 que acreditin 180 dies o més de cotització i el fet causant del subsidi hagi tingut lloc abans del dos de març de 2022 , els primers 60 dies de cobrament del subsidi se'ls ingressarà la cotització per a la jubilació. La base de cotització  per jubilació en aquest cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

Documentació necessària

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Documento de identificación de la persona solicitante (solamente será necesaria su exhibición, para verificar dichos datos):
 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers i estrangeres residents a Espanya:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, el justificant de rendes.

Quan, on i com ho tramito

El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles a partir del cumplimiento del mes de espera. El mes de espera comienza a contar a partir del día siguiente al agotamiento de la prestación contributiva.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

La sol·licitud la podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE.
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o per telèfon.
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.