HE MILLORAT D'UNA INCAPACITAT

 

Aquest subsidi ho podran percebre les persones treballadores que siguin declarades plenament capaces o incapacitades en el grau d'incapacitat permante parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent absoluta o total per a la professió habitual.

 

Requisits

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de la data de la resolució de l'expedient de revisió de millorança, romandre un mes inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haber rechazado oferta de colocación adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
 • Haver estat declarat o declarada capaç per al treball o en situació d'incapacitat parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una situació d'invalidesa en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneix el requisit de manca de rendes podrà obtenir el subsidi si dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredita que ho compleix.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Si la persona treballadora tingués dret al subsidi per desocupació per a persones treballadores majors d'anys 52 , percebrà est.

Obligacions, inflacciones i sancions

Durada i quantia

Durada

Sis mesos prorrogables fins a un màxim de 18, sempre que ho sol·liciti.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. (Quanties per aquest any).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

Documentació necessària

La documentació que haurà d'aportar és la següent:                                                         

 • Documento de identificación de la persona solicitante (solamente será necesaria su exhibición, para verificar dichos datos):
 • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Fotocòpia de la resolució de l'expedient de revisió per millorança.
 • Solament si l'entitat gestora ho sol·licita, justificant de rendes.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía

Quan, on i com ho tramito

Debe solicitar la prestación en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del mes de inscripción como demandante de empleo. Dispone de 30 días desde la fecha de la declaración de capacidad o incapacidad permanente parcial para inscribirse.

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

Puede obtener más información en el teléfono de atención al ciudadanía.