Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Tinc més de 45 anys i no tinc càrregues familiars

Subsidi dirigit a persones treballadores que han esgotat la prestació contributiva, tenen 45 anys o més i no tenen responsabilitats familiars al seu càrrec.

Requisits

  • Estar en desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des de l'esgotament de la prestació (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), sense haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, des de l'esgotament de la prestació contributiva. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.
  • Subscriure l'acord d'activitat.
  • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.
  • Tenir complerts 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, de les represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de la finalització de la causa de suspensió.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors de 52 anys, percebria est.

Obligacions, infraccions i sancions