Seu electrònica

He millorat d'una incapacitat

 

Aquest subsidi ho podran percebre les persones treballadores que siguin declarades plenament capaces o incapacitades en el grau d'incapacitat permante parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 

Requisits

  • Estar en desocupació.
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de la data de la resolució de l'expedient de revisió de millorança, romandre un mes inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de durada del subsidi.
  • No haber rechazado oferta de colocación adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
  • Haver estat declarat o declarada capaç per al treball o en situació d'incapacitat parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'invalidesa en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa.
  • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebrà est.

Obligacions, inflacciones i sancions